Aktuellt

KU säger ja till förslag om presstödet och föreslår fem uppdrag till regeringen

Publicerad: 7 maj 2015 klockan 14.18

Konstitutionsutskottet, KU, säger ja till regeringens förslag om förändringar i presstödssystemet. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. Ett av dem handlar om att öka stödet till dagstidningar som kommer ut en eller två dagar i veckan.

I regeringens proposition Statens stöd till dagspressen lämnas förslag till ändringar i presstödssystemet. Bland annat föreslås att alla läsarintäkter behandlas likvärdigt vid beräkningen av driftsstödet till dagstidningar och att villkoret om andelen abonnerad upplaga ska ändras. Dessutom föreslås att Presstödsnämnden avvecklas. Enligt regeringen bör istället en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. Samtliga förslag om tillkännagivanden bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Ökat stöd till en- och tvådagarstidningar

Den parlamentariskt sammansatta kommittén, Presstödskommittén, föreslog att driftsstödet till dagstidningar som kommer ut en eller två dagar i veckan ska öka med 10 procent för endagarstidningar och med 20 procent för tvådagarstidningar. Kommittén föreslog också att den så kallade stödtrappan ändras, så att den blir jämnare och får fler steg.

I regeringens proposition finns dessa förslag inte med. Enligt regeringen bör det ekonomiska utrymmet som finns inom anslaget i stället användas för andra prioriterade förändringar av presstödssystemet. Konstitutionsutskottet håller med om att Presstödskommitténs förslag inte bör genomföras, men konstaterar samtidigt att den ekonomiska situationen är svår även för en- och tvådagarstidningar. Därför finns det enligt utskottet skäl att inom ramen för det befintliga anslaget ändå öka driftsstödet för dessa tidningar. Detta föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen. Närmare hur en sådan ökning av driftsstödet ska utformas får enligt utskottet utredas, och regeringen får därefter återkomma till riksdagen.

Ny försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post

Enligt utskottet har den försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post som hittills genomförts varit begränsad. Utskottet menar därför att det är nödvändigt att mer omfattande försök görs, där fler aktörer än Posten AB får delta. Detta föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen.

Fler tillkännagivanden

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen riktar ytterligare tre tillkännagivanden till regeringen. De handlar om möjligheten att stegvis påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen, att presstödsförordningens giltighetstid bör förlängas och att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som delar av en sammanhållen presstödspolitik och hanteras samordnat.

Reservationer från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna reserverar sig och säger nej till ökat driftsstöd för en- och tvådagarstidningar och förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. Dessutom vill partiet att regeringen får i uppdrag att utreda frågan om ett avskaffande av presstödet.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 20 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter 

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU12 Statens stöd till dagspressen (publiceras den 8 maj)