Dokument & lagar (443 träffar)

Betänkande 2003/04:BOU4

Riksdagen sade nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2004-02-19 Debatt: 2004-03-03 Beslut: 2004-03-04

Betänkande 2003/04:BOU4 (pdf, 171 kB)

Betänkande 2003/04:BOU3

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2003-11-20 Debatt: 2003-12-04 Beslut: 2003-12-09

Betänkande 2003/04:BOU3 (pdf, 257 kB)

Betänkande 2003/04:BOU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen sa riksdagen ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 45
Beredning: 2003-10-30 Justering: 2003-11-20 Debatt: 2003-12-03 Beslut: 2003-12-03

Betänkande 2003/04:BOU1 (doc, 545 kB)

Betänkande 2003/04:BOU2

Den 1 januari 2004 börjar nya regler om så kallad tredimensionell fastighetsindelning att gälla. Beslutet ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2003-10-02 Debatt: 2003-10-22 Beslut: 2003-10-22

Betänkande 2003/04:BOU2 (pdf, 3031 kB)

Betänkande 2002/03:BOU10

Regeringen får möjlighet att bilda bolag med uppgift att äga och förvalta eller avveckla bostadsföretag och fastigheter som övertas från kommuner. Regeringen ska också kunna skjuta till aktiekapital med medel från anslaget för omstrukturering av kommunala bostadsbolag. Regeringen fick denna möjlighet våren 2002 men har inte hunnit använda sig av den (se 2001/02:BoU4 ).

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-04

Betänkande 2002/03:BOU10 (doc, 73 kB)

Betänkande 2002/03:BOU9

Det införs en ny investeringsstimulans till fastighetsägare för att tillfälligt minska produktionskostnaden för nya bostäder. Fastighetsägare ska kunna få stimulansen om de bygger mindre hyresbostäder och studentbostäder. Byggandet kan ske genom nyproduktion eller ombyggnad av lokalfastigheter. Investeringsstimulansen ska gå till projekt som har påbörjats eller kommer att påbörjas under perioden 1 januari 2003-31 december 2006. Stimulansen ska kunna gå till hyresbostäder i tillväxtområden med bostadsbrist eller till nya studentbostäder på eller i anslutning till orter där det finns universitet eller högskola.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 12
Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-04

Betänkande 2002/03:BOU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar om expropriation, den kommunala förköpsrätten, tomträtt, ströängar, ägofredslagstiftningen, förvärv av hyresfastigheter, jordförvärvslagen och förvärv av permanentbostäder för fritidsboende.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-10 Beslut: 2003-04-11

Betänkande 2002/03:BOU8 (pdf, 208 kB)

Betänkande 2002/03:BOU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyreslagsstiftning och bostadsförsörjning.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:BOU7 (doc, 172 kB)

Betänkande 2002/03:BOU6

Reglerna för bostadsbidrag ändras så att familjer där barn får ersättning på grund av kroppsskada eller kränkning får det bättre. Barnens ersättning ska inte längre räknas in i familjens förmögenhet när bostadsbidraget räknas ut. En hög förmögenheten ger lägre bostadsbidrag. Ändringarna gäller för bostadsbidrag som lämnats från den 1 januari 2001.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2003-02-20 Debatt: 2003-03-05 Beslut: 2003-03-05

Betänkande 2002/03:BOU6 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2002/03:BOU4

Vissa av de bygglovsärenden som regeringen i dag prövar ska i stället prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2003-02-20 Debatt: 2003-03-12 Beslut: 2003-03-19

Betänkande 2002/03:BOU4 (pdf, 336 kB)

Betänkande 2002/03:BOU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor. Motionerna handlar om bygglov, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, miljöanpassat byggande, säkerheten i byggnader, tillgängligheten i boendemiljön, buller i byggnader, vissa övriga krav på byggnader samt bostadsanpassningsbidrag.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 17
Justering: 2003-02-18 Debatt: 2003-03-06 Beslut: 2003-03-12

Betänkande 2002/03:BOU5 (doc, 235 kB)

Betänkande 2002/03:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om 9,5 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2003. De största anslagen går till bostadsbidrag, länsstyrelserna och räntebidrag. Riksdagen beslutade också, på förslag av bostadsutskottet, att de särskilda regler för att beräkna studerandes bostadsbidrag som gällt sedan andra halvåret 2001 ska gälla även under 2003. Reglerna går ut på att endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Avsikten med reglerna är att de förändringar som gjordes i studiemedelssystemet den 1 juli 2001 inte ska medföra att studerande får minskade bostadsbidrag. Reglerna ska gälla i väntan på en mer permanent lösning.

Förslagspunkter: 41 Reservationer: 48
Beredning: 2002-11-12 Justering: 2002-12-03 Debatt: 2002-12-13 Beslut: 2002-12-13

Betänkande 2002/03:BoU1 (doc, 562 kB)

Betänkande 2002/03:BOU2

Riksdagen beslutade om ett antal bostadsrättsfrågor. Reglerna för att göra hyreslägenheter till bostadsrätter skärps för att säkra de boendes intressen. En hyresgäst måste vara folkbokförd på fastigheten för att få räknas med i den kvalificerade majoritet som krävs för ett beslut om ombildning till bostadsrätt. Intygsgivare som ska granska bl.a. nya bostadsrättsföreningars ekonomiska planer ska inte få ha någon koppling till det projekt som intyget gäller. Det ska motverka ekonomiskt osunda bostadsföretag. Det blir enklare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Bostadsrättsföreningarnas ansvar för lägenheterna utvidgas till att omfatta även ventilationskanalerna. Nya regler om störningar i boendet motsvarande dem som finns i hyreslagen ska föras in i bostadsrättslagen. En bostadsrättshavare ska kunna skiljas från lägenheten vid upprepade betalningsförseningar. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att en bostadsrättsförening ibland ska vara skyldig att meddela socialnämnden innan en uppsägning sker. Socialnämnden kan då hjälpa den person som hotas av uppsägning. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2003.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2002-12-18 Debatt: 2003-01-29 Beslut: 2003-01-29

Betänkande 2002/03:BOU2 (doc, 194 kB)

Betänkande 2002/03:BOU3

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2002 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 11
Justering: 2002-11-26 Debatt: 2002-12-05 Beslut: 2002-12-10

Betänkande 2002/03:BOU3 (doc, 135 kB)

Betänkande 2001/02:BOU15

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 2002/03.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-13 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU15 (doc, 45 kB)

Betänkande 2001/02:BOU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelningen i län och regioner, den inomregionala balansen i Västra Götalands län samt regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU12 (doc, 77 kB)

Betänkande 2001/02:BOU14

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen beslutade vidare om medel för utbildning på radonområdet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-31 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:BOU14 (doc, 161 kB)

Betänkande 2001/02:BOU13

Riksdagen avslog motioner från främst allmänna motionstiden 2001 om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Vissa bostadsförsörjningsfrågor liksom frågan om tredimensionell fastighetsbildning behandlades också.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 22
Justering: 2002-05-14 Debatt: 2002-05-24 Beslut: 2002-05-29

Betänkande 2001/02:BOU13 (doc, 219 kB)

Betänkande 2001/02:BOU11

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 11
Justering: 2002-04-04 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU11 (doc, 134 kB)

Betänkande 2001/02:BOU10

Riksdagen avslog motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. fastighetsförvärv, kommunala förköp, fastighetsbildning och tomträtt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 9
Justering: 2002-04-04 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:BOU10 (doc, 134 kB)