Aktuellt

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Publicerad: 27 november 2014 klockan 10.33

Finansutskottet säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2015. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation och även Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget.

Budgetpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag till statens inkomster och utgiftsramar för 2015, förslag till preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för perioden 2016–2018 samt förslag till utgiftstak för 2015, 2016 och 2017. Budgetpropositionen för 2015 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Den offentliga sektorns finanser befinner sig i ett bekymmersamt läge, konstaterar utskottet. Trots att konjunkturläget har förbättrats under de senaste åren har underskotten vuxit. Ordning och reda i statsfinanserna är grunden till en långsiktigt hållbar politik. Därför ställer sig utskottet bakom regeringens politik om att reformer ska genomföras på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga finansieras fullt ut. Utskottet konstaterar att regeringen tydligt anger att den avviker från överskottsmålet. Denna tydlighet är enligt utskottet ett sätt att återupprätta respekten för överskottsmålet. Utskottet ställer sig bakom regeringens redogörelse för hur man åter ska kunna nå överskottsmålet.

Utskottet håller med regeringen om att fler jobb i det privata näringslivet är grunden för att öka sysselsättningen. Därför är det viktigt att regeringen prioriterar samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Investeringarna måste öka i sektorer som är grundläggande för att skapa nya företag och arbetstillfällen. Ökade investeringar i infrastruktur och ett samlat grepp om infrastruktur och bostadsbyggande i ett längre perspektiv behövs också.

Dagens skillnader i villkor mellan kvinnor och män är oacceptabla och politiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv som integreras i all verksamhet och i alla steg i beslutsfattandet. Det behövs reformer för att vända resultaten i skolan. Resurser behövs också för att minska ojämlikheter i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Utskottet håller med regeringen om att skattemedel ska användas till den verksamhet de är avsedda för och att vinstjakten som incitament inte hör hemma i välfärdssektorn. Utskottet välkomnar också förslagen om ett klimatpolitiskt ramverk och att tillsätta en energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken. Utskottet står slutligen bakom regeringens inriktning när det gäller en modern svensk säkerhetspolitik. Den innebär bland annat att försvarsförmågan stärks genom att anslagen höjs stegvis från 2014, i enlighet med Försvarsberednings förslag.

Ja till utgiftstaket och ramarna

Finansutskottet säger ja till regeringens förslag på utgiftstak för staten, inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, på 1 160 miljarder kronor för 2015. För 2016 och 2017 är utgiftstaket 1 207 respektive 1 265 miljarder kronor.

Budgetens utgifter uppgår till 887 miljarder kronor och inkomsterna till 855 miljarder kronor 2015. Statens budgetsaldo blir därmed –32 miljarder kronor.

Reservationer från Alliansen och SD

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation. Sverigedemokraterna reserverar sig också mot utskottets förslag. Partierna hänvisar till förslagen i sina budgetmotioner.

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, föredragande, finansutskottet, telefon 08-786 43 42 68, 070-527 39 87.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 3 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (publiceras den 28 november)