Dokument & lagar (300 träffar)

Motion 1896:156 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 156 11 N:o 156. Af herr N. Wallmark, angående afsättande af medel för norra stambanans fortsättande från Boden till riksgränsen. Att norra stambanan skall inom de närmaste åren komma att fortsättas från Boden till riksgränsen vid Haparanda och att regeringen under innevarande år låter

1896-01-28

Motion 1896:156 Andra kammaren (pdf, 152 kB)

Motion 1896:208 Andra kammaren

24 Motioner i Andra Kammaren, No 208. if.i fjoll i ii t-I t fI Ji f I i:Vi i iKii.N:o 208. i jijij adligiVJ i bil-ri ifni:in om fä I r.t in i.J it i 1 i t. mn i kii u I nniMOvi Af herr A. Yr. IJllllHlliail. angående nedsättning af anslaget till =-i:1 fiskerinäringens understöd in. in. Ui vi i i ylmi Med hänvisning

1896-01-28

Motion 1896:208 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1896:151 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. 17 j u-1i-git O ILj i N:o 151. v- u- 1 Oi 1 j/j IMJ i f i i U i i 1 Af herr 0. G. Eklund från Stockholm, angående ändrad lydelse af 5, 11 och 14 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1362. I en till 1894 års Riksdag afgifven motion n:o 112 hemstälde jag

1896-01-28

Motion 1896:151 Andra kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1896:149 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 149. 9 N:o 149. Af herr L. Eriksson i Bäck, om ändrad lydelse af 11 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse pa landet den 21 mars 1862. Af statistiska centralbyråns berättelse för år 1892 rörande den kommunala rösträtten finner man, att i allt för många kommuner de stora fyrktalen helt

1896-01-28

Motion 1896:149 Andra kammaren (pdf, 335 kB)

Motion 1896:206 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 206. If:o 206. Af herr A. V. Ljuilglllillangående tillägg till 5 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Blund brister i den kommunala lagstiftningen torde knappast någon vara mer angelägen att få afhjelpt än den fullständiga saknaden i förordningen om

1896-01-28

Motion 1896:206 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1896:205 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 205. N:o 205. Af herr 1Bergström angående ändrad lydelse af 1 i lagen angående skydd mot yrkes fara den 10 maj 1889. I det af kommerskollegium utarbetade sammandraget af vrkesinspektöreruas berättelser för år 1894 läses å sid. 11: Yrkesinspektören i södra distriktet har vidare hos Eders

1896-01-28

Motion 1896:205 Andra kammaren (pdf, 314 kB)

Motion 1896:204 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 204. N:o 204. Af herrar J. A. Fjällbäck och J. Olssoil från Stockholm, angående ändring af 65 3 mom. bevillning sför ordningen. 65 i gällande bevillningsstadga stadgar i 3 mom. att till bestridande af derstädes uppräknade kostnader, ersättningar och arfvoden, må af Stockholms städs

1896-01-28

Motion 1896:204 Andra kammaren (pdf, 436 kB)

Motion 1896:147 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. 5 N:o 147. Af herr A. Olsson i Mårdäng, om skrifvelse till Kongl. Maj:t om ändring i 8 af instruktionen för läkare m. m. den 31 oktober 1890. Af såväl den under sistlidet år af professor C. Wallis verkstälda bearbetning af på centralstyrelsens för Sveriges allmänna folkskolelärareförening

1896-01-28

Motion 1896:147 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1896:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 203. 1 X:0 203. Af herrar FridtjllV Berg och E Hammarlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande vissa ändringar i undervisningsväsendet. Genom en af herr C. G. Bäckgren vackt motion n:o 14 kommer den s. k. läroverksfrågan att under innevarande riksdag blifva föremål för uttalande åtminstone

1896-01-28

Motion 1896:203 Andra kammaren (pdf, 668 kB)

