Aktuellt

Viktigt att regeringen tar hänsyn till kritik om försvarets omställning

Publicerad: 5 februari 2015 klockan 15.44

Försvarsutskottet förutsätter att regeringen kommer att ta hänsyn till Riksrevisionens rekommendationer i sin kommande proposition om inriktningen av försvarspolitiken. Det framgår efter utskottets behandling av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapporter från 2014 om försvarsområdet.

Riksrevisionen har under 2014 lämnat flera rapporter om sina granskningar av försvarsområdet 2010–2014: Försvaret – en utmaning för staten, Försvarsmaktens omställning, Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret samt Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014.

Försvarsutskottet ser allvarligt på den kritik som redovisas med anledning av Riksrevisionens granskning. Utskottet konstaterar att det svenska försvaret har varit föremål för kraftiga förändringar och reformer under sin omställningsperiod, de senaste 15 åren. Reformerna medför ofrånkomligen komplexa utmaningar. Samtidigt förminskar det inte allvaret i Riksrevisionens kritik eller behovet av att regeringen vidtar åtgärder och på ett tydligt sätt redovisar dessa för riksdagen.

Står inför nytt försvarsbeslut

Eftersom riksdagen återigen står inför ett beslut om den långsiktiga inriktningen av försvaret vill utskottet understryka vikten av att regeringen tar med sig Riksrevisionens rekommendationer inom ramen för arbetet med den försvarspolitiska inriktningspropositionen för 2015.

Riksrevisionen pekar på brister i fråga om både tydlighet och transparens i förändringen av försvaret. Det har blivit svårare för riksdagen att värdera måluppfyllelse och resultat inom försvarets område. Utskottet poängterar att förbättringar i inriktningspropositionen kan lägga en grund för utskottets möjligheter att följa kopplingen mellan mål, genomförda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag för flera år framöver.

Utskottet vill också betona att regeringens och Försvarsmaktens ekonomiska beräkningar bör kvalitetssäkras på ett sådant sätt att de ger en god grund för ett långsiktigt försvarspolitiskt inriktningsbeslut.

Konkreta mål och krav

Utskottet understryker också hur viktigt det är att regeringen i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer konkretiserar mål och krav på Försvarsmakten. Detta genom att utveckla den strategiska styrningen och säkerställa balansen mellan Försvarsmaktens uppgifter och tilldelade resurser.

Utskottets ställningstagande gjordes i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande försvarsutskottet. Telefon: 08-786 41 50. E-post: maria.bjorkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 12 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU3 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret