Aktuellt

Regeringen bör arbeta för att vissa arbetsuppgifter tas bort från polisen

Publicerad: 19 mars 2015 klockan 10.51

Polisens verksamhet bör renodlas. Myndigheter bör kunna utbyta information med varandra för att bekämpa grov organiserad brottslighet. Vapenlicenser till jägare ska handläggas snabbare. Dessa tre uppdrag anser justitieutskottet att riksdagen ska ge till regeringen. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att polisens arbete ska renodlas.

Det finns en mängd sysslor som polisen utför idag som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet. Det kan handla om sådant som att utfärda pass, hantera hittegods, omhänderta djur, utfärda tillstånd eller omhänderta personer som är berusade. Justitieutskottet anser att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att se över hur polisens uppgifter kan renodlas. Om det skulle vara möjligt att andra myndigheter utför dessa sysslor skulle det kunna innebära att polisen kan förstärka sin utrycknings- och utredningsverksamhet, enligt utskottet.

Informationsutbyte för att bekämpa grov organiserad brottslighet

Det bör bli lättare för myndigheter att utbyta information med varandra, så att de kan samverka mot grov organiserad brottslighet, anser justitieutskottet. Justitiedepartementet har i augusti 2014 föreslagit en ny lag om skyldighet att lämna uppgifter vid denna typ av brottslighet. En sådan lag skulle innebära att myndigheter trots sekretesslagen kan dela information med andra myndigheter. Det kan exempelvis handla om att Försäkringskassan lämnar uppgifter till polisen kring en person som systematiskt försökt att få ersättning på felaktiga grunder, eller tvärtom.

Justitieutskottet anser Justitiedepartementets förslag ska genomföras och att riksdagen därför ska uppmana regeringen ska arbeta för att underlätta sådant informationsutbyte samt återkomma med ett förslag.

Snabbare handläggning av vapenlicenser till jägare

Polisen är den som idag hanterar tillstånd till vapeninnehav och handläggningstiderna är långa samt varierar stor utsträckning mellan olika polisregioner. Justitieutskottet anser att reglerna för hantering av vapenlicensärenden bör ses över för att underlätta för jägare. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

De tre tillkännagivandena grundar sig i motionsförslag som lagts av M, C, FP och KD. Justitieutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor. Justitieutskottet sa nej till de andra motionsförslagen.

V reserverar sig mot ett av förslagen

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att regeringen ska se över hur polisens uppgifter kan renodlas. Enligt partiet bör den nya polismyndigheten få tid att utveckla sina arbetsmetoder. Dessutom kan det nyligen fattade beslutet om att civilanställda inom polisen ska få utföra vissa polisuppgifter innebära att polisen kan renodla sin verksamhet.

Kontaktperson för media

Anders Bergene, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 53 82, e-post anders.bergene@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande Polisfrågor 2014/15:JuU16