Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1892:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 1 No 193. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i syfte af förbättrad anordning af administrationen utaf rikets sötvattensoch öster sjöfisken. Under särskilt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka i vårt land egna

1892-03-26

Motion 1892:193 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1892:192 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. t N:o 192. Af herr J. Anderson i Tenhult om ändring i vilkoren för den af Kongl. Maj.t i proposition till Riksdagen föreslagna upplåtelse af mark till Visingsö församling. V i Gu liffv Sedan Kongl. Maj:t uti en den 10 i denna månad afgifven proposition föreslagit Riksdagen att medgifva,

1892-03-24

Motion 1892:192 Andra kammaren (pdf, 403 kB)

Motion 1892:190 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr P. Waldenström, om ändring af 51 m. fl. i regeringsform en. I 51 regeringsformen föreskrifva, att tiden för urtima riksdag, när sådan sammankallas, skall bestämmas efter den 20:de och inom den 30:de dagen från den, då kallelsen blifvit uti hufvudstadens kyrkor kungjord.

1892-03-21

Motion 1892:190 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1892:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 17:o 189. 1 v N:o 189. Af herr M. AlllerS80n i Stigen, om ändring af 60 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen, för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens

1892-03-21

Motion 1892:189 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 5 i 94 orden:i föregående utbytas emot: n 51;i 95 orden:i hufvudstadens kyrkor utbytas mot:i Sveriges officiella tidning.Stockholm den 21 mars 1892. ij.r:m, r S iii v virrig P. Waldenström. N:o 191. Af herr J. H. 0. Fredholm, om vissa vilkor vid antagande af Kongl. Maj:ts proposition

1892-03-19

Motion 1892:191 Andra kammaren (pdf, 313 kB)

Motion 1892:188 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. 3 i fh 4:f0 tV-sY iLfs.ci 1.f-uf r n if bi 3. r i J-I V i;i i:j 7:XJi llL, ST:o 188. 1 1 i J It A 1 4 T Ji fi 1 f i l.j f U tf r: t.v. Af lierr J. Johansson i Noraskog, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af busa bestämmelser i fråga om samtrafik mellan

1892-03-19

Motion 1892:188 Andra kammaren (pdf, 518 kB)

Motion 1892:33 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, K:o 33. N:o 33. i j£i bill ri JHUIOi-i nf f i hillai.Z LiiVU It- iif U i i f k iä l j-b 3iiä,iu,t isitta Af herr Llthftllder, med förslag till ändrad lydelse af 71 riksdagsordningen. aciöb i oJ IHr x-Den omvårdnad, Riksdagen städse egnat åt sina båda verk Sveriges riksbank och riksgäldskontoret,

1892-03-19

Motion 1892:33 Första kammaren (pdf, 307 kB)

Motion 1892:32 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, Ko 35. 1 N:o 32. Af friherre V. OttGl,angående skrifvelse till Konungen i fråga om meddelande af bestämmelser rörande samtrafik mellan svenska jernvägar. Bland de vilkor och bestämmelser, hvilka under senare åren utfärdats för jernvägsbolag, som sökt koncession och som erhållit låneunderstöd

1892-03-19

Motion 1892:32 Första kammaren (pdf, 488 kB)

Motion 1892:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 X:o 187. Af herr A. BokstrÖm, om ändrad lydelse af 16 riksdagsordningen. Riksdagsordningen föreskrifter i 16, bland annat, dels att riksdagsmannaval till Andra Kammaren skola i stad, som har att utse en eller flera riksdagsmän, förrättas omedelbart, och dels äfven, att öfriga riksdagsmannaval

1892-03-18

Motion 1892:187 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1892:31 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 31. N:o 31. l Af herr G. Andersson, medförslag till ändrad lydelse af 23 riksdagsordningen. Riksdagsordningens 23 tillägger hvarje ledamot af Andra Kammaren af statsmedel ersättning för resekostnad till och ifrån Riksdagen samt i dagtraktamente 10 riksdaler, hvilket dock ej må öfverstiga

