Dokument & lagar (320 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:548 av Eberstein, Susanne (s)

den 8 december Fråga 2004/05:548 av Susanne Eberstein s till näringsminister Thomas Östros om tillfälliga tjänsteerbjudanden I det tjänstedirektiv som kommissionen lade fram i januari i år finns förslag på vilka regler som ska styra handeln med tjänster i Europa. Regeringen har sagt att den inte kommer att acceptera

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:524 av Johansson, Lars (s)

den 6 december Fråga 2004/05:524 av Lars Johansson s till statsrådet Carin Jämtin om nytt institut för utvärdering av bistånd Ett institut för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet ska inrättas. En utredning har lagt fram ett underlag för vad det ska lokaliseras. Utredningens slutsats

Inlämnad: 2004-12-06 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:201 av Larsson, Hillevi (s)

den 24 november Interpellation 2004/05:201 av Hillevi Larsson s till finansminister Pär Nuder om skatte- och momsfusk Skattefusk är ett allmänt känt problem. Även om det är svårt att uppskatta hur utbrett problemet är så gör en del bedömningar gällande att minst 100 miljarder undandras det offentliga i förlorade skatteintäkter

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:423 av Högman, Berit (s)

den 24 november Fråga 2004/05:423 av Berit Högman s till näringsminister Thomas Östros om kollektivavtal inom statlig verksamhet Akademiska Hus är det statliga företag som bygger och förvaltar universitetsbyggnader så även i Karlstad. Vid den senaste byggnationen gjordes en upphandling av restaurangrörelse i Studenternas

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:228 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 27 oktober Fråga 2004/05:228 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om kvalificerad yrkesutbildning Ett stort utbud av eftergymnasiala utbildningar är av stor vikt för att tillgodose näringslivets behov. Då gäller det inte enbart högskole- och universitetsutbildningar vilka i

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:200 av Hägg, Carina (s)

den 22 oktober Fråga 2004/05:200 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om SRHR-materiel i biståndspolitiken Tyvärr har det samlade biståndet till materiel som används i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR sjunkit dramatiskt de senaste tio åren. Resultatet är att många länder som är

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:199 av Lundberg, Inger (s)

den 22 oktober Fråga 2004/05:199 av Inger Lundberg s till statsrådet Carin Jämtin om stärkande av parlamenten genom samarbete och stöd Den svenska sektionen av Awepa besöktes nyligen av representanter för den parlamentariska gruppen för Nepad. Gruppen har bildats i syfte att skapa ett starkt parlamentariskt nätverk

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:178 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 21 oktober Fråga 2004/05:178 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Carin Jämtin om det svenska biståndet till Bangladesh Bangladesh blev självständigt 1971 från Pakistan efter ett blodigt inbördeskrig. Landet har ett parlament och demokratiskt folkvalda regeringar styr landet sedan elva år tillbaka. Den nuvarande

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:112 av Rådström, Britta (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:112 av Britta Rådström s till utbildningsminister Thomas Östros om etablering av friskolor Reformen med friskolor har för många kommuner kommit att innebära stora ekonomiska problem. När befolkningsunderlaget sviker och barnen blir färre i byar och mindre samhällen, måste kommunerna i de

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:97 av Hägg, Carina (s)

den 12 oktober Fråga 2004/05:97 av Carina Hägg s till utrikesminister Laila Freivalds om FN:s omorganisering av samordningsansvar UNDP har omorganiserat sig i en process som varat under flera år. Man har bland annat decentraliserat personal från huvudkontoret till olika landkontor vilket förstärkt landkontorens inflytande

Inlämnad: 2004-10-12 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:64 av Wegendal, Lars (s)

den 29 september Fråga 2004/05:64 av Lars Wegendal s till kulturminister Pär Nuder om 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse Sverige kraftsamlar nu inför firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Firandet kommer att äga rum år 2007. Bland många orter som har beröring med Linné finns Uppsala, Helsingborg

Inlämnad: 2004-09-29 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:46 av Arvidsson, Eva (s)

den 24 september Fråga 2004/05:46 av Eva Arvidsson s till kulturminister Pär Nuder om kulturnät i Sverige På Kulturnät Sverige www.kultur.nu kan man enkelt få information från hela konst- och Kultur-Sverige. Här kan man få kontakt med konstnärer, musiker, skådespelare med flera. Alla bibliotek i hela Sverige är tillgängliga.

Inlämnad: 2004-09-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:10 av Hägg, Carina (s)

den 16 september Fråga 2004/05:10 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om enskilda organisationers roll i arbetet mot hiv/aids Hiv/aids är förutom de mänskliga tragedier det för med sig också ett av de största hindren mot utveckling. Siffror från Världshälsoorganisationen visar att tre miljoner människor dog

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:9 av Hägg, Carina (s)

den 16 september Fråga 2004/05:9 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin om enskilda organisationers roll i Sveriges nya politik för global utveckling I december 2003 fattade riksdagen beslut om Sveriges nya politik för global utveckling. Det är en unik politik där det för första gången uttryckligen slås fast

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1549 av Petersson, Helene (s)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1549 av Helene Petersson s till utbildningsminister Thomas Östros om könsfördelning inom forskarskolorna Regeringen skriver i propositionen Forskning och förnyelse att forskarskolorna aktivt bör sträva efter en jämn könsfördelning. Utifrån Högskoleverkets uppföljning av 16 nationella

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1335 av Frans, Joe (s)

den 11 juni Fråga 2003/04:1335 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om lagreglering av musik- och kulturskolor Kommunala musik- och kulturskolor finns numera i nästan alla landets kommuner. Under åren 19982002 förstärktes deras verksamhet i kommunerna. Nu bryts denna utveckling. Nästan hälften får

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1329 av Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni Fråga 2003/04:1329 av Billy Gustafsson s till utbildningsminister Thomas Östros om möjlighet till kombinationsutbildning Möjligheter till utbildning på halvtid kombinationsutbildning med rekryteringsbidrag avses tillskapas för anställda inom kommuner och landsting med syftet att minska risken för friställning

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1281 av Härstedt , Kent (s)

den 1 juni Fråga 2003/04:1281 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om vårdbidrag och studiemedel Vårdbidraget är en kompensation för det särskilda behov av vård och tillsyn ett sjukt eller funktionshindrat barn kan behöva. Bidraget består av två delar, av vilket en del är skattepliktig. Vårdbidrag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1262 av Frans, Joe (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1262 av Joe Frans s till utbildningsminister Thomas Östros om rekrytering till högskolan Att verka för mångfalden har blivit en allt viktigare fråga inom högskolevärlden. En breddad rekrytering är avgörande för Sveriges strävande att skapa ett jämlikt samhälle. Högskolan har en central roll

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)