Dokument & lagar (248 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLD S-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1891 års riksdag. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2d. fordringar för utbetalda lån 59. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar 10-15. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 1620. Med statsregleringen

1891-05-15

Svensk författningssamling (pdf, 5284 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, ntfärdadt den 13 Maj 1891. rgflykib j bh taölidinl miåfqmi u niwfo bo bÖJavjbctrf bom dfim.vRhfodbjiiil ebihfhJ kolibri Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige,

1891-05-13

Svensk författningssamling (pdf, 3295 kB)

Svensk författningssamling 1891:35 s.1

Författningen är upphävd

Motion 1891:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N,o 186, 1 N:0 186. Af herr M. DahU, med förslag till vissa bestämmelser i fråga om beräkningen af rote- och rusthällsvärde m. m. såsom vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition till ändrad lydelse af värnepligtslagen den 5 juni 1885. Kongl. Maj:t har i propositioner n:is 38 och 39

1891-04-07

Motion 1891:186 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1891:25 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 25. 15 N:o 25. Af herr Borg, med förslag om tillägg till 14 kap. 3 giftermålsbalken. Mycket har under senaste årtionden blifvit genom lagstiftningen gjordt i vårt land till skydd för qvinnan och till förbättring af hennes ställning i familjen och samhället. Sålunda har man ej allenast

1891-01-29

Motion 1891:25 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1891:80 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. 1 X:o 80. Af herr Folie2 AndtVSSOll, om ändrade lagbestämmelser rörande väghållningsbesvärets ordnande. Bland de bördor, som af ålder trycka uteslutande på innehafvare af jordegendom, är onekligen vägunderhållet en af de tyngsta. Sträfvandet att utjemna denna börda och rättvisare fördela

1891-01-28

Motion 1891:80 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1891:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. 1 S:o 189. Af herr A. ÅStröm, om införande af eu progressiv värnskatt. Af Kongl. Maj:t har till innevarande Riksdag aflåtits nådiga propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten och i sammanhang dermed grundskatternas afskrifning. Det torde väl knappast råda mer än

1891-04-15

Motion 1891:189 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Motion 1891:125 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. 3 ligare ojemnhet i våghåln ingsskyldighetens fördelning behöflig, och eger konungens befallningshafvande att förordna förrättningsman, hvaremot de väghållningsskyldige ega att inför häradsrätten utse gode män att vid förrättningen biträda. Stockholm den 28 januari 1891. t. F. Östberg.

1891-01-29

Motion 1891:125 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1891:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 tf:o 124. Af herr G. F. Östberg, om antagande af ändrade bestämmelser angående väghållning sbesväret på landet. Då äfven vid innevarande riksdag åtskilliga motioner afgifvits rörande ordnandet af väghållningsbesväret på landet, anser jag mig böra förnya det af mig vid förra årets

1891-01-28

Motion 1891:124 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1891:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122, N:o 122. Af herr G. ElOWSOII m. fl.om beviljande af statsanslag såsom bidrag till uppförande af en minnesvård öfver John Ericsson. Under förlidet år hafva de förenade Nordamerikanska staternas president och folk bevisat minnet af en svensk man utomordentliga hedersbetygelser. Ett

1891-01-29

Motion 1891:122 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1891:8 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, P:o 8. N:o 8. Af herr J. Jonson i Fröstorp m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor inom Skaraborgs län. Vid flera föregående riksdagar hafva motioner väckts om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor inom Skaraborgs län, men som denna önskan ännu icke vunnit Riksdagens

1891-01-23

Motion 1891:8 Andra kammaren (pdf, 99 kB)

Motion 1891:188 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188 N:o 188. Af herr A. V. Ljungman, om bestämmande af vissa vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition n:o 56, i fråga om reglering af Bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld. Uti propositionen n:o 56 har Kongl. Maj:t med anledning af en utaf styrelsen för Bergslagernas

1891-04-11

Motion 1891:188 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1891:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 N:o 187. Af herr E. Hammarlund, om ändring i vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran. Redan i november 1883 gjorde publicistklubben i Stockholm framställning till generalpoststyrelsen om utverkande af sådan ändring i bestämmelserna angående vilkoren för tidningars

1891-04-11

Motion 1891:187 Andra kammaren (pdf, 370 kB)

Motion 1891:18 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 18. 11 tingsområdet efter den grund, som för landstingsskatt är stadgad, och till en tredjedel af staten b att de, som nu bestrida väghållningen, fortfarande utgöra densamma in natura mot rätt till uppbärande af ersättning för de två tredjedelar af underhållskostnaden, som skulle åligga

1891-01-27

Motion 1891:18 Första kammaren (pdf, 147 kB)

Motion 1891:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 1 N:o 121. Af herr G. Elowson, om beviljande af statsanslag till befrämjande af pedagogisk gymnastik vid landets folkhögskolor. Såsom en vigtig sanning torde erkännas, att vid all uppfostran kroppens utveckling och vård ej för mycket få ställas tillbaka för själens odling. Redan i

1891-01-28

Motion 1891:121 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1891:79 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, No 79. N:o 79. Af herr P. Svensson i Brämhult m. fl.om inrättandet af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Med åberopande af den motivering, som finnes anförd i motionen n:o 38 i Andra Kammaren år 1890, få vi vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta från och med 1892 års början

1891-01-28

Motion 1891:79 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1891:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. 1 N:o 185. Af lierr A. Peterson i Hasselstad, om ändringar i värnpligt slagen den 5 juni 1885. Med anledning af Kong Majtts till Riksdagen afgifna nådiga proposition af den 14 sistlidne mars angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 Juni 1885, får jag med den

1891-04-02

Motion 1891:185 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1891:120 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. N:o 120. Af herr J. Mull hell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vidtagande, i och för församlingsrättens betryggande, af ändringar i de samma rätt berörande administrativa stadgandena. När konstitutionsutskottet vid 1890 års riksdag afstyrkte den då i Andra Kammaren

1891-01-29

Motion 1891:120 Andra kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1891:12 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 12. N:o 12. Af herr E. Hammarlund, om ändrad lydelse af 14 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, i Stockholm den 20 november 1863. Justitieombudsmannen har i sin senaste embetsberättelse fäst uppmärksamheten på tvenne skiljaktigheter mellan den allmänna kyrkostämmoförordningen

1891-01-23

Motion 1891:12 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1891:119 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. 13 N:o 119. Af herr T. AlUlerSOIl i Tenhult, om nedsättning i ett anslag under femte hufvudtiteln. Genom kong.brefvet den 5 oktober 1820 tillägges batsmanskompanicheferna såsom ersättning för deras resor inom kompanidistriktet årligen från och med 25 riksdaler till och med 50 riksdaler

1891-01-29

Motion 1891:119 Andra kammaren (pdf, 417 kB)