Aktuellt

Trafikutskottet föreslår tre uppdrag till regeringen om yrkestrafiken

Publicerad: 4 november 2014 klockan 16.29

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området yrkestrafik. Det handlar om högre sanktionsavgift vid brott mot cabotageregler, krav på internationella frakthandlingar i lastbil samt ansvaret för den som beställer en transport. Utskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden.

Trafikutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg som lämnades till riksdagen av den förra regeringen i maj 2014. I propositionen föreslås att den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport på väg ska betala en sanktionsavgift i stället för att som i dag straffas med böter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Högre sanktionsavgift

Utskottet föreslår dock samtidigt ett tillkännagivande till regeringen om nivån på sanktionsavgiften. Utskottet tycker att det är ett bra förslag att införa en sanktionsavgift i stället för böter. Samtidigt pekar utskottet på att EU:s regler säger att sanktionerna vid brott mot cabotagereglerna ska vara avskräckande, effektiva och proportionella. Det avgiftsförslag som Transportstyrelsen lämnat i sin utredning på området är för låg, menar utskottet, flera remissinstanser ville att avgiften skulle vara högre. Regeringen bör i sitt fortsatta arbete inom området ta hänsyn till remissinstansernas synpunkter om avgiften, anser utskottet. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Krav på frakthandlingar

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att det behövs krav på att internationella frakthandlingar ska finnas i lastbilen under färd. Enligt utskottet är den nuvarande situationen inte tillfredsställande och gör att det blir omöjligt för en trafikpolis att bedöma om det rör som om en laglig cabotagetransport eller en illegal inrikesfrakt. Enligt utskottet finns ett behov av att EU-reglerna förtydligas så att det framgår att det ska ställas krav i EU-länderna på att frakthandlingarna alltid måste finnas med i lastbilshytten. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från S och V.

Se över beställaransvaret

Det tredje tillkännagivandet som trafikutskottet föreslår gäller att regeringen bör se över det nuvarande beställaransvaret för den som köper transporter. Utskottet anser att det är viktigt att få ett väl underbyggt underlag om hur beställaransvaret fungerar i dag för att kunna få en uppfattning om ett skärpt beställaransvar kan vara ett sätt att få ordning och reda i åkeribranschen. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från S och V.

För mer information

Cecilia Forsberg, föredragande trafikutskottet. Telefon: 08-786 53 40, 072-213 59 69. E-post: cecilia.forsberg@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 26 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument