Dokument & lagar (636 träffar)

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stöd till energieffektivisering i bebyggelsen bör vara långsiktiga och teknikneutrala. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att staten i sin upphandling skall välja produkter


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo12 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett hyressättningssystem för nybyggda lägenheter med fri hyressättning kombinerat med ett starkt besittningsskydd som en viktig väg att stimulera nybyggnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Bo12 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen och ansvarsfördelningen inom plan- och bygglagens område med utgångspunkt i federalismens principer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att delar av fastighetsbildning skall kunna upphandlas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Lantmäteriverkets verksamhet inom ramen för uppdragsdivisionen Metria


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo4 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Bo2 av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Motivering Inskrivningsverksamhetens nuvarande organisation tillkom efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2000. En relativt kort tid har således förflutit


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo2 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo315 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen beslutar att upphäva lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2 Inledning Det är viktigt att slå vakt om kommunernas möjligheter att fullt ut ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Kommunernas


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo315 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Bo314 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om lagstiftning för enskilda ägarlägenheter. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag till ändring av fastighetsbildningslagen 1970:988 som innebär ett avskaffande av 3 kap. 1


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo314 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Inledning Nästan varje svensk har en relation till landsbygden. För de flesta går tankarna till öppna landskap, skogar och sjöar. I stort sett var och en av oss kan spåra släkten tillbaka till landsbygden efter bara ett par, tre generationer. Intresset för att tillbringa tid i stugor, på fjällvandring eller i den tätortsnära


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:KrU22 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:TU5 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:N481 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 155 kB)

Motion 2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet eftersträvar en bostadspolitik baserad på federalismens principer där makten byggs underifrån och var och en är delaktig i utformningen av sitt boende. Var och en ska själv kunna välja var och hur man vill bo. I sitt val är det viktigt att få möjligheten att kunna ta ansvar för sig själv


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU1 2005/06:MJU3 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2005/06:Bo335 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:Bo330 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag i anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning: Anslag år 2006 tkr Regeringens förslag Anslags förändring 21:1 Bostadsbidrag 3 730 000 200


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo330 av Rigmor Stenmark m.fl. (c) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den regionala beslutskraften och beslutskompetensen bör utvidgas för Skånes del.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:NU14 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:TU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om s.k. herrelös mark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta sitt ansvar så att Herrhagens bostadsområde, Söderfors i Tierps kommun, blir sanerat.1 1 Yrkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo303 av Rigmor Stenmark (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Bo288 av Claes Västerteg och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i lagen om byggfelsförsäkring görs undantag för dem som väljer att bygga själva. Motivering Från den 1 januari 2005 gäller nya regler som skall stärka konsumentskyddet när man bygger småhus. De ändrade reglerna


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo288 av Claes Västerteg och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Bo283 av Kerstin Lundgren (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyddet för nationalstadsparker bör stärkas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ideella miljöföreningar skall ha rätt att föra talan i frågor om skydd och exploatering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo283 av Kerstin Lundgren (c) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Sammanfattning I Centerpartiets kulturmotion kan man bland annat läsa om vår syn på den statliga kulturpolitiken. Centerpartiet vill att både själva kulturen och besluten om denna ska finnas så nära människan som möjligt. Alla människor ska kunna vara delaktiga i utformning och genomförande av kulturaktiviteter. Kulturen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU33 2005/06:KrU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU16 2005/06:KrU19 2005/06:KrU20 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:KrU8 2005/06:KU30 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU19 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 153 kB)

Motion 2005/06:Bo248 av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över regelverket för bostadsbidrag för föräldrar med delad vårdnad av barn. Motivering I dag är det vanligt att föräldrar har delad vårdnad om sina barn efter det att de har separerat. Det är självfallet positivt


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo248 av Håkan Larsson (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grundforskning för att nå det nationella naturgrusmålet. Motivering I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av naturgrusskatten med 30 Naturgrusskatten höjdes i januari 2003 från 5 till 10 kr per ton.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Allianspartierna i trafikutskottet anser att Sverige både kan och bör bli världens främsta IT-nation. Om detta ska ske räcker det inte med de vackra ord som regeringen ger uttryck för i proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Det krävs också handling. Det är dags


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:NU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 137 kB)