Dokument & lagar (35 träffar)

Motion 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo60 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer Åtgärder för en säker utveckling av biotekniken Det är inte kända negativa effekter från användandet av avancerad bioteknik, som är anledningen till att samhället sätter ramar för verksamheten.


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU29
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo54 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo54 av John Andersson med anledning av skr. 1993/94:175 Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. I en skrivelse till riksdagen redovisar regeringen vilka åtgärder som kan tänkas vidtas för att begränsa buller i värdefulla natur- och rekreationsområden. De åtgärder som övervägs


Utskottsberedning: -1993/94:JoU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo47 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo47 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor I propositionen behandlas bl a merkostnadsersättningen till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige. I likhet med innevarande budgetår föreslås en oförändrad stödnivå till en total beräknad


Utskottsberedning: --1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo805 av John Andersson (-) och Lars Werner (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo805 av John Andersson och Lars Werner v Jakträttsupplåtelser Utgångspunkten för svensk lagstiftning när det gäller jakt har varit att jakten ingått som en åtgärd i strävan för ett bevarande av ett artrikt och livskraftigt villebrådstillstånd. Detta har fått till följd en viss karaktär


Utskottsberedning: -1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo404 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo404 av John Andersson Laxstammarna i Norrlandsälvarna Under 30 år har laxstammarna i Norrlandsälvarna varit utsatta för en kraftig överfiskning, framför allt genom ett hårt havsfiske i södra Östersjön. Överfiskningen har accentuerats under senare delen av 80-talet, och myndigheter,


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo401 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo401 av John Andersson Fiskevårdsområden väster om odlingsgränsen Sammanfattning 2 i lagen om fiskevårdsområden LOFO bör ändras så att i fiskevårdsområden fvo kan ingå även statens vatten väster om odlingsgränsen, dvs. sådana vatten där staten endast äger en del och där det ur allmän


Utskottsberedning: -1993/94:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo303 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo303 av John Andersson Byggande av skogsvägar Den 1 juli 1992 upphörde möjligheten att bevilja nya bidrag från anslaget C 4 Stöd till byggande av skogsvägar. Motiveringen till detta var bl.a. att skogsvårdsavgiften avskaffades. Det var således inte avsaknaden av behov av detta stöd som


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo302 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo302 av John Andersson Rotsnurr i skogsplanteringar Under 1970-talet pågick en snabb utveckling av system för odling av täckrotsplantor. Täckrotsplantornas andel av totalproduktionen var i början av detta decennium blygsam. Men redan i början av 1980-talet producerades drygt hälften


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo6 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo6 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Åtgärder för biologisk mångfald I proposition 1993/94:30 lämnar regeringen till riksdagen förslag om en grundläggande strategi för bevarandet av biologisk mångfald och varsamt utnyttjande av naturresurser.


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Skärp miljöpolitiken På riksdagens begäran lämnar regeringen nu, till riksdagen, en redovisning av den svenska miljöpolitiken i relation till EES och EG. Det är en mager redogörelse,


Utskottsberedning: ---------------------1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo98 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo98 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny fiskelag som ersätter lagen 1950:596 om rätt till fiske. Bestämmelserna som avgränsar fiskerätten förs utan större förändringar i sak över från


Utskottsberedning: -1992/93:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo96 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo96 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:199 Lag om marknadsreglering på fiskets område, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om marknadsreglering på fiskets område. Med stöd av bemyndiganden i den nya lagen skall föreskrifter kunna


Utskottsberedning: -1992/93:JoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo95 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo95 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:205 Inrättande av Tyresta nationalpark Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett område 20 km sydost om Stockholms centrum avsätts som Tyresta nationalpark. Området omfattar en areal om ca 2.000 hektar och


Utskottsberedning: -1992/93:JoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo93 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo93 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:140 Svensk verksamhet i Antarktis Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Antarktisfördragets miljöprotokoll. Vidare föreslås en lag som för svenskt vidkommande reglerar vad som skall gälla


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo88 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo88 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. För en skärpt klimatpolitik Av människan orsakade utsläpp av s k växthusgaser påverkar klimatet. Effekten blir temperaturstegringar. Om temperaturen förändras alltför snabbt, kan inte ekologiska


Utskottsberedning: --------------------1992/93:JoU19 1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo83 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo83 av Sten Söderberg Ingen partibet. med anledning av prop. 1992/93:179 Åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den ramkonvention om klimatförändringar som undertecknades under Förenta nationernas konferens


Utskottsberedning: -1992/93:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo64 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo64 av John Andersson med anledning av prop. 1992/93:226 En ny skogspolitik Detta är sången om skogens män och kvinnor från gångna tiders skogsnäring-den beskriver helgen, en andhämtningspaus efter många och långa dagars slit. Vårt lands välståndsbyggande började med tillvaratagandet


Utskottsberedning: --------------1992/93:JoU15
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo52 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo52 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:180 Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling Rundgång i regeringens miljöpolitik Miljöpolitik borde vara långsiktig och utgå från en grundlig analys av miljöproblemen och människans roll i dessa sammanhang. Tyvärr präglas


Utskottsberedning: --------------1992/93:JoU14
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo24 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo24 av John Andersson med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen I propositionen behandlas bl a frågan om merkostnadsersättning till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för budgetåret 1993/94. Jordbruksministern följer därvid


Utskottsberedning: ---1992/93:JoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo806 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo806 av John Andersson Priskontroll på jakträttsupplåtelser I lagen 1938:274 om rätt till jakt sägs bl.a. följande Jakträttsinnehavare bör genom ändamålsenlig och efter tillgången på villebråd lämpad jakt även som, där så lämpligen kan ske, genom åtgärder för villebrådets skydd och förkovran


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering