Dokument & lagar (300 träffar)

Motion 1896:225 Andra kammaren

4 Motion pr i Andra Kammaren, N:o 225. Nso 225. Af friherre C. Carlson Bonde, med förslag till ändrad lydelse af G regeringsformen. Det torde vara öfverflödigt att erinra om, huru ofta inom den svenska Riksdagen den önskan blifvit uttalad att vid Konungens rådsbord erhålla en särskild målsman för landets näringar, i

1896-02-29

Motion 1896:225 Andra kammaren (pdf, 274 kB)

Motion 1896:224 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammarm, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr A. E. Baaz, om skrifvelse till Köngl. Maj:t med begäran om visst tillägg Ull köngl. förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker m. in. Sedan KongMajt:s nådiga förordning den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker

1896-02-28

Motion 1896:224 Andra kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1896:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr D. K. Bergström, med förslag till ändrad lydelse af 60, 65 och, 15 riksdagsordningen. Vid tolf riksdagar har fråga förevarit om införande af öppen omröstning i Riksdagens kamrar. Riksdagarne bära årtalen 1867, 1873, 1875, 1879, 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1889,

1896-02-28

Motion 1896:223 Andra kammaren (pdf, 494 kB)

Motion 1896:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 222. Nso 222. Af herr A. Y. Ljuilglliail, i anledning af KongMajds proposition med förslag till lag om rätt till fiske m. m. Hur glädjande det än må vara, att ett förslag till lag om rätt till fiske sent omsider blifvit framlagdt till Kiksdagens pröfning, så minskas dock tillfredsställelsen

1896-02-26

Motion 1896:222 Andra kammaren (pdf, 461 kB)

Motion 1896:221 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 221. 1 N:o 221. Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran att helsovårdslära med särskild hänsyn till skolhygien måtte som läroämne blifva införd vid folkskolelärare- och lärarinneseminarier i riket. I motion n:o 172 i Andra Kammaren vid lagtima riksdagen 1895 hemstälde

1896-02-19

Motion 1896:221 Andra kammaren (pdf, 460 kB)

Motion 1896:114 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. N:o 114. Af herr O. G. Grundell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående aflöningen åt biträdande lärare vid folkskolor m. m. I fråga om minimilön för ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola har, såsom bekant, dess belopp under de sista decennierna småningom blifvit höjdt

1896-02-17

Motion 1896:114 Andra kammaren (pdf, 729 kB)

Motion 1896:218 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 218. 1 N:o 218. Af herr S. J. BoéthillS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående åtgärder för åvägabringande aj en läroverksreform. Grenom motioner af herrar C. G. Bäckgren n:o 14 och F. Berg och E. Hammarlund n:o 203 har fråga om genomgripande förändringar i de allmänna läroverkens organisation

1896-02-15

Motion 1896:218 Andra kammaren (pdf, 602 kB)

Motion 1896:213 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 213. N:o 213. ÅT herr M. Alstcrllllld in. fl.om skrifvelse till Konyl. Maj:t angående skiljande af handeln med vin ocdi maltdrycker från annan handel, m. inunder en lång följd af år hafva i Riksdagen gjorts framställningar i syfte att få åtkomsten af äfven de svagare rusdryckerna, Öl

1896-02-08

Motion 1896:213 Andra kammaren (pdf, 480 kB)

Motion 1896:212 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 212. 1 N:o 212. Af herr D. Persson i Tallberg m. fl.angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om viss ändring i kongl. förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker in. m. I en vid förlidet års riksdag i Andra Kammaren väckt och af trettioåtta dess

1896-02-04

Motion 1896:212 Andra kammaren (pdf, 367 kB)

Motion 1896:219 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219. 1 N:o 219. Af herr P. Gr. E. Poi gli tint, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition rörande delning af Hernösands stift. Vid innevarande riksdag har Kongl. Maj:t, i öfverensstämmelse med 1893 års kyrkomötes beslut, föreslagit Riksdagen att medgifva, det Vesterbottens och Norrbottens

1896-02-03

Motion 1896:219 Andra kammaren (pdf, 548 kB)