1892-03-12

Motion 1892:31 Första kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1892:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. 1 T:o 186. Af herr N. Linder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om modersmålets upptagande bland ämnena i den muntliga mogenhetspröfningen vid de högre allmänna läroverken. i ii.V il f A il Vid 1874 års riksdag väckte herr J. Andersson från Östergötland inom denna kammare

1892-03-11

Motion 1892:186 Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Motion 1892:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. N:0 185. Af herr E. Ersson i Arnebo, om tillämpning af ifrågasatt grundskatteafskrijning jemväl å lösesumman för hemman sr autor som i anledning af upphörandet utaf rättsförhållandena mellan kronan och Sala bergslag skolat uppdebiteras. Vid 1887 års B-riksdag beslöts, att de förutvarande

1892-03-09

Motion 1892:185 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1892:184 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af herr L. JöllSSOll i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser rörande placering af indelta manskapets besparingar. Genom kongl. kungörelsen af den 9 november 1871 skola för hvarje karl i nummer vid indelta armén minst 5 och

1892-03-08

Motion 1892:184 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1892:183 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. 1 Iso 183. Af herr E. A. Zottcrmail, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag rörande statens medverkan för ordnande af döfstumunder visningen. De första spåren af försök att bibringa den döfstum me boklig bildning gå hufvudsakligen ut på att återgifva

1892-03-08

Motion 1892:183 Andra kammaren (pdf, 615 kB)

Motion 1892:182 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. T:o 182. Af herr P, A. H. Stjemspetz, om beviljande af anslag till krigsfartygs byggande. I den nådiga statsverkspropositionen till innevarande års Biksdag finner man, att Kongl. Maj:t begär en förhöjning i anslagen till fjerde hufvudtiteln för nästa år af 2,993,000 kronor, hvilket

1892-03-05

Motion 1892:182 Andra kammaren (pdf, 323 kB)

Motion 1892:181 Andra kammaren

Motionär i Andra Kammaren, N:o 181. 1 v t o y tf:o 181. v.Wy sJoqamsitB H A fl nui s.Af herr E. Norman, om ändring af 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen. Med hänvisning så väl till den af herr 0. B. Olsson år 1891 i samma fråga väckta motion som den af samma års konstitutionsutskott i dess utlåtande n:o 8

1892-03-05

Motion 1892:181 Andra kammaren (pdf, 160 kB)

Motion 1892:30 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o SO. 1 i:SAii.r I jj f ti, M i i 1 L r Tf lit-rLii vji.r År No 30. od blot a it Mitt-M.ii unnurd nÖV:J r,r ini h fll r,n i-l,i7.c.v Af herr Cederberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om förslag till ändrade bestämmelser i fråga om rätt att välja riksdagsmän i Andra Kammaren.

1892-03-05

Motion 1892:30 Första kammaren (pdf, 364 kB)

Motion 1892:180 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. 1 irb.j N:o 180. Af hen J. MankeI m. fl.om ändring af 14 och 17 riksdagsordningen. Det kan visserligen af mig synas dristigt att äfven vid denna riksdag framlägga förslag till införande af allmän rösträtt för alla myndiga medborgare vid val till Andra Kammaren, då samma förslag af

1892-03-04

Motion 1892:180 Andra kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1892:179 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. 1 N:ol79. Af herr N. SYeiläSOIl i Olseröd, om ändrad lydelse af 13 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till Kongl. Maj:ts proposition n:o 28 till innevarande Riksdag, dels till den af herr Hans Andersson den 17 sistone februari i Andra Kammaren väckta motionen n:o 176, dels ock

1892-03-01

Motion 1892:179 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1892:29 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr Ryding, om uppehållande af talmanshefattning vid samtidigt inträffande förfall för talman och vice talman i någon af Riksdagens kamrar. Vid förlidet års riksdag voro samtlige ledamöter i både konstitutionsutskottet och Riksdagen ense derom, att saknaden af föreskrift

1892-02-26

Motion 1892:29 Första kammaren (pdf, 192 kB)