Dokument & lagar (300 träffar)

Proposition 1897:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring af 4 i nådiga förordningen angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892 gifven Stockholms slott den 19 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1897-02-19

Proposition 1897:45 (pdf, 659 kB)

Proposition 1897:44

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 44. 1 N:o 44. i i 11 4 j i f Iis tff 1 i T p ii i i Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning af kongl. dramatiska teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten n:o 41 i qvarteret Blasieholmen i Stockholm gifven Stockholms slott den 12 mars

1897-03-12

Proposition 1897:44 (pdf, 882 kB)

Proposition 1897:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o éO. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående rätt för Kongl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark disponera köpeskillingarna för vissa kronoegendomar gifven Stockholms slott den 29 januari 1897. I fråga om dispositionen af

1897-01-29

Proposition 1897:40 (pdf, 316 kB)

Proposition 1897:39

Kongl. Maji:s Nåd. Proposition N:o 39. 1 UT:39. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående portionsersättning till underofficerare och civilmilitära personer af motsvarande rang vid armén gifven Stockholms slott den 29 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1897-01-29

Proposition 1897:39 (pdf, 617 kB)

Proposition 1897:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1897 års lagtima Riksdag. Deri 15 januari 1897. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 4 december 1896. N:o 2, angående restaurering af det så kallade Gamla kungshuset i Stockholm. Den 9 december 1896. N:o 3, angående disposition af förra

1897-05-07

Proposition 1897:fört (pdf, 500 kB)

Proposition 1897:68

Kong Maj:ts Nåd. Proposition N:o 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen rörande deklaration med Frankrike angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden med regentskap et Tunis gifven Stockholms slott den 7 maj 1897. I slutet af nästlidet år framstälde franska regeringen förslag

1897-05-04

Proposition 1897:68 (pdf, 692 kB)

Proposition 1897:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl.

1897-04-23

Proposition 1897:67 (pdf, 512 kB)

Proposition 1897:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. 1 N:o 66. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet

1897-04-23

Proposition 1897:66 (pdf, 759 kB)

Proposition 1897:65

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65. 1 N:o 65. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Vexiö stad af mark hörande till förra landshöfdingebostället Kronobergs kungsgård n:o 1 om 3 mantal i Kronobergs län gifven Stockholms slott den 26 mars 1897. Från det under förra landshöfdingebostället

1897-03-26

Proposition 1897:65 (pdf, 607 kB)

Proposition 1897:64

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 64 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt e. o. professorn G. Dillner: gifven Kristiania slott den 3 april 1897. Under åberopande af bilagda protokoll för denna dag öfver ett ecklesiastikärende, vill Kongl. Maj:t

1897-01-01

Proposition 1897:64 (pdf, 280 kB)

Proposition 1897:62

Kongl. Ma,j:ts Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anvisande af medel till förekommande och hämmande af tuberkelsjukdomar hos nötkreaturen gifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill

1897-03-12

Proposition 1897:62 (pdf, 916 kB)

Proposition 1897:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 L N:o Öl. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens ställande på krigsfot gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. j Under åberopande

1897-03-19

Proposition 1897:61 (pdf, 410 kB)

Proposition 1897:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jorda/söndring från förra regementschef sbostället Tegnaholm, Rf mantal, i Tegnaby socken och Konga härad af Kronobergs län till utvidgning af skolhusplan gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Under åberopande

1897-03-19

Proposition 1897:60 (pdf, 373 kB)

Proposition 1897:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 AVtV.Al t VA1 fsYCiUii,y N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anvisande af medel för Sveriges deltagande i 1900 års verldsutställning i Paris qifven Stockholms slott den 12 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1897-03-12

Proposition 1897:59 (pdf, 774 kB)

Proposition 1897:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del utaf förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården n:ris 4 och 6 i Jönköpings län gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Enligt Kongl.

1897-03-19

Proposition 1897:58 (pdf, 543 kB)

Proposition 1897:57

10 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 57. ff:o 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter drängen Karl Gustaf Karlström gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Drängen Karl Gustaf Karlström från Grindtorp i Täby socken af Stockholms län afled den

1897-03-19

Proposition 1897:57 (pdf, 355 kB)

Proposition 1897:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 5 r, K:o 56. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Karl Oskar Hedblad gifven Stockholms slott den 19 mars 1897. Sedan födorådstagaren Karl Oskar Hedblad från Krånged i Junsele socken af Vesternorrlands län den

1897-03-19

Proposition 1897:56 (pdf, 303 kB)

Proposition 1897:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter förre arrendatorn Erik Gustaf Lindberg gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Förre arrendatorErik Gustaf Lindberg från Hillersjö by i Hillesbögs socken af Stockholms

1897-03-05

Proposition 1897:55 (pdf, 283 kB)

Proposition 1897:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 1 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af ett med Malmö stad ingånget aftal m, m.gifven Stockholms slott den 12 februari 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl.

1897-02-12

Proposition 1897:52 (pdf, 733 kB)

Proposition 1897:51

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51. 1 N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspensioner åt viss personal vid värfvade arméns disciplinkompani efter kompaniets upplösning gifven Stockholms slott den 5 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1897-03-05

Proposition 1897:51 (pdf, 547 kB)