Aktuellt

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner

Publicerad: 17 mars 2015 klockan 16.38

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser trafikutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att ta ställning och arbeta för att flygplatsen inte ska läggas ner. Utskottet vill också att regeringen tar fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft och ser över flygets kostnader för tillsyn. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.

I Sverige finns tio flygplatser som är tänkta att vara grunden i ett effektivt, svenskt flygtransportsystem och Bromma flygplats är en av dessa. Trafikutskottet anser att Bromma flygplats är viktig för goda, svenska flygförbindelser och har en nyckelroll för tillväxt i Stockholmsregionen. Frågan om nedläggning av flygplatsen är inte heller bara en fråga för Stockholm, utan berör hela Sverige. Därför är regeringens avsikt att arbeta för en nedläggning av Bromma flygplats olycklig och trafikutskottet vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Flygets konkurrenskraft bör stärkas

Den dåvarande alliansregeringen startade hösten 2014 ett arbete med att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Även den nuvarande regeringen har uttalat att den ska ta fram en flygstrategi, något som trafikutskottet ser som positivt. Utskottet oroas dock över att regeringen kommit med förslag om flygskatter och uttalat att man vill lägga ned Bromma flygplats. Därför anser utskottet att en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft bör tas fram så fort som möjlighet och utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en sådan strategi.

Höga kostnader för tillsyn är ett problem för flygbranschen och trafikutskottet framhåller att det är viktigt att svenska flygbolag kan fortsätta att verka i Sverige även i fortsättningen. Därför vill utskottet också att riksdagen uppmanar regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de betungande kostnaderna för tillsyn.

De tre tillkännagivandena grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD. Trafikutskottets ställningstaganden gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om luftfarts- och flygplatsfrågor.

S, MP och V vill invänta de utredningar som pågår

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger i en reservation nej till trafikutskottets förslag om Bromma flygplats. Partierna menar att det är lämpligt att vänta på den utredning som pågår innan beslut fattas i frågan.

S, MP och V reserverar sig också mot förslaget om att ta fram en strategi för stärkt konkurrenskraft för flyget. Detta med motiveringen att regeringen redan arbetar för att ta fram en strategi för ändrade riktlinjer på luftfartsområdet. V säger även nej till förslaget om att se över kostnaderna för tillsyn.

Kontaktperson för media

Linda Kennemyr, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 43 40, e-post linda.kennemyr@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande Luftfartsfrågor 2014/15:TU7