Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 2 december 2015 klockan 13.54

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 4 december. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s kapitalmarknadsunion, jämställdhet och elektronisk kommunikation.

Tid: Fredagen den 4 december klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekofinrådet väntas diskutera kapitalmarknadsunionen

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 8 december.

Vid mötet väntas rådet eventuellt anta en allmän inriktning för så kallad värdepapperisering inom ramen för EU:s kapitalmarknadsunion. Syftet är att återskapa förtroendet för värdepapperisering inom EU och underlätta finansiering av framför allt små och medelstora företag.

Rådet väntas eventuellt anta slutsatser om så kallad skattebaserosion och överföring av vinster. OECD antog i oktober 2015 förslag som syftar till att förhindra skattebaserosion och flyttning av vinster. EU:s ordförandeland Luxemburg har identifierat flera områden där EU skulle kunna genomföra OECD:s förslag.

Rådet väntas eventuellt också

 • diskutera hur bankunionen ska kunna slutföras, bland annat med en gemensam insättningsgaranti
 • diskutera hur det fördjupade samarbetet mellan vissa EU-länder om skatt på finansiella transaktioner ska kunna genomföras
 • diskutera arbetet med förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
 • godkänna två rapporter om skattefrågor som ska lämnas över till Europeiska rådet
 • godkänna och anta slutsatser som gäller den så kallade uppförandekodgruppens rapport om sitt arbete med en uppförandekod för företagsbeskattning och om framtiden för detta arbete
 • få information om, och diskutera, den årliga tillväxtöversikten och förvarningsmekanismen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, som är ett sätt att samordna den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU
 • komma fram till en gemensam ståndpunkt med kommissionen om ramarna för flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten
 • anta slutsatser som gäller EU:s statistik och genomförandet av uppförandekoden för europeisk statistik
 • diskutera Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av EU:s budget för 2014
 • diskutera insatser för att upptäcka och förhindra finansiering av terrorism.

Diskussioner om jämställdhet, social ekonomi och hälsofrågor väntas

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) samt jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik samt hälso- och sjukvård den 7 december.

Vid mötet väntas rådet diskutera bland annat jämställdhetsfrågor, social styrning och företagande, den europeiska planeringsterminen samt hälsofrågor.

Rådet väntas

 • anta en allmän riktlinje för förslaget till jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag
 • få information om förslaget till direktiv om likabehandling av personer oavsett religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
 • diskutera EU-kommissionens strategi för arbetet med jämställdhet åren 2016-2019
 • anta slutsatser om jämställdhet mellan kvinnor och män i beslutsfattande positioner
 • komma överens om en rekommendation för hur långtidsarbetslösa ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden igen
 • anta slutsatser som syftar till att förbättra och utveckla den sociala ekonomin och socialt företagande inom EU
 • anta slutsatser om att använda social styrning för att nå ett mer inkluderande EU
 • få information och diskutera den europeiska planeringsterminen 2016, däribland den årliga tillväxtöversikten, sysselsättningsrapporten, förvarningsmekanismen och rådets rekommendationer för euroområdet
 • anta slutsatser om en EU-strategi för att minska de alkoholrelaterade skadorna
 • anta slutsatser som gäller individanpassad behandling av patienter inom sjukvården och mer personaliserad vård
 • anta slutsatser om bättre vård och stöd för personer med demenssjukdomar
 • anta slutsatser som syftar till att identifiera lärdomar och erfarenheter från utbrottet av sjukdomen ebola i Västafrika och därmed vara bättre rustade inom EU för framtida sjukdomskriser och utbrott.

TTE-rådet väntas debattera EU:s telekomöversyn

IT-minister Mehmet Kaplan (MP) och infrastrukturminister Anna Johansson ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE) den 10 december.

Vid mötet väntas rådet debattera den planerade översynen av EU:s regler för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Översynen ingår i EU-kommissionens strategi för att införa en digital inre marknad.

Rådet väntas också

 • debattera regler för vägtransporter och vägtransporternas sociala aspekter
 • få en lägesrapport gällande förslaget om ökad tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser
 • få information om förslaget till åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela EU.

Kallelse och föredragningslista

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Dokument

EU-nämndens samlade dokument

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: