Dokument & lagar (443 träffar)

Betänkande 2000/01:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2001. Riksdagen godkände också regeringens övriga förslag på området. Det gäller bl.a. avveckling av det statliga stödet till reparation och underhåll, utbetalning av återstående räntebidrag enligt vissa äldre regler med ett engångsbelopp, vissa regler för ansökan och utbetalning av räntebidrag till egnahem samt vissa regler för hanteringen av medel för den statliga kreditgarantin.


Beredning: 2000-11-07 Justering: 2000-11-28 Debatt: 2000-12-07

Betänkande 2000/01:BoU1 (doc, 436 kB)

Betänkande 2000/01:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om hyreslagen och bostadsrättslagens bestämmelser samt om ägarlägenheter och tredimensionell fastighetsindelning.


Justering: 2000-11-09 Debatt: 2000-11-22

Betänkande 2000/01:BoU3 (doc, 203 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU10

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:BoU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Det kan ske t.ex. i den proposition om konkurrenspolitik som regeringen aviserat sin avsikt att överlämna i maj i år. Regeringen gavs också, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av en översyn av säkerhetskraven för vissa tivolianordningar. Även andra anordningar än de som omfattas av dagens besiktningskrav bör erbjuda betryggande säkerhet mot olycksfall. Det gäller t.ex. s.k. bungyjump-anordningar och s.k. rodeomaskiner samt vissa s.k. äventyrsbanor. Det är dessutom, beträffande de flesta anordningar, befogat att ifrågasätta om inte säkerhetskraven bör gälla även i andra sammanhang än allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-13

Betänkande 1999/2000:BoU9 (doc, 209 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU8

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:BoU8 (doc, 243 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om plan- och byggfrågor.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU7 (doc, 240 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. fastighetsförvärv, expropriation, kommunala förköp och tomträtt. Också en motion om tomträtt från allmänna motionstiden 1998 avslogs.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om att Heby kommun ska föras över från Västmanlands län till Uppsala län, att Länsstyrelsen i Skåne län ska benämnas länsmyndighet och att generell avgiftsbefrielse ska medges för vissa skylttillstånd.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU5 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU4

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Förslagen sammanfaller i flera avgörande frågor med synpunkter och förslag som Riksrevisionsverket (RRV) redovisat för regeringen hösten 1999. Regeringen har för avsikt att genomföra en analys av RRV:s rapport och under år 2000 för riksdagen redovisa resultatet av analysen tillsammans med förslag till ändringar av regelsystemet.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU4 (doc, 127 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. hyreslagen och bostadsrättslagen.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU3 (doc, 213 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU2 (doc, 156 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om 15,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för år 2000. De största anslagen är bostadsbidrag (5,7 miljarder kronor), räntebidrag (3,7 miljarder kronor), Statens bostadskreditnämnd (1,8 miljarder kronor) länsstyrelserna (1,8 miljarder kronor) och stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (1,8 miljarder kronor).


Justering: 1999-11-23 Debatt: 1999-12-02

Betänkande 1999/2000:BoU1 (doc, 430 kB)

Betänkande 1998/99:BoU11

De nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Riksdagens beslut ska motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:BoU11 (doc, 380 kB)

Betänkande 1998/99:BoU10

Tio riksdagsledamöter hade begärt att lagförslaget om kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätter till bostadsrätter med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skulle vila i minst 12 månader då det avsåg sådana fri- och rättigheter som avses i första stycket i samma paragraf. Riksdagen beslutade att konstitutionsutskottet skulle pröva om dessa bestämmelser var tillämpliga på lagförslaget.


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU10 (doc, 111 kB)

Betänkande 1998/99:BoU8

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk med anledning av bl.a. EG:s byggproduktdirektiv. Vissa mindre förändringar gjordes också i plan- och bygglagen samt i miljöbalken, lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Vidare beslutades att en- och tvåbostadshus ska undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.


Justering: 1999-04-29 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU8 (doc, 258 kB)

Betänkande 1998/99:BoU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag. Beslutet innebär att försäkringskassorna får större möjligheter att efterge krav på återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag för personer som under överskådlig tid inte kommer att kunna betala tillbaka bidragen. Lagändringen träder i kraft den 15 maj 1999. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, att någon avgift inte ska tas ut på de återbetalningspliktiga bostadsbidrag som avser bidragsåret 1997. Med anledning av motionsförslag gavs regeringen i uppdrag att överväga om någon avgift ska tas ut på återbetalningen av 1998 års bostadsbidrag. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering av bostadsbidragsreglerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att utvärderingen särskilt bör belysa träffsäkerheten hos de preliminära bostadsbidragen och hur denna kan förbättras.


Justering: 1999-04-21 Debatt: 1999-04-29

Betänkande 1998/99:BoU9 (doc, 147 kB)

Betänkande 1998/99:BoU7

Det finns bärande skäl för att överväga införandet av ägarlägenheter. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att utreda hur ägarlägenheter ska lagregleras.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU7 (doc, 93 kB)

Betänkande 1998/99:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU6 (doc, 99 kB)

Betänkande 1998/99:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU5 (doc, 122 kB)

Betänkande 1998/99:BoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:BoU4 (doc, 186 kB)