Motion 1896:146 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. Jag tager mig derför friheten föreslå, att vid beviljande af det å sjunde hufvudtiteln uppförda anslag till skogsodlingens befrämjande må fogas sådana bestämmelser, som möjliggöra anslagets användning ej blott på hittills tillämpadt och i den kongl. propositionen föreslaget sätt,

1896-01-28

Motion 1896:146 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1896:145 Andra kammaren

1 Moioner i Andra Kammaren, N:o 145. N:o 145. Af herr 0. R. Themptander, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. I det extra anslag, som under senare år vant uppfördt å sjunde hufvudtiteln för skogsodlingens befrämjande å enskildes skogar, har af Kongl. Maj:t i år föreslagits

1896-01-28

Motion 1896:145 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1896:202 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. o 202. Af herr F. Andersson i Helgesta, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående statens öfvertagande af rustnings- och ruteringsbesvären. Länge hade svenska folket närt den önskan, att en rättvis skattereform måtte genomföras. Denna önskan framstäldes gång efter annan under en

1896-01-28

Motion 1896:202 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1896:200 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 200. 5 i Jf:o 300. Af herr L. Dahlstedt, angående ändring af 75 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars v1862. V-T f i Y- 1 f H f r. f.j/ir tf- F i 1 V Tl i iV1 i f A O-J i i Tf i i jJ1 f I 75 af kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862

1896-01-28

Motion 1896:200 Andra kammaren (pdf, 209 kB)

Motion 1896:201 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. 1 ST:o 301. Af herr L. Dftlllstedt m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof har Kongl. Maj:t föreslagit att förflytta en division af Göta

1896-01-28

Motion 1896:201 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1896:142 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. N:o 142. Af herr C. W. Collander m. fl.angående åtgärder för vissa förändringar inom riksdagshuset. Vid 1883 års riksdag förelågo olika förslag till beredande af ökadt utrymme i den lokal, hvilken nu begagnas för servering af mat åt Riksdagens ledamöter. Dessa förslag föraidedde

1896-01-28

Motion 1896:142 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1896:199 Andra kammaren

1 lotioner i Andra Kammaren, N:o 199. 3 Jf:o 19.Af herr L. Dalllstedt, angående ändring af il i kongl. förordningen om kyrkostämma m. m. den 21 mars 1862. I 41 af kongl. förordningen om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd den 21 mars 1862 bestämmes tiden för anförande af besvär hos domkapitlet eller Konungens befallningshafvande

1896-01-28

Motion 1896:199 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1896:141 Andra kammaren

8 Motionr i Andra Kammaren, N:o 141. kommer till Riksdagens behandling så fort ske kan och ej mot slutet af Riksdagens arbeten, få vi föreslå, att Riksdagen ville besluta: a att den i regeringsformens 63 först ornförmälda krititivsumma under tiden intill nästa riksdag bestämmes till 2,500,000 kronor och b att den andra

1896-01-28

Motion 1896:141 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1896:185 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. afsevärd grad förorsaka närboende obehag och pina, hundens egare eller vårdare kan härför ställas till ansvar. Stockholm den 28 januari 1896. V. Vahlin. N:o 185. Af herr J. Bengtsson i Gullåkra in. fl.angående anslag för inrättande af en e. o. professur i oftalmiatrik vid universitetet

1896-01-28

Motion 1896:185 Andra kammaren (pdf, 253 kB)

Motion 1896:184 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af herr 0. V. Vahlin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående ansvar för hastande tillsyn af hund. Genom ett allt mer ökadt begagnande af rätten för komunerna att pålägga hundskatt, liksom genom intagande i städernas ordningsstadgar af bestämmelser om ansvarspåföljd för

1896-01-28

Motion 1896:184 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1896:183 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. 13 N:o 183. Af herr 0. V. Vahlin, angående understöd åt vissa samskolor. Efter pedagogiernas indragning har man på flere ställen sökt härför vinna en ersättning genom anordnande af så kallade samskolor. Härigenom har första steget tagits till reform af vårt skolväsen i en, enligt

1896-01-28

Motion 1896:183 Andra kammaren (pdf, 128 kB)