Aktuellt

IPU antog resolution om ebolakrisen

Publicerad: 16 oktober 2014 klockan 13.39

Vid Interparlamentariska unionens (IPU) möte i veckan diskuterade världens parlamentariker våld mot kvinnor och beslutade att agera mot ebolakrisen.

I veckan har ett globalt politikermöte skett i Genève - IPU:s 131:a församling. Vid generaldebatten, på temat jämställdhet mellan könen och stopp för våld mot kvinnor, underströk såväl män som kvinnor att hållbar utveckling inte är möjlig utan att flickor och kvinnor deltar och fullt inkluderas i samhället. Den svenska IPU-delegationens andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), som deltog i debatten, lyfte frågor om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) och då särskilt kvinnors och flickors behov av, och rätt till, god mödrahälsovård, sexualundervisning, tillgång till preventivmedel, samt tillgång till säker abort. Ulrika Karlsson befäste kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar och egna livsval.

En resolution om ett särskilt brådskande ämne, ett så kallat emergency item, antogs också, med ebola som tema. Monica Green (S) ingick i den redaktionskommitté som förhandlade fram texten. I resolutionen rekommenderas medlemsländernas parlament att planer utarbetas för att hjälpa drabbade länder att snabbt återhämta sig från ebolavirusets negativa effekter. Resolutionen vädjar också till stater att fördubbla sina insatser för att öka allmänhetens medvetande om viruset och arbeta för att motverka stigmatisering. Vidare manar resolutionen till att läkemedelsindustrin, forskningsinstitutioner och den privata sektorn ska investera i olika behandlingsmöjligheter mot ebola.

Den svenska IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M) ledde tillsammans med den mexikanske senatorn Laura Angélica Rojas Hernández en paneldiskussion om en integrerad strategi för att motverka den globala narkotikaproblematiken med förhoppning om att ge ett parlamentariskt bidrag inför FN:s särskilda session 2016 om narkotikafrågor.

Den svenska delegationen hade även bilateralt möte med Georgien. Svenska delegationen tog bland annat upp frågan om den fängslande politiska oppositionen i landet och behovet av ökad rättssäkerhet.

IPU har 166 medlemsländer från parlament runt om i världen, och höstförsamlingen är en mötesplats för att diskutera och utarbeta resolutioner inom en rad aktuella frågor. Frågor på agendan för de permanenta utskotten var cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet, bildandet av ett nytt system och främjande av parlamentariska åtgärder för vattenförsörjning, internationell lag kopplad till nationell suveränitet, samt mänskliga rättigheter och icke-inblandning i staters inre angelägenheter.

Riksdagens IPU-delegation som deltar i Genève består av IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M) och Monica Green (S).

Om IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU möts två gånger per år, på våren och hösten.

Resolutionen väntas finnas tillgänglig på IPU:s webb innan helgen.

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 70-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Ledamöter

  • Anti Avsan (M), ordförande
  • Krister Örnfjäder (S), förste vice ordförande
  • Ulrika Karlsson (M), andre vice ordförande
  • Monica Green (S)