Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1393 av Eva Lindh (S)

Fråga 2015/16:1393 Lättillgängligt stöd av Eva Lindh S till Statsrådet Åsa Regnér S Att ge människor egenmakt och inflytande över sitt liv är viktigt, så även när det gäller de insatser som en enskild kan behöva från kommunen. Det var drivkraften bakom den så kallade Linköpingsmodellen i början av 90-talet. Denna modell

Inlämnad: 2016-06-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1393 av Eva Lindh (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)

Fråga 2015/16:926 Kartläggning av habiliteringsersättningen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen

Inlämnad: 2016-03-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:704 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:704 Långbänksärenden inom bostadsbyggandet av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En av de riktigt stora utmaningarna för både Karlstad och för Sverige är bostadsbristen. Boverket gör uppskattningen att det i landet kommer behövas över 700 000 nya bostäder till år 2025. Frågan kräver långsiktighet

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:704 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:478 av Niklas Karlsson (S)

Fråga 2015/16:478 Social housing i Sverige av Niklas Karlsson S till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det finns olika modeller för välfärdsstaten. I Sverige och Norden har vi valt en generell och skattefinansierad välfärdsmodell. Andra välfärdsstatsmodeller bygger helt på försäkringslösningar eller direkta avgifter. I dessa

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:478 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S)

Fråga 2015/16:477 Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige av Anna Vikström S till Statsrådet Åsa Regnér S Kvinnor är extra utsatta under flykt och löper en större risk att utsättas för våld och övergrepp i flyktingläger, vid gränskontroller och på vägen hit. Sverige har nyligen blivit ordförande för en aktionsgrupp

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:477 av Anna Vikström (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:105 av Teres Lindberg (S)

Fråga 2015/16:105 Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor av Teres Lindberg S till Statsrådet Åsa Regnér S TV-programmet Kalla fakta avslöjade under gårdagen med hjälp av skådespelare och dold kamera hur övergrepp begås på unga kvinnor och flickor på svenska vårdcentraler. Det är djupt oetiskt och kränkande

Inlämnad: 2015-10-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:105 av Teres Lindberg (S) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 1997/98:902 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:902 av Sonja Fransson s till kommunikationsministern om det telepolitiska målet I det telepolitiska målet står det att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor. I trafikutskottets betänkande 1997/98:TU7 framhåller utskottet vikten av likvärdiga villkor mellan stad och landsbygd både

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:719 av Hedfors, Lars (s)

Fråga 1997/98:719 av Lars Hedfors s till jordbruksministern om skogsvårdslagen Enligt uppgift händer det då och då att mindre nogräknade personer kringgår jordbrukslagen. Det gäller kraven på begränsningar av avverkningsmöjligheterna i vissa fall och kraven på återbeskogning. Genom att hävda att skogsmarken skall användas

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:604 av Lekberg, Sören (s)

Fråga 1997/98:604 av Sören Lekberg s till jordbruksministern om livsmedelsprisernas utveckling Som en följd av vårt medlemskap i EU har hushållens kostnader för livsmedel blivit lägre. Enligt vissa uppgifter har livsmedelspriserna exklusive momssänkningen minskat med totalt 30 miljarder kronor sedan 1994. Jag vill därför

Inlämnad: 1998-03-25 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:588 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:588 av Tomas Eneroth s till näringsministern om minerallagen När ett företag beviljas undersökningstillstånd för prospektering ges i dag möjlighet att genomföra relativt omfattande undersökningar utan markägarens tillstånd. Givetvis skall markägaren underrättas men någon egentlig möjlighet att motsätta

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:473 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:473 av Michael Hagberg s till näringsministern om mätning av elkraft Efter avregleringen av elmarknaden i vårt land har en bred diskussion om hur vi mäter elåtgången i våra bostäder tagit fart, skall det vara timmätare eller schablonmätning är frågan. Timmätningen kräver en engångskostnad av max 2 500 kr

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:416 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:416 av Birgitta Gidblom s till näringsministern om företagsetableringen i Norrlands inland De senaste månaderna ha tre företag beslutat att flytta sin verksamhet från Gällivare. Omlokaliseringarna sker till Mellansverige och Osloområdet. Besvikelsen hos de anställda och deras familjer är givetvis stor.

Inlämnad: 1998-02-06 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:401 av Kronblad, Bengt (s)

Fråga 1997/98:401 av Bengt Kronblad s till näringsministern om kooperativ verksamhet Den kooperativa företagsformen har stor betydelse för jord- och skogsbruket. Den gör det möjligt för enskilda jord- och skogsbönder att samverka i rationella former och bidrar på så sätt till ett konkurrenskraftigt svenskt jord- och

Inlämnad: 1998-02-04 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:224 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1997/98:224 av Lena Sandlin s till näringsministern om sysselsättningsbidraget och turistnäringen Sysselsättningsbidrag lämnas till företag, myndigheter, ideella organisationer eller intresseorganisationer som bedriver stödberättigad verksamhet enligt förordningen om regionalpolitiskt företagsstöd. Enligt tidigare

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:182 av Granlund, Marie (s)

Fråga 1997/98:182 av Marie Granlund s till näringsministern om varvsstöd Sverige är det enda land som avskaffat sitt varvsstöd och den svenska varvsindustrin konkurrerar för närvarande med varv i andra länder, som i större eller mindre omfattning får statliga subventioner. Denna situation är i längden ohållbar. Det

Inlämnad: 1997-11-26 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:156 av Berglund, Rune (s)

Fråga 1997/98:156 av Rune Berglund s till näringsministern om investering i småskalig vattenkraft Från den 1 juli finns i budget 150 miljoner avsatta för utbyggnad av s.k. småskalig miljövänlig vattenkraft. Ett investeringsstöd om 15 beräknas ge ytterligare 0,25 TWh. För att uppnå detta mål krävs enligt uppgift ca 50

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:88 av Hagberg, Michael (s)

Fråga 1997/98:88 av Michael Hagberg s till näringsministern om den omreglerade elmarknaden Avsikten med omregleringen av den svenska elmarknaden var att ge fördelar för alla elkunder. Men omregleringen har sedan starten den 1 januari 1996 gett vinstfördelar enbart för de stora elkunderna och de stora elföretagen. Det

Inlämnad: 1997-10-29 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:74 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:74 av Lena Klevenås s till näringsministern om nedläggning av Electrolux i Alingsås Koncernledningen för Electrolux AB har i dag beslutat rekommendera styrelsen för företaget att inleda förhandlingar med facket om en nedläggning av fabriken i Alingsås. 190 människor blir av med sina arbeten. Merparten

Inlämnad: 1997-10-21 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)