Dokument & lagar (113 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1613 av Lantz, Kenneth (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1613 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Mona Sahlin om folkrörelsepolitik och social ekonomi I syfte att samordna regeringens folkrörelsepolitik tillsattes i september 2001 en interdepartemental arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår representanter från samtliga departement. Gruppens uppgifter

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1591 av Hellquist, Solveig (fp)

den 2 september Fråga 2003/04:1591 av Solveig Hellquist fp till statsrådet Mona Sahlin om välutbildade invandrare Det är sedan många år ett känt faktum att välutbildade invandrares kompetens inte tas till vara i det svenska samhället. Enligt Integrationsverkets rapport Integration 2003 finns det i dag i Sverige ca

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1530 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1530 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson om statliga utredningars oberoende Svenska statliga utredningar har länge förknippats med stor integritet, oberoende och självständighet. Men den bilden naggas rejält i kanten när den statliga enmansutredaren och tillika socialdemokratiska

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1509 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1509 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om språkförskolor Generellt sett får barn större möjligheter att lära sig läsa och skriva om de får stöd tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk har ofta sämre möjligheter än andra barn att hinna lära sig svenska före skolstarten.

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1506 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1506 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolans mål Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot. Dessa mål ska ange inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling. I avsaknad av tydliga mål i dagens läroplan

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1505 av Nylander , Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1505 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolebarn i behov av särskilt stöd Barngrupperna i förskolan är fortsatt mycket stora. Hela 17 av alla barn finns i grupper med 21 barn eller fler. Var fjärde syskongrupp, där det alltså finns barn från ett till fem år, har

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1504 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1504 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om likvärdighet i förskolan Förutsättningarna från förskola till förskola att nå läroplanens mål är mycket olika. Personaltätheten i kommunerna varierar till exempel mellan tre barn per vuxen och nio barn per vuxen. Skolverket

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1497 av Johansson, Jörgen (c)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1497 av Jörgen Johansson c till statsrådet Pär Nuder om regeringens styrning av myndigheter De statsvetenskapliga styrmodellerna indelas i tre grupper nämligen, administrativa, ekonomiska och informella styrmedel. Regeringen använder samtliga dessa modeller men har enligt Riksrevisionen

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1396 av Nylander, Christer (fp)

den 30 juni Fråga 2003/04:1396 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om utvärdering av maxtaxan i barnomsorgen Juli månad har tidigare oftast varit en avgiftsfri månad inom barnomsorgen. År 1991 var det bara 32 svenska kommuner som tog ut avgift för tolv månader. 1999 hade antalet ökat till 69 kommuner

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1392 av S Järrel, Henrik (m)

den 30 juni Fråga 2003/04:1392 av Henrik S Järrel m till statsrådet Mona Sahlin om åldersdiskriminering inom idrotten I En idrottspolitik för 2000-talet prop. 1998/99:107 anför regeringen bland annat med instämmande av riksdagen att elitidrottsutövare är betydelsefulla förebilder för många unga människor och kan

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1391 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juni Fråga 2003/04:1391 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om förskolläraryrket Det finns ett stort behov av att rekrytera förskollärare, inte minst om man förutom att ersätta vakanser också vill öka andelen av förskolans personal som har högskolekompetens. Särskilt tydlig är bristen på

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1324 av Leijonborg, Lars (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1324 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Mona Sahlin om förslaget att hotade kvinnor ska emigrera Våld mot kvinnor är ett centralt samhällsproblem. Statens kärnuppgift, att värna människors liv och lem, utmanas. Folkpartiets uppfattning är att den som är hotad inte ska behöva fly. Vi vill

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1301 av Magnusson, Cecilia (m)

den 3 juni Fråga 2003/04:1301 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nationell handlingsplan för bekämpning av prostitution och handel med människor Den 27 januari 2004 gav statsrådet, som del i ett interpellationssvar till Hillevi Engström, information om att regeringen håller på att utarbeta

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1257 av Jonsson, Annica (v)

den 26 maj Fråga 2003/04:1257 av Annica Jonsson v till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningens roll i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna Vid kammarens frågestund den 13 maj ställde jag en fråga till statsrådet. Tyvärr förstod inte statsråden innebörden i min fråga, och jag vill därför utveckla den närmare.

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:543 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:543 av Karin Pilsäter fp till statsminister Göran Persson om kvinnolöner I samband med den internationella kvinnodagen för tre år sedan gick statsminister Göran Persson ut och lovade krafttag mot de orättvisa kvinnolönerna. Strax innan hade jämställdhetslagen skärpts och nya regler

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2003/04:518 av Franzén, Mia (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:518 av Mia Franzén fp till statsrådet Gunnar Lund om bemötandet i offentlig service Vi har en stor offentlig sektor med social service av olika slag. Det gäller bland annat myndigheter som arbetsförmedling, socialkontor, vägverk, skatteverk, kommunala bostadsföretag och CSN. Myndigheter

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:502 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Interpellation 2003/04:502 av Inger Lundberg s till statsrådet Mona Sahlin om resurscentrum för lokal mobilisering Stiftelsen Cesam i Örebro bildades 1984 på initiativ av den samhällsmedicinska enheten vid dåvarande regionssjukhuset i Örebro. Bakgrunden var att läkare och socialarbetare vid Samhällsmedicin

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Mona Sahlin (S)