Aktuellt

Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas

Publicerad: 19 mars 2015 klockan 15.44

Regeringen bör inrätta en ny myndighet för jakt och viltförvaltning. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som också vill att regeringen utreder ett antal jaktfrågor som den tidigare Jaktlagsutredningen skulle utreda. S, MP och V reserverar sig mot förslaget om en ny viltmyndighet.

För att jakt och viltförvaltning ska kunna bedrivas effektivt och hållbart på lång sikt behövs det kunskap. Jakt och viltförvaltningen måste fungera tillsammans med andra naturresurser och näringar på landsbygden. Jakt behöver utövas under noggrant reglerade förhållanden.

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för viltförvaltningen. Det finns dock ett missnöje med verkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna, och den tidigare Jaktlagsutredningen föreslog en ny viltmyndighet. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att säga ja till Jaktlagsutredningens förslag och inrätta en ny viltmyndighet. Genom en ny myndighet med helhetsansvar blir det lättare att få en överblick och balans mellan olika intressen, anser utskottet.

Jaktfrågor bör utredas vidare

År 2012 tillsatte den dåvarande alliansregeringen den så kallade Jaktlagsutredningen, som skulle se över den svenska jaktlagstiftningen. I februari i år beslutade den nuvarande regeringen att utredningen skulle avsluta sitt arbete i förtid. Miljö- och jordbruksutskottet anser att detta innebär att vissa viktiga frågor lämnas utan att ha utretts färdigt. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att fortsätta utreda vissa frågor som rör jakt och viltvård, som till exempel samernas rätt att jaga, den så kallade fjälljakten, jakt på allmänt vatten, jakt i Sveriges ekonomiska zon, förvaltning av säl och jakt på kronhjort.

Tillkännagivandet om viltmyndigheten grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD. Tillkännagivandet om fortsatt utredning av vissa jaktfrågor kommer från ett enigt miljö- och jordbruksutskott. Utskottets ställningstaganden gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om jakt och viltvård. Miljö- och jordbruksutskottet sade nej till de andra motionsförslagen.

S, MP och V vill invänta det arbete som pågår

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i en reservation nej till förslaget om en ny myndighet för jakt och viltförvaltning. Partierna påpekar att en majoritet av de remissinstanser som har uttalat sig om förslaget var negativa till det. Dessutom har regeringen redan startat ett arbete för att förbättra myndigheternas samarbete. Resultatet av det pågående arbetet bör inväntas innan nya beslut tas, anser partierna.

Kontaktperson för media

Madeleine Holst, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 28, e-post madeleine.holst@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 26 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård