Aktuellt

Den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft behöver stärkas

Publicerad: 17 april 2015 klockan 09.49

Trafikutskottet har följt upp den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Den svenska handelsflottan har uppvisat en negativ utveckling under senare år och en stor andel av den svenska handelsflottan har avregistrerats från det svenska fartygsregistret. Det är framför allt de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Riksdagen och regeringen har vid flera tillfällen uttalat att det är angeläget att slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen och att den måste kunna konkurrera på samma villkor som de närmaste konkurrentländerna. Trafikutskottet beslutade i juni 2014 att genomföra en uppföljning om den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Syftet var att följa upp om statens insatser har bidragit till att uppnå målet om en konkurrenskraftig sjöfartsnäring och rimliga konkurrensvillkor för den svenska handelsflottan.

Sjöfarten står inför stora utmaningar

Trafikutskottets utvärdering visar att den svenska sjöfartsnäringen står inför flera utmaningar. Bland annat betonas vikten av att ta fram en nationell sjöfartsstrategi. Uppföljningen visar att de andra nordiska länderna har haft en klar och tydlig strategi under lång tid när det gäller den nationella sjöfartspolitiken, något som Sverige saknar.

I utvärderingen lyfts också de nationella ramvillkorens betydelse för valet av så kallad flaggstat. En stor andel av den svenska handelsflottan har avregistrerats från det svenska fartygsregistret, men till skillnad från tidigare år flaggas fartyg i dag ut till andra europeiska länder, inte minst till våra grannländer. Framför allt är det de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Sjöfartsnäringen behöver rimliga villkor för att kunna konkurrera

Målet om att den svenska handelsflottan ska ha rimliga konkurrensvillkor har inte uppfyllts och frågan har under lång tid inte diskuterats aktivt av statsmakterna. Uppföljningsgruppen konstaterar att Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur myndigheten tänker ta hänsyn till näringslivets villkor och bidra till en positiv utveckling inom sjöfartsnäringen. Det är ett arbete som är viktigt att följa framöver, enligt gruppen.

I utvärderingen slås fast att en svenskflaggad handelsflotta stimulerar kringliggande verksamhet och bidrar till att upprätthålla sjöfartskompetensen i Sverige. Sjöfarten ger skatteintäkter och bidrar till att skapa arbetstillfällen både direkt och indirekt. En väl fungerande sjöfart till och från svenska hamnar är dessutom avgörande för svensk industri och dess möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Uppföljningsgruppen konstaterar att det därför finns goda skäl att stärka konkurrenskraften hos den svenska flottan och förhindra ytterligare utflaggning.

Uppföljningsgruppen

Gruppen som har genomfört uppföljningen består av ledamöter från samtliga riksdagspartier:

  • Lars Tysklind (FP) (ordförande)
  • Lars Mejern Larsson (S)
  • Sten Bergheden (M)
  • Jimmy Ståhl (SD)
  • Karin Svensson Smith (MP)
  • Anders Åkesson (C)
  • Emma Wallrup (V)
  • Robert Halef (KD)

För mer information

Dokument