Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1287 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 juni Fråga 2001/02:1287 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om försörjningsbördan Med försörjningsbörda menas hur många personer varje sysselsatt person i åldern 1664 år måste försörja av den totala befolkningen i Sverige. För åren 19611971 ökade försörjningsbördan långsamt för de sysselsatta,

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:766 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:766 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om skatter vid överföring av fastighetstillbehör Ett riksdagsbeslut i november år 2001 förändrade förutsättningarna för överföring av fastighetstillbehör genom lag om ändring i jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:141 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 december Interpellation 2001/02:141 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om småföretag Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Höga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som inte stimulerar till utbildning och arbete samt en djungel av krånglig lagstiftning är några av

Inlämnad: 2001-12-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:104 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:104 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om attityder i skolan Skolverket genomförde år 2000 den tredje undersökningen av allmänhetens, skolbarnsföräldrarnas, lärarnas och elevernas attityder till den svenska grund- och gymnasieskolan. Gruppen allmänhet

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:98 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:98 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften Regeringen avser att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. De kommuner som väljer att expandera och utöka sin verksamhet under år 2002 befrias dessutom från hela

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:223 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 november Fråga 2001/02:223 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om arbetsskadeersättning Fr.o.m. år 2001 finns inte ärendekategorin ersättning vid arbetsskada arbetsskadelivränta med i Riksförsäkringsverkets mål för ärendens genomströmningstid. Tidigare var målet för denna typ av ärenden satt

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:42 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 oktober Interpellation 2001/02:42 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbidraget Vid en offentlig utfrågning om bostadsbidraget den 23 november 2001 synliggjordes vad Kristdemokraterna länge kritiserat, nämligen att makar och samboende med barn håller på att falla ur bostadsbidragssystemet.

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2001/02:35 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uthyrning av bostad

Skriftlig fråga 2001/02:29 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 september Fråga 2001/02:29 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan På en fråga 2000/01:1666 om vilka åtgärder skolministern kommer att vidta för att kompensera de kommuner som har infört maxtaxa, och som nu upplever att de ekonomiska villkoren blir sämre än som

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari Fråga 1999/2000:640 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:252 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:252 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om grundskoleelevers arbetsmiljö Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-ljud- och ljusförhållanden

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:230 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:230 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om alkoholinförsel De nuvarande införselbegränsningarna av alkohol regleras i ett direktiv från 1996. Oenighet gäller om en förlängning av nuvarande direktiv kan göras för att Sverige ska kunna fortsätta med undantagsregler

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:511 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:511 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om huvudkontoret för sjunde AP-fonden I höst får enligt uppgift 4,3 miljoner pensionssparare ett valunderlag och uppgift om intjänad premiepension. Högst fem fonder kan väljas. De som inte väljer fond får pengarna placerade

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:136 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 december Interpellation 1999/2000:136 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans kursprov Skolverket fick den 21 april 1994 regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem. I detta ingår diagnostiskt material för skolår 2 och 7, ämnesprov för skolår 5 och 9 samt

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december Fråga 1999/2000:328 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps-

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)