Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1078 av Bäck, Laila (s)

Fråga 1997/98:1078 av Laila Bäck s till utbildningsministern om deltidsarbete och kunskapslyftet den 8 september Inför höstens start av olika utbildningar inom kunskapslyftet återstår fortfarande ett problem. Det gäller de som är deltidsarbetslösa och väljer att studera med det särskilda studiestödet. Det har visat

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1031 av Karlsson, Hans (s)

Fråga 1997/98:1031 av Hans Karlsson s till utbildningsministern om studiemedel den 20 augusti Enligt uppgifter från Pia Nilsson, Posten Privatekonomi, kan studenter som arbetar extra för att förbättra sin ekonomi drabbas av mer än hundraprocentiga marginaleffekter. När man lägger ihop effekterna av minskade studiemedel,

Inlämnad: 1998-08-20 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:902 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:902 av Sonja Fransson s till kommunikationsministern om det telepolitiska målet I det telepolitiska målet står det att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor. I trafikutskottets betänkande 1997/98:TU7 framhåller utskottet vikten av likvärdiga villkor mellan stad och landsbygd både

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:864 av Brandin, Claes-Göran (s)

Fråga 1997/98:864 av Claes-Göran Brandin s till utbildningsministern om korttidsstudiestöd Korttidsstudiestödet är ett effektivt stöd för att ge lågutbildade möjlighet att läsa in grundskolekompetens. Något som i sin tur är en förutsättning för att kunna ta del av de utbildningar som erbjuds i andra former i samhället

Inlämnad: 1998-06-10 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:719 av Hedfors, Lars (s)

Fråga 1997/98:719 av Lars Hedfors s till jordbruksministern om skogsvårdslagen Enligt uppgift händer det då och då att mindre nogräknade personer kringgår jordbrukslagen. Det gäller kraven på begränsningar av avverkningsmöjligheterna i vissa fall och kraven på återbeskogning. Genom att hävda att skogsmarken skall användas

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:588 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:588 av Tomas Eneroth s till näringsministern om minerallagen När ett företag beviljas undersökningstillstånd för prospektering ges i dag möjlighet att genomföra relativt omfattande undersökningar utan markägarens tillstånd. Givetvis skall markägaren underrättas men någon egentlig möjlighet att motsätta

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:473 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:473 av Michael Hagberg s till näringsministern om mätning av elkraft Efter avregleringen av elmarknaden i vårt land har en bred diskussion om hur vi mäter elåtgången i våra bostäder tagit fart, skall det vara timmätare eller schablonmätning är frågan. Timmätningen kräver en engångskostnad av max 2 500 kr

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:416 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:416 av Birgitta Gidblom s till näringsministern om företagsetableringen i Norrlands inland De senaste månaderna ha tre företag beslutat att flytta sin verksamhet från Gällivare. Omlokaliseringarna sker till Mellansverige och Osloområdet. Besvikelsen hos de anställda och deras familjer är givetvis stor.

Inlämnad: 1998-02-06 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:401 av Kronblad, Bengt (s)

Fråga 1997/98:401 av Bengt Kronblad s till näringsministern om kooperativ verksamhet Den kooperativa företagsformen har stor betydelse för jord- och skogsbruket. Den gör det möjligt för enskilda jord- och skogsbönder att samverka i rationella former och bidrar på så sätt till ett konkurrenskraftigt svenskt jord- och

Inlämnad: 1998-02-04 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:233 av Örnfjäder, Krister (s)

Fråga 1997/98:233 av Krister Örnfjäder s till finansministern om vårdhögskoleutbildning i Kalmar län Den av regeringen tillsatta utredaren B-M Bystedt har den 1 oktober 1997 överlämnat utredningen avseende vårdhögskoleutbildning överflyttad till staten. Utredaren är positiv till ett enhetligt huvudmannaskap och betonar

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:224 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1997/98:224 av Lena Sandlin s till näringsministern om sysselsättningsbidraget och turistnäringen Sysselsättningsbidrag lämnas till företag, myndigheter, ideella organisationer eller intresseorganisationer som bedriver stödberättigad verksamhet enligt förordningen om regionalpolitiskt företagsstöd. Enligt tidigare

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:182 av Granlund, Marie (s)

Fråga 1997/98:182 av Marie Granlund s till näringsministern om varvsstöd Sverige är det enda land som avskaffat sitt varvsstöd och den svenska varvsindustrin konkurrerar för närvarande med varv i andra länder, som i större eller mindre omfattning får statliga subventioner. Denna situation är i längden ohållbar. Det

Inlämnad: 1997-11-26 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:156 av Berglund, Rune (s)

Fråga 1997/98:156 av Rune Berglund s till näringsministern om investering i småskalig vattenkraft Från den 1 juli finns i budget 150 miljoner avsatta för utbyggnad av s.k. småskalig miljövänlig vattenkraft. Ett investeringsstöd om 15 beräknas ge ytterligare 0,25 TWh. För att uppnå detta mål krävs enligt uppgift ca 50

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:88 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:88 av Michael Hagberg s till näringsministern om den omreglerade elmarknaden Avsikten med omregleringen av den svenska elmarknaden var att ge fördelar för alla elkunder. Men omregleringen har sedan starten den 1 januari 1996 gett vinstfördelar enbart för de stora elkunderna och de stora elföretagen. Det

Inlämnad: 1997-10-29 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:74 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:74 av Lena Klevenås s till näringsministern om nedläggning av Electrolux i Alingsås Koncernledningen för Electrolux AB har i dag beslutat rekommendera styrelsen för företaget att inleda förhandlingar med facket om en nedläggning av fabriken i Alingsås. 190 människor blir av med sina arbeten. Merparten

Inlämnad: 1997-10-21 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:59 av Silfverstrand, Bengt (s)

Fråga 1997/98:59 av Bengt Silfverstrand s till utbildningsministern om näringslivet och utbildningsbehovet Den allt snabbare globaliseringen och utvecklingen på informationsteknologins område har radikalt skärpt konkurrensen och därmed kraven på industrins förmåga till förnyelse och omställning. Kundanpassning och produktdifferentiering

Inlämnad: 1997-10-15 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:21 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:21 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson om redovisningen av studieskulder Enligt internationellt vedertagna principer gäller att löneinkomst beskattas i den stat där arbetet utförs. Möjlighet saknas för närvarande att följa hur en alltmer internationell arbetsmarknad påverkar återbetalningen

Inlämnad: 1997-09-24 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:20 av Silfverstrand, Bengt (s)

Fråga 1997/98:20 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Ylva Johansson om ersättningen för deltagare i kunskapslyftet Ett stort antal kursdeltagare som påbörjat utbildning inom kunskapslyftet har mötts av stora problem vad gäller administrationen kring studiefinansieringen. Vid kontakter med arbetsförmedling, gymnasienämnd,

Inlämnad: 1997-09-24 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)