Dokument & lagar (65 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

den 20 augusti Fråga 2001/02:1532 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet År 2001 lämnade 23 av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet. Jag anser att alla elevers begåvning ska

Inlämnad: 2002-08-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1488 av Andersson, Yvonne (kd)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1488 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till Campus Norrköping Enligt uppgifter från en intervju i Norrköpings Tidningar har utbildningsministern uttalat att satsningen på Campus Norrköping är framför allt en utbildningssatsning. Därför anslås i alltför

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1455 av Larsson, Maria (kd)

den 30 juli Fråga 2001/02:1455 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om specialpedagogik och handikappkunskap I dag går flertalet skolungdomar med ett funktionshinder i den vanliga skolan på hemorten. I Barnombudsmannens rapport till regeringen kan man utläsa att ökade lärarkunskaper om funktionshindrades

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1384 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1384 av Désirée Pethrus Engström kd till utbildningsminister Thomas Östros om barnmigrän och forskning Migrän är en folksjukdom. Migrän och annan svår huvudvärk är ett dolt funktionshinder som är alltför okänt. Ca 1 miljon svenskar lider av migrän. En bortglömd handikappgrupp är barn och ungdomar

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1381 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1381 av Désirée Pethrus Engström kd till socialminister Lars Engqvist om information om barnmigrän Migrän är en folksjukdom. Barn och ungdomar med migrän är en grupp som lätt hamnar i skymundan. Huvudvärk är, enligt forskare, ett av de vanligaste hälsoproblemen gällande barn och tonåringar

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1371 av Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1371 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om tillståndsgivningen för 3 G-nät Regeringen har genom Post- och Telestyrelsen, PTS, i december 2000 givit fyra mobiltelefonioperatörer tillstånd att bygga ut nät för tredje generationens mobiltelefoni. Kraven är att mer än

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1363 av Bergström, Harald (kd)

den 19 juni Fråga 2001/02:1363 av Harald Bergström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieprogram och inackorderingstillägg CSN beviljar inackorderingstillägg för elever som måste bo på studieorten. Reglerna säger emellertid att om utbildningen finns på hemorten beviljas inget inackorderingstillägg. Eftersom

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1223 av Brus, Sven (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1223 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om lokalisering av Integrationsverket När Integrationsverket tillskapades uttalades en tydlig viljeinriktning från regeringens sida att verkets lokaler skulle lokaliseras till Navestad i Norrköping. Så skedde också efter en kortare tid i centrala

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:454 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:454 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om språkstudier i skolan Svensk skola har hävdat sig bra i test såväl när det gäller svenska språket som engelskkunskaper. I undervisningen i svensk skola fästs stort avseende vid att kunna tala och bruka språket. Flertalet

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: språkstudier i skolan

Interpellation 2001/02:453 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:453 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om personal inom offentlig verksamhet Bristen på personal inom offentlig verksamhet tilltar och tenderar att bli allt större beroende på ökande pensionsavgångar. Utbildningsplatserna har utökats eller planerats utökas

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: personal inom offentlig verksamhet

Interpellation 2001/02:448 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:448 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om fakultetsmedel De senaste åren har fakultetsmedlen urholkats alltmer. Högskoleförordningen innebär att all högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig grund. Men den utbildningsersättning som ges räcker inte till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: fakultetsmedel

Interpellation 2001/02:447 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:447 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om naprapatutbildningen Sedan 1994 har naprapaterna varit en legitimerad profession i samhället. Det finns ungefär 650 naprapater i landet. Dessa har tillsammans 300 000 patienter vilket innebär ungefär 1,5 miljoner

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: naprapatutbildningen

Interpellation 2001/02:446 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:446 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärobokens betydelse Lärobokens betydelse i skolan har tonats ned under de senaste årens besparingar. I debatten om skolans s.k. kris har denna tendens inte alls lyfts till klarläggande. Tillgången till läroböcker

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärobokens betydelse

Interpellation 2001/02:430 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:430 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av funktionshindrade Handikappolitiken bygger på målsättningen full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. För att uppnå dessa mål krävs insatser som berör många områden för offentligt beslutsfattande.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:418 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Interpellation 2001/02:418 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om invandrares resurs som arbetskraft I Sverige är arbetslösheten ca 15 en siffra som regeringen döljer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt råder arbetskraftsbrist inom många branscher. Både näringslivet, kommun

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:412 av Viklund, Margareta (kd)

den 24 april Interpellation 2001/02:412 av Margareta Viklund kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskning om seyfo I Sverige finns i dag enligt uppgift ca 70 000 assyrier/syrianer. De flesta är väl etablerade i samhället och kända som dugliga och energiska samhällsmedborgare. Folkgruppen är ett kristet folk

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1082 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 19 april Fråga 2001/02:1082 av Kjell Eldensjö kd till utbildningsminister Thomas Östros om vuxenstuderande över 50 år I proposition 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier föreslår regeringen att det särskilda studiebidraget UBS för vuxenutbildning utgår och ersätts med rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:354 av Larsson, Maria (kd)

den 5 april Interpellation 2001/02:354 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om maxtaxans effekter Enligt uppgifter från olika håll har maxtaxan ökat behovet av förskollärare. Redan nu uppger hälften av landets kommuner, i undersökning gjord av Kommunförbundet, att det råder brist på förskollärare.

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:353 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 5 april Interpellation 2001/02:353 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om uppföljning av arbetsmiljölagen och skolan Den 21 mars år 2000 diskuterade skolminister Ingegerd Wärnersson och undertecknad grundskoleelevernas arbetsmiljö med anledning av en interpellation som skrevs med utgångspunkt

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:949 av Skånberg, Tuve (kd)

den 22 mars Fråga 2001/02:949 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om religionsfriheten Flera tendenser visar att religionsfriheten riskerar att begränsas i Sverige i dag. Så t.ex. ville en församling i Malmö delta i Malmös Påsk-i-City med bl.a. ett krucifix för att gestalta och berätta om Jesus

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Paginering