Motion 1896:217 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 217. 17 N:o 217. Af herr E. Wavrinsky m. fl.med förslag till ändrad lydelse af 15 regeringsformen. I Norges grundlovs 25 föreskrifves, att rikets landt- och sjömagt ikke maa överlädes i fremmede Magters Tjeneste.Denna föreskrift hafva unionskomitéerna upptagit i sina respektive förslag

1896-02-03

Motion 1896:217 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1896:216 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 216, tf:o 216. Af herr E. Wavrinsky m. fl.med förslag till ändrad lydelse af 13 regeringsformen. Bestämmelserna om kommandomålen sätta konungen i tillfälle att utan hinder från någon ansvarig rådgifvare vidtaga anstalter, som kunna göra krigsutbrott oundvikligt alla mål, som röra förhållandet

1896-02-03

Motion 1896:216 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1896:215 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 215. 11 N:o 215. Af herr E. Wavrinsky m. fl.med förslag till ändrad lydelse af åtskilliga paragrafer i regeringsformen och riksdagsordningen m. m. Samma betänkligheter mot grundlagens bestämmelser i afseende på regeringsärenden, som angå rikets förhållanden till främmande magter, hvilka

1896-02-03

Motion 1896:215 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1896:214 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214. 1 N:o 214. Af herr E. WftYFillsky m. fl.med förslag till ändrad lydelse af åtskilliga i regeringsformen och riksdagsordningen. Den ökade värnpligt och de rustningsbördor den svenska nationen nyligen underkastat sig för sin sjelfständighet och neutralitet synas mången, ej utan skäl,

1896-02-03

Motion 1896:214 Andra kammaren (pdf, 633 kB)

Motion 1896:209 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 209. M:o 209. c m zi,dA Af herrar C. Persson i Stallerhult och H. Andersson i Nöbbelöf/i anledning af Kongl. kafla proposition angående disposition af fiirra hospitalslägenhelen ren tomt vid Sabygatan i Landskrona.Statat flVil l 1 i.1 IT 1UII MuJ:ts proposition till Riksdagen under n:o

1896-02-03

Motion 1896:209 Andra kammaren (pdf, 243 kB)

Motion 1896:211 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 211. 1 N:211. Af herr E. OlSSOn i Kyrkebol, med förslag till ändring i 1 och 5 af tryckfrihetsförordningen. Med hänvisning till min motion, n:o 100, i Andra Kammaren vid 1895 års riksdag och till konstitutionsutskottets utlåtande n:o 19 vid nämnda riksdag samt till Andra Kammarens beslut

1896-01-31

Motion 1896:211 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1896:210 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 210. 1 N:o 210. Af herr J. OISSOII från Stockholm m. fl.angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vissa ändringar i kongl. förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker Vid flere riksdagar alltsedan år 1887 hafva motioner framlagts i syfte att

1896-01-31

Motion 1896:210 Andra kammaren (pdf, 315 kB)

Motion 1896:66 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 66. N:o 66. Af herr M. Arhusiailder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående ändring i kongl. förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker in. in. den 24 oktober 1885. Genom kongl. förordningen den 2 juni 1893 är föreskrifvet, att ingen må pa landet, utan särskild t tillstånd,

1896-01-29

Motion 1896:66 Andra kammaren (pdf, 305 kB)

Motion 1896:208 Andra kammaren

24 Motioner i Andra Kammaren, No 208. if.i fjoll i ii t-I t fI Ji f I i:Vi i iKii.N:o 208. i jijij adligiVJ i bil-ri ifni:in om fä I r.t in i.J it i 1 i t. mn i kii u I nniMOvi Af herr A. Yr. IJllllHlliail. angående nedsättning af anslaget till =-i:1 fiskerinäringens understöd in. in. Ui vi i i ylmi Med hänvisning

1896-01-28

Motion 1896:208 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1896:206 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 206. If:o 206. Af herr A. V. Ljuilglllillangående tillägg till 5 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Blund brister i den kommunala lagstiftningen torde knappast någon vara mer angelägen att få afhjelpt än den fullständiga saknaden i förordningen om

1896-01-28

Motion 1896:206 Andra kammaren (pdf, 204 kB)