Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1412 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2001/02:1412 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om avgiftssystemet inom äldreomsorgen I socialutskottets betänkande 2001/02:SoU3 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg skriver regeringen att man har för avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:422 av Husmark Persson, Cristina (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:422 av Cristina Husmark Persson m till socialminister Lars Engqvist om statlig finansiering av äldreomsorgen Äldre saknar i dag i stort sett konsumentinflytande över sina omsorgstjänster samtidigt som omsorgsgivarna inte vinner något på att göra sina tjänster attraktiva. För många

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1058 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 15 april Fråga 2001/02:1058 av Cristina Husmark Pehrsson m om rekrytering av personliga assistenter I regeringens årsredovisning för staten 2001 skriver regeringen under 4.3.9. utgiftsområde 9 att anslaget 16:8 Kostnad för statlig assistansersättning var 298 miljoner kronor lägre än anvisade medel i statsbudgeten.

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:365 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 12 april Interpellation 2001/02:365 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter Hälso- och sjukvårdslagen HSL vilar på människovärdesprincipen om alla människors lika värde och därmed lika rätt. Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:359 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 11 april Interpellation 2001/02:359 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om förskrivningsrätter för legitimerade sjuksköterskor I enlighet med betänkande 1999/2000:SoU11 beslöt en majoritet i riksdagen om ökad förskrivningsrätt för vissa grupper av legitimerade sjuksköterskor. Under

Inlämnad: 2002-04-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:230 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 5 februari Interpellation 2001/02:230 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om äldreomsorgen Nu har det hänt igen. En äldre och orkeslös kvinna trakasseras och kränks. Detta är tyvärr inte en engångsföreteelse utan antalet äldre som råkar ut för en ovärdig vård verkar bli alltfler. Därför

Inlämnad: 2002-02-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:584 av Laila Bjurling s till socialminister Lars Engqvist om fri abort Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:452 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 19 december Fråga 2001/02:452 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om lag om patienträttigheter Strävanden att tydliggöra och stärka patientens ställning har resulterat i att man i flera länder infört särskilda lagar om patienträttigheter. Detta i syfte att göra bestämmelserna i vården

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:262 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 23 november Fråga 2001/02:262 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan och alternativa verksamheter På flera orter i landet hotas nu enskilda förskolor av nedläggning. Förskolorna kan inte driva sin verksamhet vidare med de bidrag som kommunerna kommer att ge. En förskola med

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:213 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 15 november Fråga 2001/02:213 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans omvårdnadsprogram Den viktigaste förutsättningen för att garantera en god kvalitet på vård och omsorg för äldre är tillgången på utbildad personal. Enligt en nyligen presenterad rapport från Kommunförbundet

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:94 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 oktober Fråga 2001/02:94 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan Enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet så förväntas inga direkta volymökningar i form av fler barn inom barnomsorgen med anledning av maxtaxan. Vidare står det att det är hög tid för kommunerna

Inlämnad: 2001-10-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1603 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1603 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om tandvårdskostnader för patienter som genomgått transplantationer Personer som genomgått transplantation och som med anledning av detta står på medlet Zizlosporin måste besöka tandläkare var sjätte vecka för att kontrollera

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1529 av Husmark-Persson, Cristina (m)

den 27 juli Fråga 2000/01:1529 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om läkares rätt till arbete Riksdagens beslut, som nu ska möjliggöra för dem som kan och vill arbeta vidare till 67 år, har ändå inneburit att en grupp yrkesverksamma fallit mellan stolarna och detta i avvaktan på att riksdagens

Inlämnad: 2001-07-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1151 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 3 maj Fråga 2000/01:1151 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om viktig telefonrådgivning Behovet av telefonrådgivning för demenssjuka och deras anhöriga är stort. Ur de avsatta medlen, de s.k. stimulanspengarna, som Socialdepartementet förfogat över har Demensförbundet för sin telefonrådgivning

Inlämnad: 2001-05-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:456 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:456 av Cristina Husmark-Persson m till socialminister Lars Engqvist om akut personalkris i vården Svensk vård står inför en akut personalkris. Redan nu försvinner vårdplatser på grund av att vården varken förmår attrahera eller behålla sin personal. Bristen på personal gäller på

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1054 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 april Fråga 2000/01:1054 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om självmordsprevention WHO har utarbetat ett dokument med riktlinjer kring hur självmordsprevention kan genomföras i skolorna. Dokumentet innehåller dels information om hur suicidrisk tidigt kan upptäckas bland ungdomar

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:980 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 28 mars Fråga 2000/01:980 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om länsstyrelsens tillsynsansvar Utan att gå in på ett enskilt ärende kan jag ändå konstatera att en länsstyrelse har, med anledning av att man öppnat tillsyn av en 50-utredning rörande vården/boendet för ett barn, låtit

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:845 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 7 mars Fråga 2000/01:845 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om haschklubbar Legalisera haschklubbar efter holländsk modell uppmanar det danska Narkotiksrådets ordförande, som tillika är regeringens rådgivare i narkotikafrågor. Han menar att hasch på ett förnuftigt sätt kan användas

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering