Dokument & lagar (748 träffar)

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att tidiga åtgärder för att motverka uppkomsten av frakturer på grund av benskörhet hos äldre beaktas i det fortsatta arbetet med äldres vård och hälsa. Motivering I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So36 av Anita Sidén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Regeringen föreslår att ett enmansföretag under ett års tid ska få en skattenedsättning på arbetsgivaravgiften för en nyanställd person. Allians för Sverige finner det intresseväckande att regeringen tillstår att ekonomiska incitament för det privata näringslivet kan underlätta för nya jobb, men den föreslagna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf24 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för läs- och skrivutveckling. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett nationellt kvalitetsinstitut. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett lärlingsprogram på gymnasiet. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för grundläggande


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 25:2 Studiemedel 11 792 000 505 000 25:4 Rekryteringsbidrag 1 642 000 1 642 000 Summa för utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:U256 av Marita Aronson m.fl. (fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige i internationella organ och i bilaterala kontakter samt inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet kraftfullt bör verka för att barnaga förbjuds i alla världens länder. Motivering Aga är en kränkning


Utskottsberedning: 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U256 av Marita Aronson m.fl. (fp, kd, v, c, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:T435 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda vägar stannar Sverige. Det enskilda vägnätet är en vital del av det totala vägnätet som varje


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T435 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:So694 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Centerpartiet föreslår i denna motion en ny tandvårdspolitik. Vi vill minska människors maktlöshet i förhållande till tandvården och skapa ett högkostnadsskydd som tar hänsyn till kundens/patientens betalningsförmåga. Våra utgångspunkter är: Det offentliga stödet till tandvård ska ges efter behov, inte efter


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:SoU1 2005/06:SoU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:So694 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:So660 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för en nationell vårdgaranti. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för Nationellt center för komplementär medicin. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för stimulans till arbetet med föräldragrupper. Riksdagen beslutar att uppta ett


Utskottsberedning: 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:So660 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:So551 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Denna motion innehåller Centerpartiets förslag till en förnyad äldrepolitik. Grunden för äldrepolitiken bör vara att ålder och erfarenhet är en samhällsnyttig resurs som ska uppskattas och tas till vara, att äldre ska vara socialt och politiskt delaktiga och ha makt över sin livssituation och kunna leva


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU11 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:So551 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:Sk416 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning om hur man stimulerar till ett utbyte av hushållsprodukter för att minimera energiåtgången i hushållen. Motivering Vitvaror i hushållet svarar för en betydande del av den energi som ingår i


Utskottsberedning: 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk416 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Sf427 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning I denna motion lägger Centerpartiet förslag till en ny familjepolitik som syftar till att öka familjernas möjligheter att förena familjeliv och arbetsliv samt välja och utforma barnomsorgen. För föräldrarna ges större möjligheter att anpassa arbetssituation och barnomsorg efter barnets och familjens behov.


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sf427 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:Sf405 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 19:1 Sjukpenning och rehabilitering 38 286 056 4 050 000 19:2


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf405 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Sf404 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 21:1 Allmänna barnbidrag 23 805 000 54 000 21:2 Föräldraförsäkring


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf404 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Sf403 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nollställningsbeslut som innebär att den som ansökt om asyl senast ett år före det datum den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft och som en månad innan det datum


Utskottsberedning: 2005/06:SfU2 2005/06:SfU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf403 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Sf402 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning. Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 20:1 Garantipension till ålderspension 21 564 000 600 000 20:3 BTP 7 366


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf402 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:N340 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att se över turistföretagens villkor. Motivering Turismen är starkt växande i Sverige och är en framtidsbransch. Näringen bidrar till närmare 2,7 av BNP och ger arbetstillfällen till runt 126 000


Utskottsberedning: 2005/06:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N340 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:MJ546 av Jan Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för Centrala försöksdjursnämnden. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt följande uppställning: Anslag, tkr Regeringens


Utskottsberedning: 2005/06:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ546 av Jan Andersson m.fl. (c) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:MJ545 av Claes Västerteg m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag Rädda Östersjön. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård


Utskottsberedning: 2005/06:MJU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ545 av Claes Västerteg m.fl. (c) (doc, 58 kB)