Dokument & lagar (828 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfärdadt vid slutet af 1893 års riksdag. Bill. till BiJcsd. Prot. 1893. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1893-05-10

Svensk författningssamling (pdf, 5194 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:117

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 117. No 117. Uppläst och godkänd hos Forsta Kammaren den 9 maj 1898. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om afskaffandet af öfver. sättningsprofvet från svenska till latin i mogenhetsexamen. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 13.Andra n:o 1 n:o

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:117 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:116

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 116. i, r, N:o 116. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i fråga om nedsättning i af gifter na för persontrafiken å statens jernvägar. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 1 utlåtande n:o 14.Andra n:o 3 n:o

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:116 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:115

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 115. N:0 115. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af delegerade att deltaga i en jubelfest till firande af Upsala möte. Till Konungen. Sedan Eders Kongl. Maj:t genom skrifvelse den 14 sistlidne april

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:115 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:114

Riksdagens Skrifvelse N:o 114. 1 N:o 114. 1,1 I 1 rUppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af 2, 4 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:114 (pdf, 259 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:113

Riksdagens Skrifvelse N:o 113. 1 N:o 113. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ny instruktion för Riksdagens revisorer af stats-banko- och riksgäldsverken. Sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtande n.o 5 och memorial mo 9.Till Konungen.

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:113 (pdf, 540 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:38

Riksdagens Skrifvelse N:o 38. 1 N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6 samt memorial n:is 61 och

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:38 (pdf, 886 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 8 Maj 1893. r i i:iAfdelning I. Allmänna föreskrifter. I Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan

1893-05-08

Svensk författningssamling (pdf, 3024 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:112

8 Bilcsdagens Skrifvelse N:o 112. 4 L i N:o 112. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren den 8 Bankoutskottets memorial n:o 13.Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken, med öfverlemnande af bankoreglementet. Till herrar fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:112 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 7 N:o 111. i J Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Baukoutskottets memorial n:o 13 Till Konungen. Till Eders Kongl. Maj:t får Riksdagen härjemte öfverlemna

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:111 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:109

Riksdagens Skrifvelse N:o 109. 1 N:o 109. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillningen af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:o 24Till Konungen. Till fyllande af statsverkets behof för år 1894 har Riksdagen

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:109 (pdf, 192 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:108

Riksdagens Skrifvelse N:o 108. 7 N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontoret. Statsutskottets memorial N:o 80.Till Konungen. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:108 (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:110

Riksdagens Skrifvelse No 110. 3 N:o 110. j r.jj,s,i YiViir t.Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om ändring i förordningen angående expeditionslösen, åsyftande rättighet för part att i visst fall tidigare utfå expedition. Första Kammarens

1893-05-07

Riksdagsskrivelse 1893:110 (pdf, 280 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:107

Riksdagens Skrifvelse N:o 107. 5 N:o 107. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 maj 1893. Andra Kammaren 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändring i gällande bestämmelser rörande oäkta barns försörjning. Lagutskottets utlåtande n:o 67.Till Konungen. I en inom Riksdagen väckt

1893-05-07

Riksdagsskrivelse 1893:107 (pdf, 146 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:106

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 106. N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 77 och 78.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1894 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:106 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:105

Riksdagens Skrifvelse N:o 105. 1 N:o 105. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för år 1894 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 77.Till Konungen. l:o. I propositionen angående statsverkets

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:105 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:104

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 104. No 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående disposition till svenska kyrkan i Paris af öfverskott å de från svenska kronans fastighet i Konstantinopel

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:104 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 5 No 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 48, bevillningsutskottets betänkande n:o 22 samt bankoutskottets memorial n:is 2 och

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:103 (pdf, 384 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:102

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 102. No 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts propositioti angående delning af Hernösands stift. Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition, n:o 47, af den 17 nästlidne

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:102 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101. 1 No 101. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 8.Andra n:o

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:101 (pdf, 225 kB)