Dokument & lagar (1 241 träffar)

Motion 2005/06:L271 av Inger Jarl Beck (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i förmånsrättslagen. Motivering Idag följer inte förmånsrättslagen övrig lagstiftning när det gäller för anställda att få sina innestående lönefordringar utbetalade. Förmånsrätten gäller endast för intjänad


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L271 av Inger Jarl Beck (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L268 av Mats Berglind och Agneta Gille (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra i namnlagen så att båda makarna var för sig kan inneha varandras efternamn samt sina gamla familjenamn. Motivering Idag är bestämmelserna i namnlagen konstruerade så att endast en av två makar kan lägga


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L268 av Mats Berglind och Agneta Gille (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L260 av Ulla Wester (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av förstärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Motivering Det måste vara lönsamt för företag att sälja sina varor och tjänster per telefon eftersom detta sätt att nå kunder tycks bli allt vanligare. Försäljarna


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L260 av Ulla Wester (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:L244 av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i sambolagstiftningen införa arvsrätt mellan sambor. Motivering I dag är de flesta människor sambor en tid innan de gifter sig, medan vissa förblir sambor livet ut. Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L244 av Hans Hoff (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L219 av Hans Hoff och Alf Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om rutinmässiga alkoholutandningsprov till sjöss samt promillegränser i sjötrafiken. Motivering Dagens bestämmelser gällande sjöfylleri är inte tillräckliga. Detta har regeringen också påvisat vid ett antal tillfällen,


Utskottsberedning: 2005/06:LU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L219 av Hans Hoff och Alf Eriksson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningarna för Volontärbyrån. Motivering Det hävdas ibland att intresset för ideella insatser minskat, och ofta tar man medlemstalen i ideella organisationer som intäkt för sådana påståenden. Mycket talar för


Utskottsberedning: 2005/06:KrU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:K465 av Lars Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka integritetsskyddet för hyresgäster i allmännyttan. Motivering Oavsett om människor bor i allmännyttan eller hos privata fastighetsägare bör de ha ett lika starkt skydd för sin integritet. I dag har


Utskottsberedning: 2005/06:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K465 av Lars Johansson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:K463 av Lars Wegendal och Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att partierna har fri nomineringsrätt till Nordiska rådets utskott i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Under det senaste året har en diskussion förts bland Nordens talmän om formerna för det nordiska samarbetet. Många av talmännens synpunkter har varit bra


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K463 av Lars Wegendal och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:K461 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar enligt motionens intentioner om en översyn av utskottshanteringen av frågor som rör rikets säkerhet. Motivering Hotbilden mot Sverige har ändrats radikalt. Man behöver inte längre förbereda sig för en militär invasion. Försvarsberedningen räknar med en fortsatt genomgripande


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K461 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:K460 av Lars U Granberg och Kristina Zakrisson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att meddelandeplikten skall gälla oavsett ålder, under hela gymnasietiden. Motivering I dag har vi i mångt och mycket en skola som fungerar väl, men det finns saker som bör ändras så att inte studerande far illa.


Utskottsberedning: 2005/06:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K460 av Lars U Granberg och Kristina Zakrisson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:K458 av Krister Örnfjäder (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att EU-frågorna i riksdagen behandlas i enlighet med motionens förslag och att EU-nämnden därför läggs ned. Motivering Vi har i det svenska parlamentet valt en modell där ett särskilt utskott, EU-nämnden, behandlar alla frågor som rör EU. I andra länder, exempelvis Finland,


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K458 av Krister Örnfjäder (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K457 av Lennart Klockare och Kristina Zakrisson (s)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Gränsälvskommissionens fortsatta ställning och befogenheter. 2 Motivering Tornedalen med en gemensam svensk-finsk riksgräns på 450 kilometer utgör ett nordiskt nyckelområde när det gäller den pågående europeiska


Utskottsberedning: 2005/06:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K457 av Lennart Klockare och Kristina Zakrisson (s) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:K440 av Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidigarelägga riksmötets öppnande till mitten av augusti. Motivering Det är dags att tidigarelägga tidpunkten för riksmötets öppnande till mitten av augusti. En sådan förändring skulle framför allt


Utskottsberedning: 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K440 av Monica Green (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:K439 av Jan Björkman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de äldres brukarinflytande. Motivering Det är viktigt att olika samhällsgruppers erfarenheter och kunskaper tas till vara i olika sammanhang. Detta gäller inte minst de äldre och deras villkor. Utredningen Äldrepolitik


Utskottsberedning: 2005/06:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K439 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:K434 av Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i alla direktiv till statliga utredningar som rör barns och ungdomars liv bör säkerställa att barns egna åsikter hämtas in genom direkta kontakter med barn och att barns synpunkter tas i beaktande. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K434 av Monica Green (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K431 av Kurt Kvarnström och Per Erik Granström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet att se över reglerna för fritidspolitikers förlorade tjänstepensioner. Motivering När fritidspolitiker tar ledigt från sin huvudarbetsgivare för att utföra sina politiska uppdrag inom t.ex. kommunen drar


Utskottsberedning: 2005/06:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K431 av Kurt Kvarnström och Per Erik Granström (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K414 av Berit Högman och Tommy Ternemar (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samverkan mellan statliga myndigheter. Motivering Sju myndigheter AMS, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, Tullverket och Statskontoret har på regeringens uppdrag prövat nya former för samverkan.


Utskottsberedning: 2005/06:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K414 av Berit Högman och Tommy Ternemar (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K413 av Ann-Kristine Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att myndighetsåldern och rösträtten skall följa kalenderår i stället för födelsedatum. Motivering Genom 1974 års regeringsform sänktes rösträttsåldern till nuvarande 18 år. Som skäl framhölls bland annat att samhällsutvecklingen


Utskottsberedning: 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K413 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L236 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till utdömt skadestånd. Motivering Kvinnor som misshandlats av sina män och fått sig skadestånd tilldömt tvingas i dag dela skadeståndet med sina män om de skiljer sig. Det finns en kunskap om att skilsmässa


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L236 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L235 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förrättning av vigsel och registrerat partnerskap. Motivering Det finns ingen skyldighet för den som blir vigselförrättare att också förrätta registrerat partnerskap. Jag anser att lagen bör ändras så att förrättarna


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L235 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 53 kB)