Dokument & lagar (824 träffar)

Motion 1993/94:N26 av Simon Liliedahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:N26 av Simon Liliedahl nyd med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Jag har med tillfredsställelse konstaterat propositionens grundbudskap att där så är möjligt göra en kombination av omoch avregleringar och öppna alla elnät för fri konkurrens till båtnad för såväl


Utskottsberedning: -1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Propositionen innehåller bl a förslag till en ny lag om offentlig anställning LOA och förslag till en särskild lag om fullmaktsanställning. I 11 kap 9 RF återfinns


Utskottsberedning: --1993/94:AU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T35 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Sammanfattning I propositionen framläggs förslag till statliga lånegarantier om totalt 11,5 miljarder kronor för fortsättningen av förberedelsearbetet med och


Utskottsberedning: ----1993/94:TU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att


Utskottsberedning: ---------1993/94:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T621 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Internationellt fartygsregister Bakgrund Behovet av internationella sjötransporter mellan världens kontinenter är mycket stort och kommer att växa ytterligare i framtiden. Världshandeln är helt beroende av effektiva och säkra sjötransporter. Sjöfarten


Utskottsberedning: -1993/94:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T618 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Sjöfartspolitiken Internationellt råder helt nya strukturella förutsättningar för sjöfartsnäringen som generellt är gynnsamma för den svenska sjöfartsnäringen. Medlemskap i EU i kombination med ett förändrat svenskt synsätt på infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: ---1993/94:TU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So615 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Familjepolitiken 1 Valfrihet och rättvisa i familjepolitiken 1.1 Våra utgångspunkter Vår mest fundamentala utgångspunkt kan förefalla självklar men tyvärr är det inte så för alla partier. Vi vill varna familjen som samhällets absolut viktigaste fundament


Utskottsberedning: -1993/94:SoU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk602 av Leif Bergdahl m.fl. nyd Gränshandel med olja i Tornedalen Svenskar har oberoende av bosättningsort tillåtits att tullfritt få införa varor till ett värde av 1 000 kr. Den nuvarande borgerliga regeringen upphävde all tullfri handel med olja fr.o.m. den 1 januari 1994. Den finska


Utskottsberedning: -1993/94:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd Flyktingpolitiken Innehållsförteckning 1.1 En politik på tvärs 2 1.2 Ny inriktning nytt mål. Flyktingpolitiken i 28 punkter 2 2. Thorvald Stoltenbergs uttalande 4 3. Bidrag till UNHCR 4 4. Rogestam/Bernhardssons uttalande 5 5. Arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: ----------------------1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SfU21 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl nyd Ersättning till hiv-smittade Patientförsäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Staten, samtliga kommuner och landstingskommuner har avtal om en sådan försäkring. Även privatpraktiserande läkare och tandläkare har tecknat patientförsäkring.


Utskottsberedning: -1993/94:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K619 av Ian Wachtmeister och Harriet Colliander nyd Kommunal demokrati Frågan om att vitalisera demokratin i kommuner och landsting är en angelägen fråga. Det handlar om att låta valutslaget få ett rättvisande genomslag i de folkvalda församlingarna liksom att skapa möjligheter för medborgarna


Utskottsberedning: ------1993/94:KU40
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju619 av Karl Gustaf Sjödin nyd Narkotikastrafflagen I 3 narkotikastrafflagen SFS 1998:64 nämns som försvårande omständighet att verksamheten varit av av särskilt farlig art. I förarbetena lämnas dock mycket få upplysningar om vilka kriterier som skall gälla vid bedömningen av farligheten


Utskottsberedning: --1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju617 av Ulf Eriksson nyd Falsk tillvitelse Ett alltmer otrevligt klimat i samhället har fört med sig att vissa offentliga företrädare och även enskilda utsätts för olaga hot liksom falska beskyllningar vilka skapar ett initialt och till synes skenbart övertag för den som anklagar. Dessa


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju616 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lag mot flaggbränning Fram till 1971 fanns i brottsbalken 16 kap 7 ett stadgande av innebörd att den som offentligen skymfade Sveriges flagga eller vapen eller annat rikets höghetstecken kunde dömas för skymfande av rikssymbol till böter eller fängelse


Utskottsberedning: -1993/94:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Jansson nyd Etanolskatten Skatten på motoralkoholer Etanol och metanol är exempel på motoralkoholer. De kan framställas av både fossila råvaror kol, olja och naturgas och av biologisk råvara spannmål, sockerbetor, träråvara etcStora insatser görs nu framför


Utskottsberedning: -1993/94:SkU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:K706 av Harriet Colliander och Ian Wachtmeister nyd Valfrågor I vallagen finns ett antal missförhållanden som måste rättas till. T ex medför en registrerad partibeteckning inte ensamrätt, utan det är möjligt att använda partibeteckningen i kommunal- och landstingsval mot partiets vilja.


Utskottsberedning: ---1993/94:KU45 1993/94:KU46
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Bidrag till kommunala flygplatser m.m. Gävleborgs län är efter Norrbottens län det värst drabbade länet beträffande arbetslöshet. De prognoser som föreligger är alarmerande. Den enda förhoppning man idag kan hysa är, att regeringen kommer


Utskottsberedning: -1993/94:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju710 av Karl Gustaf Sjödin och Harriet Colliander nyd Målsägandes rätt i förundersökningen Målsägandens möjligheter att reparera den skada som ett brott åstadkommer är beroende av huruvida brottet klaras upp i en brottmålsprocess med fällande dom. Målsägandes möjligheter att påverka utgången


Utskottsberedning: --1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk654 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Gotland som frihandelsområde Bakgrund Gotland vårt landskap i öst, en pärla i Östersjöns mitt, vars utsatta läge i det kalla krigets skugga nu har förbytts i en betydande framtidspotential. Gotland ligger nu som ett nav i Östersjöns mitt och bara väntar


Utskottsberedning: -1993/94:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo692 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Miljöpolitiken Innehåll Sammanfattning2 1. Grundläggande principer en miljöpolitik präglad av sunt förnuft2 1.2 Miljöaspekter blir allt viktigare3 1.3 Med hänsyn till företagen3 1.4 Konsumenterna spelar en viktig roll4 1.5 Granskning av miljöåtgärder4


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FöU6 1993/94:JoU15 1993/94:JoU23 1993/94:JoU30 1993/94:NU17 1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation