Dokument & lagar (77 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:568 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:568 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om kontroll av märkning av kött För konsumenterna är det viktigt att få veta vilket land kött kommer ifrån. Endast så kan man utöva sitt inflytande och välja t.ex. det svenska köttet. För att få märka köttet som svenskt krävs efter den 15 april att ett

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:555 av Weibull Bernström, Peter (m)

Fråga 1997/98:555 av Peter Weibull Bernström m till jordbruksministern om Jordbruksverket och EU-ansökningar Jordbruksministern slog i går, i ett frågesvar i kammaren, fast att myndigheterna är till för medborgarna. Med anledning av detta uttalande vill jag rikta uppmärksamhet på uppgifter i medier att Jordbruksverket

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:552 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:552 av Lars Hjertén m till jordbruksministern om blockkartor för skiftesredovisning De nya kartor som jordbruket måste ta fram inför ansökan om arealstöd från EU finns nu att tillgå. Senast den 1 april skall ansökan lämnas in. Kartorna är framtagna av Lantmäteriet och måste betalas av lantbrukarna själva,

Inlämnad: 1998-03-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:535 av Franzén, Jan-Olof (m)

Fråga 1997/98:535 av Jan-Olof Franzén m till jordbruksministern om bidragsrätter En mindre lantbrukare med 15 stycken bidragsrätter för am- och dikor, har av misstag helt enkelt glömt bort att hos Jordbruksverket begära utbetalning av sina bidragsrätter för år 1997. Han har från Jordbruksverket erhållit en skrivelse

Inlämnad: 1998-03-09 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:495 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:495 av Gudrun Lindvall mp till näringsministern om Kälarnestationen i östra Jämtland I dag sker en snabb utflyttning från landets glesbygder till storstäder och regionala centrum. Denna utveckling har hamnat i fokus genom regeringens aviserade proposition om regionalpolitiken som läggs i början av mars.

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:494 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:494 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om vallstödet I budgetpropositionen för 1997 proposition 1996/97:1 föreslog regeringen stöd till vallodling inom EU:s miljöstöd, något som riksdagen godkände. Stödet, där den svenska delen är 300 miljoner kronor, finansierades för år 1997 bl.a. genom att

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:478 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:478 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om marknadsföring av kött För att komma till rätta med EU:s stora köttberg har kommissionen lagt fram ett förslag om åtgärder för att främja köttkonsumtionen dokument 7116/97, 11815/97, 12280/97Detta skall dels göras inom EU, men kommissionen blickar även

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:472 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:472 av Maggi Mikaelsson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om ansvar för invaliditet förorsakad av björn I en tidigare ställd fråga om personer som invalidiserats av björn 1997/98:280 hänvisar statsrådet Maj-Inger Klingvall till de svenska socialförsäkringarna, som innebär att den som på grund av sjukdom,

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:468 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:468 av Maggi Mikaelsson v till jordbruksministern om älgjakt på viss statlig mark I fjällänen upplåts statens mark ovan odlingsgränsen för älgjakt. Upplåtelsesystemen ser olika ut i de olika länen både vad gäller vem som får jaga och i vilken omfattning jakten får ske. I t.ex. Västerbottens län förekommer

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:464 av Daléus, Lennart (c)

Fråga 1997/98:464 av Lennart Daléus c till jordbruksministern om senapsodling Utveckling av länen och bevarande av ett öppet och levande landskap är frågor som ligger Centerpartiet nära. En regional balans med möjlighet till arbetstillfällen och företagande även i glesare befolkade delar ser vi som ett självklart mål.

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:462 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:462 av Birger Schlaug mp till jordbruksministern om bekämpning av maedi-visna Maedi-visna är en smygande sjukdom hos får. Den kan sägas ha likheter med galna ko-sjukan så till vida att den kan förekomma mer eller mindre dolt. Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bilda immunitet mot den. När

Inlämnad: 1998-02-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:450 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:450 av Yvonne Ruwaida mp till statsministern om deltagarförteckningar vid representation Grunden för demokrati är insyn och offentlighet. Det finns naturligtvis tillfällen då de olika departementen behöver bjuda på representation. Men det är viktigt att vilka som bjuds och varför är en offentlig handling.

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:444 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:444 av Chatrine Pålsson kd till miljöministern om fisktillgången i Kalmar läns kustvatten Återigen har vi fått rapporter om krisen i Östersjön. Nu gäller det fisktillgången. Enligt uppgift så fanns abborrar och gäddor i stora mängder för några år sedan, men är nu helt borta. En fiskare berättar att man

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:432 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:432 av Magnus Johansson s till jordbruksministern om ålhuttning Sedan många år tillbaka är det förbjudet att fiska ål med s.k. huttning. Detta är en gammal fiskemetod som i generationer innan förbudet har praktiserats bl.a. i den Blekingska skärgården. Fångstmetoden är dessutom en del i kulturarvet i denna

Inlämnad: 1998-02-11 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:429 av Kaaling, Björn (s)

Fråga 1997/98:429 av Björn Kaaling s till jordbruksministern om kulturväxter Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro antogs konventionen om biologisk mångfald. Sverige ratificerade konventionen den 29 december 1993. Ett av konventionens huvudsyften är att bevara den biologiska mångfalden. Landets

Inlämnad: 1998-02-11 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:387 av Hjertén, Lars (m)

Fråga 1997/98:387 av Lars Hjertén m till jordbruksministern om EU-bidraget till europeiska tobaksodlare Europeiska parlamentet fattade förra året beslut om att europeiska tobaksodlare skulle erhålla ett bidrag med över 8 miljarder svenska kronor. Tobaksodlarna är starkt beroende av detta stöd, då ca 80 av deras inkomster

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:373 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:373 av Carina Hägg s till jordbruksministern om barnsängsfeber och användningen av antibakteriella fodertillsatser I betänkandet Antimicrobial Feed Additives SOU 1997:132 och betänkandet Antimikrobiella fodertillsatser sammantaget, SOU 1997:133 diskuteras risken för att användning av antibakteriella

Inlämnad: 1998-01-27 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:368 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:368 av Lennart Fremling fp till statsministern om propositionsavlämnandet Vid riksdagens frågestund den 27 november 1997 frågade jag statsministern hur stor andel av propositionerna som lämnades till riksdagen enligt plan och fick då beskedet att det var en stor andel. Nu har vi fått fakta från riksdagens

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Thage G Peterson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:365 av Lindvall, Gudrun (mp)

Fråga 1997/98:365 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksministern om antibiotika i djurfoder Sverige fick vid EU-medlemskapet undantag för sitt förbud mot antibiotika i foder. Undantaget går ut den 31 december 1998 och ännu har inga tecken på att EU kommer anpassa sina regler efter de svenska synts. Tvärtom yttrade kommissionen,

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:329 av Nordgren, Annika (mp)

Fråga 1997/98:329 av Annika Nordgren mp till jordbruksministern om djurförsöksetiska nämnderna I tidskriften ATLA, nr 25/97, publicerades en artikel med svidande kritik mot hur de svenska djurförsöksetiska nämnderna fullgör sitt uppdrag. Artikelförfattaren har, genom att gå igenom ansökningar till de djurförsöksetiska

Inlämnad: 1998-01-20 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)