Aktuellt

Justitieutskottet vill se skärpta straff och att brottet ”inbrottsstöld” införs

Publicerad: 12 mars 2015 klockan 14.32

En majoritet i justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill utskottet se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Utskottet vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot ovannämnda förslag.

Justitieutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner om straffrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2014. Sammanlagt föreslår utskottet 17 tillkännagivanden till regeringen.

Inbrottsstöld ska införas som nytt brott

Enligt utskottet leder bostadsinbrott till orimligt låga straff jämfört med andra brott. Utskottet påpekar att brotten ofta är utförda av organiserade ligor och att brottet innebär en kränkning för brottsoffret. Straffet för att bryta sig in i någons hem bör därför bli mer kännbart, enligt justitieutskottet. Utskottet anser att riksdagen bör uppmana regeringen att införa ett nytt brott – inbrottsstöld. Inbrottsstöld ska ge minst ett års fängelse.

Skärpta straff för vissa våldsbrott

Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott har i sitt betänkande föreslagit skärpta straff för vissa brott. Justitieutskottet vill att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att senast den 1 oktober 2015 återkomma med förslag om att genomföra dessa lagförslag. Förslagen innebär bland annat att lägsta straffsatsen ska höjas för brotten: grovt olaga hot, grovt olaga tvång, grov misshandel, grov utpressning, grovt rån, synnerligen grov misshandel samt dråp.

Minska ”straffrabatten” vid flera brott

Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att påslaget i straff blir proportionellt sett lägre för varje nytt brott som denne döms för. Personen får så kallad straffrabatt. Justitieutskottets uppfattning är att reglerna bör skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfaldig brottslighet, och att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Skärpta straff för människohandel och koppleri

Nuvarande nivå på straff som utdöms för brotten människohandel och koppleri återspeglar inte brottens allvar, anser justitieutskottet. Utskottet menar att det är angeläget att straffen för dessa båda brott skärps. Därför anser utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med förslag om skärpta straff för dessa brott.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot ovanstående tillkännagivanden. Partierna hänvisar till att det pågår olika utredningar och beredningar där dessa frågor ingår, och att riksdagen inte bör föregripa dessa.

Fler tillkännagivanden

Justitieutskottet anser i sitt betänkande att riksdagen utöver detta ska ge tillkännagivanden även när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp. Mer om dessa tillkännagivanden finns att läsa i utskottets betänkande.

Kontaktperson för media

Cecilia Back, föredragande i justitieutskottet, telefon 08-786 51 95, e-post cecilia.back@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14 Straffrättsliga frågor