Dokument & lagar (5 686 träffar)

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

Motion 1997/98:Jo82 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo82 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Skogspolitiken med sitt produktions- och miljömål bör ligga fast. Det har gått alltför kort tid för att några entydiga slutsatser ska kunna dras av hur det ökade ansvar används som skogsägarna

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Från budgetåret 1992/93 upphörde det statliga stödet för byggande av skogsbilvägar. För erhållande av stödet var det viktigaste kravet att vägen kunde passas in i en vägnätsplan med stor

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Utveckla sektorsansvaret i skogspolitiken Regeringen konstaterar att varken skogspolitikens produktionsmål eller dess miljömål har nåtts ännu. För att påskynda måluppfyllelsen

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Propositionen redovisar Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utvärdering av den skogspolitik som varit gällande från 1993 års beslut. I den nya skogsvårdslagens portalparagraf slogs fast att

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo76 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo76 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken I propositionen redovisar regeringen den utvärdering som Skogsstyrelsen gjort av den nya skogsvårdslagen. Trots att regeringen liksom Skogsstyrelsen konstaterar att varken skogspolitikens

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Kemikaliernas tidsålder Nu omges vi av 15 miljoner kemiska ämnen. Ca 100 000 av dem förekommer kommersiellt i världen och ingår i olika varor. I Sverige marknadsförs


Utskottsberedning: -----------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Användningen av blyhagel medför att 700 till 1 000 ton bly årligen tillförs miljön. Regeringen föreslår att användning av blyhagel förbjuds vid all

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, anges en lång rad målsättningar. Men när det gäller förslag om hur man skall nå målen

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo71 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo71 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Miljöanpassad upphandling I propositionens åttonde kapitel skriver regeringen om betydelsen av att offentliga och privata företags upphandling sker efter miljökrav. Detta

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo70 av Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo70 av Lennart Brunander c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Stöd till energiskog Biobränslen producerar i dag mer energi än kärnkraften. För varje år ökar bioenergiproduktionen med cirka 4 TWh. I omställningen av det svenska

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo68 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo68 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Socialdemokraternas proposition om miljöpolitik ett vackert omslag Riksdagen, en miljöintresserad allmänhet, miljömedvetna företag och kommuner har i snart 3 år

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo67 av Peter Weibull Bernström (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo67 av Peter Weibull Bernström m med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Regeringen avser i propositionen förbjuda användningen av blyhagel för all jakt och i stort sett allt skytte från den 1 januari 2000 samt inom vissa sportskyttegrenar

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo66 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo66 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Det är bra att regeringen nu äntligen är färdig med översynen av de svenska miljömålen. Miljömålen har reducerats från att ha varit över 170 till att nu


Utskottsberedning: ---------------1997/98:JoU27 1998/99:SkU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I avsnitt 9 sägs att naturvården och kulturmiljövården har viktiga gemensamma intressen i det samlade arbetet för resurshushållning och hållbar

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo64 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo64 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Den sedan länge aviserade miljöpropositionen har till slut kommit till riksdagen. Regeringen föreslår att en ny struktur för arbetet med miljömål tillämpas.

1998-05-29