Dokument & lagar (275 träffar)

Motion 1991/92:Jo46 av Claus Zaar (nyd)

Dokument


Utskottsberedning: ---------1991/92:JoU23
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf42 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Dokument


Utskottsberedning: ---1991/92:SfU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Bo18 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Bo18 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av prop. 1991/92:127 Ändringar i fastighetsbildningslagen m.m. 1970:988 I propositionen föreslås bl a att ett markområde skall kunna överföras till kommunen genom fastighetsreglering i större utsträckning än vad som gäller för närvarande


Utskottsberedning: ---1991/92:BoU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:N56 av Bengt Dalström m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:N56 av Bengt Dalström m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:153 Rekonstruktion av Nordbanken Propositionen Propositionen går ut på att staten köper samtliga aktier i Nordbanken, som skall omstruktureras. Omstruktureringen föranleds av fortsatt höga kreditförluster i banken. Förlustbringande


Utskottsberedning: ----1991/92:NU36
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi101 av Dan Eriksson i Stockholm (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi101 av Dan Eriksson i Stockholm nyd med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Fastighetsskatten på andra fastigheter än kommersiella bör ses över och åtgärder för att sänka dessa bör vidtagas.


Utskottsberedning: --1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi43 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi43 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Vi är beredda att godta regeringens politik i huvudsak såsom framgår av vår huvudmotion med anledning av


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi42 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning av Ny Demokratis motion med anledning av regeringens kompletteringsproposition Sverige är i en ekonomisk


Utskottsberedning: --------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24 1991/92:SfU16 1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 1 avslag, , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U9 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:U9 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1991/92:146 Bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m. Av propositionen framgår bakgrunden till de sanktioner som vidtagits mot Sydafrika och sedermera även Namibia. Sanktionspolitiken Sedan år 1965 gäller


Utskottsberedning: ------1991/92:UU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub67 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub67 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg nyd med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor Bakgrund Regeringens proposition om valfrihet och fristående skolor innebär en bra början på en utveckling mot valfrihet och mångfald inom skolans område som vi välkomnar


Utskottsberedning: -----------1991/92:UbU22
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:T21 av Kenneth Attefors (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:T21 av Kenneth Attefors nyd med anledning av Riksdagens revisorers förslag 1991/92:18 angående samordnad investeringsplanering för transporter Ny demokrati har med glädje läst förslag 1991/92:18 och konstaterar att riksdagen uppmärksammat framför allt bristen i samordning vid planeringen


Utskottsberedning: -1991/92:TU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf37 av Johan Brohult och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf37 av Johan Brohult och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1991/92:151 Vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m. Svensk läkemedelsindustri är idag en av landets viktigaste exportörer som genererar cirka 17 miljarder kronor i exportintäkter. I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1991/92:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf35 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf35 av Leif Bergdahl nyd Med anledning av prop. 1991/92:138 Ändringar i utlänningslagen 1989:529m.m. Propositionen innebär att det inte går att avvisa en familj med barn om familjen vägrar. Detta gäller alltså oavsett om skälet till utvisning är att de fått avslag på en asylansökan eller


Utskottsberedning: -1991/92:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf31 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf31 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1991/92:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Propositionen I propositionen framhålles skälen till att kostnaden har stigit, vilket i dag är ett faktum, på grund av en felaktig och


Utskottsberedning: -1991/92:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:L22 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:L22 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:139 Statlig lönegaranti vid konkurs Vi anser det värt att utvidga kretsen för dem som bör kunna få statlig lönegaranti till sådana enskilda småföretagare eller andra som är att jämställa med vanliga arbetstagare men som


Utskottsberedning: -----1991/92:LU37
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:K22 av Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:K22 av Harriet Colliander nyd med anledning av prop. 1991/92:123 Slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelser I propositionen föreslås att intresserepresentationen slopas i vissa statliga myndigheters styrelser främst inom arbetsmarknadsområdet och i socialförsäkringsnämnderna.


Utskottsberedning: -1991/92:KU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi38 av Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi38 av Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1991/92:118 Förenklad statistikreglering Ny Demokrati har i motionerna Myndigheters inkrävande av uppgifter 1991/92:K515 och Förbud för folk- och bostadsräkningar, FAS 90 och dylikt 1991/92:K209 ifrågasatt myndigheternas långtgående rätt


Utskottsberedning: -1991/92:FiU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi37 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi37 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1991/92:92 Utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. Propositionen Regeringen har nu lagt sin proposition om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar utan att ha tagit något större intryck av oppositionens


Utskottsberedning: --1991/92:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:L17 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:L17 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:128 Luganokonventionen Propositionen går ut på att Sverige genom lag skall inkorporera Luganokonventionen. I fråga om val av exekvaturmyndigheter1 har regeringen stannat för lösningen att Svea hovrätt skall pröva verkställighetsfrågan


Utskottsberedning: -1991/92:LU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ju12 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Ju12 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd med anledning av prop. 1991/92:159 Sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp I propositionen föreslås att den övre inkomstgränsen för allmän rätthjälp sänks från nuvarande sju basbelopp till fyra basbelopp, dvs. från 225 400 kr. till 128 800 kr. räknat


Utskottsberedning: -1991/92:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Jo35 av Christer Windén (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Jo35 av Christer Windén nyd med anledning av prop. 1991/92:137 Ändring i miljöskyddslagen 1969:387 m.m. Förslaget går ut på att utvidga skyldigheten att lämna miljörapport. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet skall sålunda avge en miljörapport, om verksamheten finns angiven som tillståndspliktig


Utskottsberedning: ------1991/92:JoU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation