Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1062 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:1062 av Lars Hjertén m till kommunikationsministern om postens service den 31 augusti Det förekommer många klagomål från allmänheten mot en försämrad service från posten på landsbygden och i mindre tätorter. För att rationalisera distributionen av post flyttas lådor, vilket innebär att de placeras så

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1026 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:1026 av Maud Ekendahl m till kommunikationsministern om SJ-skolan i Ängelholm den 19 augusti SJ-skolan i Ängelholm är en enhet inom SJ som utvecklar och genomför utbildningar främst för personal som skall underhålla lok och järnvägsvagnar. Enheten är självfinansierad vilket innebär att de verkstäder som

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1019 av Westerberg, Per (m)

Fråga 1997/98:1019 av Per Westerberg m till kommunikationsministern om Vägverket och trafiksäkerheten den 17 augusti Regeringen har aviserat en omfördelning av medel inom Vägverket. Vägverkets resurser för nya trafiksäkra vägar minskar med samma belopp. Det betyder att vissa planerade vägbyggen som är angelägna ur

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:828 av Lindström, Olle (m)

Fråga 1997/98:828 av Olle Lindström m till försvarsministern om flygräddningsberedskapen i norra Sverige Flygräddningsberedskapen i norra Sverige har behandlats i riksdagen vid flera tillfällen. I försvarsutskottets betänkande 1994/95:FöU04 behandlades ett avsnitt gällande försvarets helikoptrar. I beslutet gav riksdagen

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:785 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:785 av Lennart Fridén m till kommunikationsministern om portot för postförskott Alla är säkert överens om att de statliga företagen inom kommunikationsområdet skall drivas affärsmässigt och vara konkurrenskraftiga. För att detta skall kunna ske måste prissättningen också stå i relation till utförda prestationer.

Inlämnad: 1998-05-25 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:784 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:784 av Ewa Larsson mp till kulturministern om Tåkern-Omberg Selma Lagerlöf lät Nils Holgersson besöka Tåkern. Ellen Key lät bygga ett hus vid Omberg. Maria-systrarna har byggt ett kloster nära Ödeshög. Till Tåkern-Omberg är det många som hittat genom åren, bygdespelet om Drottning Omma och Heliga Birgitta

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:780 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:780 av Ewa Larsson mp till miljöministern om riksväg 50 i Tåkern Området Tåkern-Omberg är klassat som riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Fågelsjön Tåkern är upptagen på WWF:s lista som en av moder jords 200 högst värderade naturmiljöer. Tåkern finns också med på EU:s lista över skyddsvärda

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:779 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:779 av Ewa Larsson mp till kommunikationsministern om riksväg 50 i Tåkernområdet Trots massiva protester från en förening med 3 400 betalande medlemmar, trots att Riksantikvarieämbetet beskriver att Tåkern-Omberg har ett av Sveriges yppersta kulturvärden och trots att bullermätningar visar att fågelsjön

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:724 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:724 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kommunikationsministern om Sjöfartsverket och Stockholms skärgård Länsstyrelsen i Stockholms län har regeringens uppdrag att bevara och helst utöka den statliga verksamheten i Stockholms skärgård. Sjöfartsverket beslutade sommaren 1997 att lägga ned Söderarms sjöräddningsstation

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:610 av Martinger, Jerry (m)

Fråga 1997/98:610 av Jerry Martinger m till kommunikationsministern om godtransporter till och från Gotland Regeringen uppdrog i juni 1997 åt NUTEK att utarbeta ett förslag till modell för stöd till godstransporter till och från Gotland. I det förslag som nu framlagts fastslår NUTEK att frakterna till konsumenter och

Inlämnad: 1998-03-26 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:479 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:479 av Eva Goës mp till kommunikationsministern om upprustning av Ådalsbanan Ådalsbanan Nyland-Sundsvall ingår inte i Botniabanan men har en stor betydelse för att det framtida snabbtåget upp till Umeå skall fungera. En upprustning av Ådalsbanan är absolut nödvändig för en effektiv kustjärnväg Sundsvall-Umeå.

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:424 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:424 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om långfärdstrafiken med buss Man hör ofta regeringen tala om vikten av en bra miljö. Men hur agerar regeringen i verkligheten Funderingen kommer efter konstaterandet att regeringen med stöd av Centerpartiet nu sagt nej till att Swebus under vardagarna

Inlämnad: 1998-02-10 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:411 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:411 av Ulla Löfgren m till kommunikationsministern om konsekvensen av minskade utsläpp av kvävedioxid Under många år har en strid pågått mellan företrädare för bilindustrin och Naturvårdsverket angående trafikens utsläppsvolymer. Medan Naturvårdsverket har hävdat att utsläppen, trots katalysatorer och

Inlämnad: 1998-02-05 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:299 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1997/98:299 av Maud Ekendahl m till kommunikationsministern om utebliven information om nummerändring Post- och telestyrelsen beslöt i april 1997 att införa nummerändringar som skulle träda i kraft den 1 oktober 1997. En småföretagare flyttade sitt företag från Hässleholm till Förslöv och anmälde nummerbyte i

Inlämnad: 1998-01-08 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:258 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:258 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om brobygge i Dalarnas län På länsväg 700, i Dalarnas län, finns en bro över Dalälven med namnet Utsundsbron. Den har nu stängts av för all trafik eftersom bron är i dåligt skick. Broavstängningen har självklart ställt till stora problem för befolkningen

Inlämnad: 1997-12-12 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:232 av Abascal Reyes, Elisa (mp)

Fråga 1997/98:232 av Elisa Abascal Reyes mp till kommunikationsministern om Luftfartsverkets engagemang i föreningen Svenskt flyg Föreningen Svenskt flyg är en intresseorganisation för branschen som bildades 1994. Under de tre verksamma åren har allt från konferenser till utskick och uttalanden av olika slag gjorts.

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:150 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:150 av Rolf Gunnarsson m till kommunikationsministern om teletjänster Jag har tagit del av statsrådets inställning att i hennes valkrets Skåne skulle det gå utmärkt att ha ett enda riktnummerområde för teletjänster. Det talas om att Skåne har 17 riktnummerområden och att detta medför att det skulle vara

Inlämnad: 1997-11-18 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:117 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:117 av Inger René m till kommunikationsministern om E 6 mellan Göteborg och Svinesund Av rapporter framtagna av Arbetsgruppen Oslo-Göteborg framgår att olyckorna på nuvarande E6 mellan Torp och fylkesgränsen till Akershus kostar samhället minst 300 miljoner kronor per år. Andra beräkningar visar att näringslivet

Inlämnad: 1997-11-06 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:52 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:52 av Marianne Samuelsson mp till kommunikationsministern om stenåldersboplats i Landskrona Att tragedin vid Hallandsåsen till stor del beror på att man startat arbetet utan att till fullo veta vare sig de ekonomiska eller miljömässiga konsekvenserna är helt klart. Tyvärr har Banverket på samma sätt skridit

Inlämnad: 1997-10-13 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:47 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:47 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kommunikationsministern om nollvisionen och väg 73 En nollvision för trafiksäkerhetsarbetet, dvs. inga dödade eller skadade i trafiken, ställer alla upp på. Med en sådan vision krävs det dock mer än ord. Det krävs naturligtvis en del resurser för att bygga nya och

Inlämnad: 1997-10-10 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Paginering