Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 12 maj 2015 klockan 10.35

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 13 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är uppföljning av stats- och regeringschefernas extra möte om situationen i Medelhavet samt förberedelser inför Europeiska rådet i juni om GSFP, rapporten om EMU samt förskoleverksamhetens och den primära utbildningens roll när det gäller att främja kreativitet, innovation och digital kompetens.

Tid: Onsdagen den 13 mars klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Utrikes frågor

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 18 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera militära insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och säkerhetssituationen i EU:s bredare grannskap.

Rådet väntas också ha en diskussion om den strategiska översynen.

Dessutom väntas ministrarna diskutera utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken GSFP. I samband med diskussionen väntas rådet anta slutsatser.

På agendan står också en diskussion om fredsprocessen i Mellanöstern, MEPP, i ljuset av den stillastående fredsprocessen, den israeliska regeringsbildningen och utnämnandet av en särskild representant för MEPP.

Ministrarna väntas också diskutera vilka åtgärder som har tagits för att genomföra de åtaganden som Europeiska rådet uttryckte vid det extrainsatta mötet den 23 april. Fokus vid mötet var situationen i Medelhavet kopplat till människosmuggling och migrationsströmmar. I samband med diskussionen väntas rådet eventuellt anta ett krishanteringskoncept för en militär GSFP-insats för att störa människosmugglarnätverken.

Allmänna frågor

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 19 maj.

Vid mötet väntas ministrarna få information om hur arbetet fortskrider med att lägga fram en rapport om EMU och bättre ekonomisk styrning i euroområdet.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Idrottsminister Gabriel Wikström (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasieminister Aida Hadzialic (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för frågor om utbildning, ungdom, kultur och idrott den 18–19 maj.

Rådet väntas anta slutsatser om förskoleverksamhetens och den primära utbildningens roll när det gäller att främja kreativitet, innovation och digital kompetens.

Vid mötet väntas ministrarna också hålla en riktlinjedebatt om halvtidsöversynen av Utbildning 2020 och förberedelser inför den gemensamma rapporten som ska behandlas under det kommande luxemburgiska ordförandeskapet.

Ministrarna väntas också anta slutsatser om att stärka det sektorövergripande politiska samarbetet för effektiv hantering av socioekonomiska utmaningar för ungdomar.

Rådet väntas dessutom anta slutsatser om förstärkning av ungdomsarbete som syftar till att garantera sammanhållna samhällen. Med ungdomsarbete avses aktiviteter utanför skolan för, av och med ungdomar, i första hand på lokal nivå.

På agendan står också en riktlinjedebatt om hur man bör möjliggöra ett politiskt deltagande i Europas demokratiska liv för ungdomar. Bland annat väntas ministrarna diskutera åtgärder för att öka ungas deltagande i traditionella demokratiska system och hur unga människor, som löper risk för att radikaliseras eller rekryteras av extrema grupper, skulle kunna fångas upp.

Vidare väntas rådet diskutera hur direktivet om audiovisuella medietjänster fungerar i dagens geopolitiska läge. Diskussionen sker inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden.

Ministrarna väntas även anta slutsatser om kulturell och kreativ samverkan för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social integration.

Vid mötet väntas rådet också besluta om en rekommendation till beslut om utseende av europeiska kulturhuvudstäder för 2019 i Bulgarien och Italien. De nominerade städerna är Plovdiv i Bulgarien och Matera i Italien.

Rådet väntas också anta slutsatser om att maximera den roll som idrotten spelar på gräsrotsnivå när det gäller att utveckla övergripande färdigheter framför allt bland ungdomar.

Vid mötet väntas rådet dessutom hålla en riktlinjedebatt om hur samarbetet mellan idrotten och utbildningsväsendet kan förbättras och främjas.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: