Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2039 av Nordlund, Harald (fp)

den 15 juli Fråga 2004/05:2039 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om att avfallsförbränningen strider mot miljömålen Jag fick på tidigare ställd fråga om sopförbränning ett svar som ingav visst hopp om att förbränning ska komma att likställas med deponering i skattehänseende. I förslag till nytt delmål

Inlämnad: 2005-07-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1931 av Nordlund, Harald (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1931 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om verksamheten vid Ringhals Prövning av verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk har gjorts med anledning av Ringhals AB:s planer att öka effekten vid kärnkraftverket. Domstolen har funnit omständigheter som motiverade att ärendet skickades

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1898 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 juni Fråga 2004/05:1898 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om trätjära Byggnadsantikvariska verksamheter i Sverige oroas av ett rykte om att trätjära kan komma att förbjudas inom EU. Trätjära är det enda bestrykningsmedel Riksantikvariatet rekommenderar som skydd på gamla och tidigare trätjärade

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1878 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 juni Fråga 2004/05:1878 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om bekämpningsmedel i skogen Från Kemikalieinspektionen har försäkrats att de ämnen som tillåtits för insektsbekämpning i den skog som stormfälldes i södra Sverige i vintras bryts ned snabbt i miljön. Emellertid lär gälla att den typ

Inlämnad: 2005-06-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1751 av Nordlund, Harald (fp)

den 31 maj Fråga 2004/05:1751 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om kretsloppsförsäkringar I samband med behandlingen av propositionen Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 2003 diskuterades frågan om införande av kretsloppsförsäkringar. I olika motioner föreslogs utformning av försäkring

Inlämnad: 2005-05-31 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1727 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 maj Fråga 2004/05:1727 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om spridningen av bekämpningsmedel Institutionen för miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver en viktig verksamhet när det gäller analyser av prover för att följa spridningen av bekämpningsmedel genom sin avdelning för

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1726 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 maj Fråga 2004/05:1726 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om skärpt miljölagstiftning Ett glädjande besked om svenskarnas syn på vikten av en radikal miljöpolitik lämnades nyligen av Eurobarometern. Ekologisk hållbarhet är lika viktig som ekonomisk och social hållbarhet anser 86 av svenskarna.

Inlämnad: 2005-05-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1629 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1629 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om Naturvårdsverket och strandskyddsdispenser Under 2004 fick Naturvårdsverket in 3 835 beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna. 3 700 av dessa var beslut om avsteg från bestämmelserna, det vill säga i nästan samtliga fall

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1628 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1628 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om Biologiska museerna Statens stöd under 2005 och 2006 till de skogsägare i södra Sverige som drabbades av stormen i januari 2005 uppgår till ca 2 miljarder kronor. För finansieringen av stödet reduceras medlen för bevarande av biologisk

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1625 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1625 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om övergödning av Östersjön Våra hav i allmänhet och Östersjön i synnerhet är i stor fara. Ett av flera problem handlar om övergödning. Rapporterna om de påfrestningar Östersjön är utsatt för är flera. För att komma åt orsakerna

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1459 av Nordlund, Harald (fp)

den 20 april Fråga 2004/05:1459 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om generellt strandskydd Lagstiftningen om strandskydd har kommit att användas som ett medel för att vinna lokala politiska poänger, genom bland annat upprepade debatter i riksdagen om det generella strandskyddet som ett hinder för

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1357 av Nordlund, Harald (fp)

den 5 april Fråga 2004/05:1357 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om återskapande av våtmarker Arealen våtmark i Sverige är i dag tre fjärdedelar av arealen i början av 1800-talet. I slättlandskapen finns endast mindre än 10 av våtmarkerna kvar. Av den i dag återstående arealen är det endast mindre

Inlämnad: 2005-04-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1099 av Nordlund, Harald (fp)

den 1 mars Fråga 2004/05:1099 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om strandskydd Att säkra allmänhetens tillgång till fritidsfiske, bad och naturupplevelser vid stränder och på vattnet samt att ge livsrum åt de många vatten- och våtmarksorganismer som är i behov av skydd har varit en bärande idé när

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1074 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 februari Fråga 2004/05:1074 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om skyddet av rovdjuren Den riksbekanta vargen vid Ringvattnet bar på gener som hade kunnat bidra till att stärka den nordiska vargstammen. Den är nu avlivad efter att Naturvårdsverket medgivit skyddsjakt. Skälen till medgivandet

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:801 av Nordlund, Harald (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:801 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om EU-perspektiv på miljöarbetet I proposition 2000/01:130 Svenska miljömål-delmål och åtgärdsstrategier under kapitlet Internationellt miljöarbete står bland annat: Det svenska miljömålsarbetet bedrivs i samspel med EU:s miljöpolitik

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2004/05:315 av Nordlund, Harald (fp)

den 18 januari Interpellation 2004/05:315 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om krisberedskap vid kärnkraftsolyckor Katastrofer är händelser vilkas konsekvenser är svåra eller omöjliga att förutse och som orsakar lidanden och svåra umbäranden. Krisberedskap handlar emellertid om att så långt möjligt

Inlämnad: 2005-01-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: krisberedskap vid kärnkraftsolyckor

Interpellation 2001/02:248 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 februari Interpellation 2001/02:248 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om kalkning av sjöar och vattendrag Försurning av våra sjöar och vattendrag uppfattas med rätta som ett stort miljöproblem och i dag anslås ca 200 miljoner kronor årligen för kalkning som motverkar försurningsskadorna. Under

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2001/02:708 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 februari Fråga 2001/02:708 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om Östersjöuniversitetet Östersjöuniversitetet, Baltic University Programme, ett nätvärk av 160 universitet och högskolor i 14 länder i Östersjöregionen med sin bas i Uppsala, har finansieringsproblem. Det ekonomiska stöd den akademiska

Inlämnad: 2002-02-11 Besvarare: statsrådet Lena Sommestad (S)