Dokument & lagar (275 träffar)

Proposition 1894:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pensioner och gratifikationer till underbefäl och arbetare vid statens jernvägsbyggnader gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1894-04-06

Proposition 1894:67 (pdf, 1054 kB)

Proposition 1894:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dels ändrade bestämmelser rörande lönetursberäkning för vissa lärare, dels inrättandet af en kommission för bedömande af lind ervisning spr of för lärarebefattningar gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. v.

1894-03-09

Proposition 1894:56 (pdf, 1612 kB)

Proposition 1894:58

KongMajds Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående aflönande i vissa fall af vikarie för sådan ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola, som af sjukdom urståndsättes att fullgöra sin tjenst gifven Stockholms slott den 11 mars 1894. Under åberopande af bilagda

1894-03-17

Proposition 1894:58 (pdf, 2457 kB)

Proposition 1894:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 1 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till utgiftsstat för postsparbanken gifven Stockholms slott den 22 december 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att

1894-01-01

Proposition 1894:6 (pdf, 2509 kB)

Proposition 1894:52

8 Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o H2. N:o 52. Konrjl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om skyldighet för svensk domstol att upptaga sjöförklaring och verkställa undersökning angående sjöolycka, som drabbat fartyg från annat land än Sverige eller Norge gifven Stockholms slott den 9

1894-03-09

Proposition 1894:52 (pdf, 587 kB)

Proposition 1894:19

8 Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19. KongMaj ds nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående kungörelsers uppläsande i kyrka gifven Stockholms slott den 15 december 1893. Under åberopande af bifogade, i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 85

1894-01-01

Proposition 1894:19 (pdf, 1111 kB)

Proposition 1894:62

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 62. 11 i N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anslag till förvärfvande för statens samlingar af vissa föremål ur konstsamlinqen å Finsponq gifven Stockholms slott den 28 Mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1894-03-28

Proposition 1894:62 (pdf, 363 kB)

Proposition 1894:61

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 N:o ÖL. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af ökadt utrymme för tekniska skolan i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Med åberopande af bilagd a protokoll öfver ecklesiastikärenden, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1894-03-09

Proposition 1894:61 (pdf, 640 kB)

Proposition 1894:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Köping af vissa delar utaf kronolägenheten Köping.sön n:o 1 gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I Under åberopande af hvad bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1894-03-28

Proposition 1894:60 (pdf, 352 kB)

Proposition 1894:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition K:o 55. 1 N:o 55. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och marketenteribyggnad gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1894-03-28

Proposition 1894:55 (pdf, 404 kB)

Proposition 1894:54

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 54. N:o 54. Kong.Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsdrängen Olaus Pettersson gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl.

1894-03-09

Proposition 1894:54 (pdf, 246 kB)

Proposition 1894:53

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition N.o 53. 1 N:o 53. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. gravören G. M. Wirsings enka Maria Walbur ga Johanna Wirsing, född Sonnenleiter gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet

1894-03-09

Proposition 1894:53 (pdf, 249 kB)

Proposition 1894:51

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition No 51. 1 N:o 51. Kongl. Maj.ts nådiga propoposition tid Riksdagen, med förslag till lag om ändrad lydelse af 10 kap. 5 strafflagen gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt 87 regeringsformen,

1894-03-09

Proposition 1894:51 (pdf, 432 kB)

Proposition 1894:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 r it Kfii i f fil t ii d Urna-igilv ta öd r.bu Vf U i i aogni.f.ii bonit r-Jvn iisb fila tf Ti v t gj J-fiV ffiir X:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förskjutande af den väguppskattningsnämnderna tillkom mande ersättning m. m.gifven Stockholms

1894-01-01

Proposition 1894:50 (pdf, 571 kB)

Proposition 1894:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 1 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående åtgärder till förekommande af skogsförödelse inom Gotlands län gifven Stockholms slott den 8 december 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed

1894-01-01

Proposition 1894:5 (pdf, 898 kB)

Proposition 1894:48

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48. 51 N:o 48. Kongl. Majds nädiga proposition till Riksdagen angående tillgodogörande af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva gifven Stockholms slott den 9 mars 1894. Med åberopande af närlagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1894-03-09

Proposition 1894:48 (pdf, 107 kB)

Proposition 1894:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Östra Jordal n:o 1, Vi mantal, i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 9 februari 1894. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden

1894-02-09

Proposition 1894:45 (pdf, 315 kB)

Proposition 1894:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 N:o 42. rIkhH Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om ändrad lydelse af 17 i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875 samt till lag angående upphäfvande af gällande stadganden om förnyadt uppläsande i kyrka af

1894-01-01

Proposition 1894:42 (pdf, 578 kB)

Proposition 1894:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o él. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändring i gällande stadganden om tillsättning af organist- och klockarebefattningar gifven Stockholms slott den 2 februari 1894. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen

1894-01-01

Proposition 1894:41 (pdf, 909 kB)

Proposition 1894:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 40. KongMgj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 227 sjölagen gifven Stockholms slott den 2 februari 1894. Under åberopande af bifogade i statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 regeringsformen,

1894-02-02

Proposition 1894:40 (pdf, 560 kB)