Aktuellt

Regeringen utlyser inte extra val

Publicerad: 27 december 2014 klockan 11.24

Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade lördagen den 27 december på en presskonferens med partiföreträdarna för regeringspartierna och de fyra allianspartierna att regeringen inte kommer att utlysa extra val.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har träffat en överenskommelse som bland annat innebär att minoritetsregeringar ska kunna få igenom sina budgetar i riksdagen och därmed kunna genomföra sin ekonomiska politik.

Om överenskommelsen mellan regeringspartierna och allianspartierna

Vad omfattar överenskommelsen mellan regeringspartierna och allianspartierna?
Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram. En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga. Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal: försvars- och säkerhetspolitik, pensionssystemet samt energiområdet.

Överenskommelsen kommer att tillämpas för första gången i samband med att regeringen i april 2015 lägger fram vårpropositionen.

Överenskommelsen mellan de sex partierna finns i sin helhet på respektive partis webbplats.

Vad innebär överenskommelsen för riksdagens arbete?
I och med att statsministern nu har meddelat att regeringen inte kommer att besluta om extra val kan arbetet i riksdagen under våren 2015 i allt väsentligt fortgå enligt de planer som lades fast under hösten 2014. Någon ny planering av arbetet med anledning av ett extra val behövs alltså inte.

Kommer riksdagsordningen att behöva ses över innan överenskommelsen kan träda i kraft?
Överenskommelsen ska tillämpas första gången i april 2015 i samband med att regeringen överlämnar den så kallade vårpropositionen till riksdagen. Överenskommelsens ikraftträdande och tillämpning förutsätter inte att det först görs ändringar i riksdagsordningen eller annan lagstiftning. I överenskommelsen ingår dock att det ska göras en översyn av lagstiftningen kring budgetprocessen. Den översynen ska bygga vidare på tidigare utredningsarbete. Något datum då utredningen ska börja arbeta är inte bestämt.

Gäller fortfarande det budgetbeslut som har fattats?
I december 2014 beslutade riksdagen om en statsbudget för år 2015 som i huvudsak överensstämmer med alliansens förslag. Det beslutet gäller.

Innebär överenskommelsen att det kan bli ett helt nytt budgetbeslut i vår i samband med att regeringen lägger fram sin vårproposition?
Regeringen kommer i april 2015 att överlämna den så kallade vårpropositionen till riksdagen. Den innehåller bland annat förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de kommande åren. Vårpropositionen ligger till grund för den budgetproposition med förslag till dels ramar för statens inkomster och utgifter, dels anslag som regeringen ska lägga fram i september 2015. Samtidigt med vårpropositionen överlämnar regeringen även en så kallad vårändringsbudget. Den brukar innehålla förslag till ändrade anslag; några anslag ökar medan andra minskar. Överenskommelsen ska tillämpas från och med april 2015 vilket innebär att regeringen sannolikt får igenom sina förslag i vårpropositionen och i ändringsbudgeten.