Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning angående högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:Ub18 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. v Vissa skolfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att betygen bör avskaffas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub14 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Motivering I proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och


Utskottsberedning: 2006/07:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub12 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frisökning ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om närhetsgaranti i gymnasieskolan. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:71


Utskottsberedning: 2006/07:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. v Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:43 Frihet att välja ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter


Utskottsberedning: 2006/07:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Betänkande 2006/07:UbU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd. Riksdagen sade också ja till att avveckla rekryteringsbidraget till vuxenstuderande från den 1 januari 2007. Detta för att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. Vissa övergångsbestämmelser kommer att gälla för de studerande som under 2006 har beviljats rekryteringsbidrag. Budgetförslaget innebär drygt 20,7 miljarder kronor i anslag till studiestöd för 2007, en minskning med drygt 1,4 miljarder jämfört med 2006. Utgifterna bedöms minska med drygt 1,5 miljarder kronor 2007 som en följd av att rekryteringsbidraget avvecklas. Anslagen till studiehjälp höjs som en följd av att studiebidraget höjs och att antalet ungdomar i gymnasieskolan ökar. Anslagsbeloppet till studiemedel minskar bland annat till följd av färre studiemedelstagare. Stödet till produktion av studielitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker minskar.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:UbU2 (pdf, 2337 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2006/07:UbU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning. Skollagen ändras så att förutsättningarna för kommunala bidrag till enskild som bedriver allmän förskola blir desamma som för annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. 350 miljoner kronor läggs på lärares kvalificerade fortbildning samt möjlighet att forska och delta i forskarutbildning. 60 miljoner går till fortbildning av obehöriga lärare samt till validering. För implementering av forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning ökar anslaget med 10 miljoner kronor. 121 miljoner kronor läggs på utredning och eventuell implementering av nya mål och betygskriterier, på utveckling och implementering av kontrollstationer och likvärdiga betyg, på utredning om gymnasieskolan och på satsningar på funktionshindrade elever, inklusive återupprättande av Ekeskolan och Hällsboskolan till statliga specialskolor. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna reduceras med 600 miljoner kronor. Bidraget till fackliga och andra organisationers uppsökande verksamhet tas bort. Inom högskolan sker en kvalitetsförstärkning genom att ersättningsnivåerna höjs till de två utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik samt naturvetenskap, teknik och farmaci. Anslagen till lärosätenas grundutbildning ökar därigenom med 136 miljoner kronor. Läkarutbildningen och tandläkarutbildningen byggs ut med fler studenter. Universiteten får ytterligare 200 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-14 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:UbU1 (pdf, 4356 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. v Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Motivering Regeringen föreslår att rekryteringsbidraget ska avvecklas


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub1 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. v Den pedagogiska ledaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att rektorsutbildningen ska vara en högskoleutbildning och att ansvarig myndighet ska vara Högskoleverket samt att anordnandet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub266 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. v Kunskap om könsmaktsordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan samt i högskoleförordningens examensordningar. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub267 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. v Utveckling av förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skollagen bör förtydligas vad gäller kommuners skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1 2006/07:UbU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:Ub256 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. m, s, fp, mp, kd, c, v Säkerhet på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan. Motivering I FN:s Barnrättskommittés slutrapport


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. v Svenska språket 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till grundlagsfästande av svenskan som officiellt språk liksom av de nationella minoritetsspråkens status. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:K227 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. v Finansiering av kommunala lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att staten tar över ansvaret för finansieringen av kommunala lärcentrum. Motivering I samband med Kunskapslyftet


Utskottsberedning: 2006/07:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub265 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. v En sammanhållen lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förlängning av lärarexamen med inriktning mot undervisning i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub264 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:Ub219 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub219 av Rossana Dinamarca m.fl. v Validering av högskoleutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökad information vid validering av utländsk högskoleutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub219 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:Ub218 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub218 av Rossana Dinamarca m.fl. v Hem- och konsumentkunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag angående hem- och konsumentkunskapens ställning inom utbildning för hållbar utveckling,


Utskottsberedning: 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub218 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Ub207 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub207 av Rossana Dinamarca m.fl. v Utbildningsvetenskaplig forskning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kravet på medfinansiering strikt ska följas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Ub207 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 50 kB)