Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:So371 av Gunnel Wallin och Viviann Gerdin c En god hälsa för alla Det är angeläget att satsa ännu mera krafter på att förebygga ohälsa för att på längre sikt klara de ekonomiska åtagandena för sjukvården. Skillnaderna i hälsoläget hos olika människor har ökat. Miljö och hälsa bör alltid


Utskottsberedning: ----1998/99:LU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ749 av Lennart Daléus m.fl. c Miljöpolitik för hållbar utveckling och nya möjligheter 1 Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet slutas. Konsumtion som skadar


Utskottsberedning: ---------------------------1998/99:BoU8 1998/99:FiU17 1998/99:LU14 1998/99:LU17 1998/99:MJU6 1998/99:MJU7 1998/99:NU1 1998/99:NU13 1998/99:NU8 1998/99:SkU10 1998/99:TU7 1999/2000:MJU12 1999/2000:MJU4 1999/2000:MJU5 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L902 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L902 av Agne Hansson och Viviann Gerdin c Myndighetsorganisationen för fastighetsmäklarverksamheten Fastighetsmäklarlagen är en lag som reglerar hjälp och förmedling av fastighetsaffärer mellan skilda parter. Ytterst är det en konsumentpolitisk lagstiftning som skall skydda konsumenten.


Utskottsberedning: --1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L804 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L804 av Agne Hansson och Viviann Gerdin c Bättre villkor för uppfinnare och innovatörer Patentlagen bör ändras för att skapa bättre villkor för småföretagare beroende av nya uppfinningar och patentsökningsrätten. Patent på liv skall inte få förekomma. De små företagen spelar en viktig


Utskottsberedning: -----1998/99:LU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L803 av Eskil Erlandsson (c) och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L803 av Eskil Erlandsson och Kenth Skårvik c, fp STIM-avgifter 1995 avlämnade Kulturutredningen slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktningI detta betänkande finns ett avsnitt Eldsjälars betydelse och föreningslivets styrkadär det bl.a. står att läsa: verksamheter i det lokala kulturlivet


Utskottsberedning: --1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L507 av Lena Ek och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L507 av Lena Ek och Viviann Gerdin c Fastighetsregistrering Registrering och kontroll av fast egendom är av mycket stor vikt för det ekonomiska livet i en stat. Möjligheterna att inteckna och belåna fast egendom frigör kapital för utveckling och företagande. Banker och kreditinstitut


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L504 av Agne Hansson och Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L504 av Agne Hansson och Rigmor Ahlstedt c Ägarförhållanden för fastigheter Det enskilda ägandet är viktigt och bör garanteras i lag. I dag råder otillfredsställande säkerhet vid ägande av fastigheter. En ny typ av brottslighet som utnyttjar den bristfälliga kontrollen i sam- band med fastighetsförvärv


Utskottsberedning: -1998/99:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L414 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L414 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson c Talerätt i mål om hävande av faderskap Det är viktigt att ingen felaktigt förklaras vara far till ett barn. Att ett faderskap blir riktigt fastställt måste anses ligga i såväl barnets som moderns och den utpekade faderns intresse. Inte minst


Utskottsberedning: -1998/99:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L406 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L406 av Agne Hansson c Ändringar i namnlagen 1982 års namnlag bör ändras. Det bör fortfarande vara tillåtet att bilda dubbelnamn. När den nuvarande namnlagen från 1982 kom till slopades möjligheten att bilda dubbelnamn. Istället kom begreppet mellannamn till som var en nyhet i 1982 års


Utskottsberedning: -1998/99:LU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L303 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 1998/99:L303 av Marianne Andersson m.fl. c, m, kd, fp Skyddet för äganderättsförbehåll Leverantörerna i Sverige, däribland många små och medelstora företag, har i dag en utsatt position när deras beställare går i konkurs. Av den behållning som finns i konkursbolaget går den övervägande delen


Utskottsberedning: -1998/99:LU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L204 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:L204 av Agne Hansson och Viviann Gerdin c Inflytande i aktiebolagen Det är viktigt att lagstiftningen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att åstadkomma klara ansvarsförhållanden inom ett företag. Det ökar också möjligheterna att utkräva ansvar av försumliga bolagsföreträdare.


Utskottsberedning: ------1998/99:LU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr273 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr273 av Birgitta Sellén m.fl. c Kultur, medier, trossamfund och fritid Centerpartiet har i ett flertal motioner till riksdagen riksdagsåret 1997/98 utvecklat sina synpunkter på kulturpolitiken, bl.a. i partimotionen 1997/98:Kr213. Vi står givetvis bakom de synpunkter som vi där framfört,


Utskottsberedning: ------------------------1998/99:AU1 1998/99:KrU1 1998/99:KrU6 1998/99:LU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K330 av Sofia Jonsson och Åsa Torstensson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:K330 av Sofia Jonsson och Åsa Torstensson c Homosexuellas rättigheter Respekten för människors lika värde och rättigheter är grunden för ett samhälle byggt på demokratins och humanismens grund. Varje människa bär på sina unika, individuella egenskaper. De ger tillsammans människans okränkbara


Utskottsberedning: ----1998/99:AU4 1998/99:KU22 1998/99:LU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation