Aktuellt

Öppen utfrågning om järnvägens vägval

Publicerad: 9 december 2014 klockan 13.16

Trafikutskottet anordnar den 11 december en öppen utfrågning om järnvägen. Syftet är att från olika perspektiv belysa några av de vägval som området står inför.

Tid: Torsdagen den 11 december 2014 klockan 08.30–12.00
Plats: Andrakammarsalen

Mot bakgrund av att det pågår ett stort utvecklingsarbete på järnvägsområdet både i Sverige och inom EU ordnar trafikutskottet en öppen utfrågning.

Våren 2013 tog riksdagen initiativ som ledde till att en offentlig utredning om järnvägens organisation tillsattes. Syftet med utredningen är att ta fram förslag till förbättringar som gör att järnvägssystemet på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Inom EU pågår samtidigt en omfattande översyn av den gällande EU-regleringen på järnvägsområdet inom ramen för det fjärde järnvägspaketet.

Syftet med den öppna utfrågningen är att från olika perspektiv belysa några av de vägval järnvägen står inför.

Utfrågningen är uppdelad i två olika ämnesområden: Underhåll av järnvägsinfrastruktur samt Framtidens persontrafik.

Program

08.30 Inledning
Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottets ordförande

08.35 Lägesbeskrivning av det pågående utredningsarbetet.
Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation

Underhåll av järnvägsinfrastruktur:

8.45 Trafikverkets arbete med underhåll av järnvägsinfrastruktur
Anna Lundman, chef underhåll, Trafikverket

8.55 Järnvägsunderhåll – en förutsättning för effektiva och konkurrenskraftiga godstransporter
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och ledamot i styrelsen Näringslivets Transportråd

9.05 Praktiska erfarenheter av att arbeta på spåren
Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare SEKO

9.15 Fungerande järnvägsunderhåll på en avreglerad marknad
Thomas Pilo, marknadschef Infranord och ledamot i styrelsen Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

9.25 Senaste forskningen om underhållsteknik
Uday Kumar, professor, Järnvägstekniskt centrum, Luleå tekniska universitet

9.35 Effektivitet i järnvägsunderhåll – vad vet vi?
Jan-Eric Nilsson, professor, Statens väg- och transportforskningsinstitut

9.45-10.05: Frågestund

10.05-10.35: Paus

Framtidens persontrafik:

10.35 Sveriges handlingsutrymme mot bakgrund av EU-lagstiftningen
Lars Henriksson, professor Handelshögskolan i Stockholm

10.45 Vad behövs för att utveckla framtidens tågtrafik och hur blir den konkurrenskraftig?
Christel Wiman, verkställande direktör, Branschföreningen Tågoperatörerna

10.55 Den framtida persontrafiken enligt MTR
Peter Viinapuu, Nordenchef, MTR

11.05 Ett lyft för järnvägen
Evert Andersson, professor emeritus Kungliga Tekniska högskolan och Sven Bårström, före detta ställföreträdande generaldirektör Banverket, Resenärsforum

11.15 Konkurrens inom långväga persontrafik på järnväg
Lena Wieweg, trafikanalytiker, Trafikverket

11.25-11.55 Frågestund

11.55-12.00 Avslutning
Lars Hjälmered (M), Trafikutskottets vice ordförande

Webb-tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

För mer information

Anna Blomdahl, trafikutskottet, telefon 08-786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, tfn 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, tfn 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se