Aktuellt

Regeringen bör lämna förslag om att fordon kan stoppas under längre tid än 24 timmar (uppdaterad)

Publicerad: 21 maj 2015 klockan 16.47

Trafikutskottet anser att det bör vara möjligt att hindra ett fordons fortsatta färd under mer än 24 timmar. Utskottet vill också att lastbilar upp till 74 ton ska tillåtas på de allmänna vägar där bärigheten tillåter det. Utskottet föreslår även att möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotiderna ska ses över.

I november 2014 fattade riksdagen beslut om att en polis eller tulltjänsteman tillfälligt ska kunna hindra ett fordon från att fortsätta att köra, till exempel genom att låsa fast bilens hjul genom så kallad klampning. Riksdagen uppmanade då samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar och om en polis eller tulltjänsteman ska kunna besluta om klampning.

Trafikutskottet konstaterar att regeringen inte har behandlat frågan och inte heller meddelat när de tänker överlämna ett förslag om detta. Samtidigt anser trafikutskottet att det är viktigt att regeringen behandlar frågan snabbt. Enligt utskottet är det viktigt att det går att vidta åtgärder för att se till att trafikregler följs, vilket främjar konkurrensen bland aktörerna inom vägtransportområdet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag kring hur åtgärderna för att hindra fortsatt färd kan bestå längre än 24 timmar.

Utskottet var enigt om förslaget som grundar sig i motioner från SD, V och KD.

Tyngre lastbilar bör få köra på allmänna vägar där bärigheten tillåter

Idag får en lastbil som körs på allmänna vägar högst väga 60 ton. Bussar får vara högst 18,75 meter långa och för fordon inklusive last gäller i normalfallet 24 meter.

Från och med den 1 juni 2015 kommer viktgränsen för lastbilar att höjas till 64 ton. Trafikutskottet anser dock att det är viktigt att viktgränsen för lastbilar höjs ytterligare. Detta för att främja ett effektivt transportsystem som kan möta industrins och företagens behov. Utskottet vill därför att regeringen ska få i uppdrag att snabbt utarbeta regler så att en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I förslaget om tillkännagivande ingår också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter.

Förslaget grundar sig i motioner som lagts av M, C, FP och KD. Det stöds av M, SD, C, FP och KD.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är positiva till förslaget, men har lämnat in en reservation. Partierna är inte överens med utskottsmajoriteten om på vilka vägar tyngre lastbilar ska tillåtas.

Mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna bör tillåtas

EU har gemensamma regler gällande kör- och vilotider för yrkestrafik. Trafikutskottet menar dock att olika EU-länder tolkar dessa regler på olika sätt. Exempelvis tillåter Danmark en avvikelse på 5 procent från dessa tider innan böter eller sanktionsavgifter ges. För att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft bör regeringen få i uppdrag att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik. Det anser utskottet som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget bygger på en motion från Moderaterna och stöds av M, SD, C, FP och KD.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. Partierna hänvisar till den utvärdering som Transportstyrelsen nyligen genomfört om kontroller och tillsyn och att myndigheten nu valt att aktivt arbeta vidare med dessa frågor. Därför ser de inte någon anledning att för närvarande vidta ytterligare åtgärder. (uppdaterad 2015-05-22 med tillägg om partiernas anledníng till reservationen)

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet, telefon: 08- 786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 28 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12 Yrkestrafik och taxi (publiceras den 22 maj)