Dokument & lagar (4 456 träffar)

Kommittédirektiv 2021:3

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg I 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten

2021-01-14

Kommittédirektiv 2021:2

Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå anpassningar av svensk rätt med anledning av det nya direktivet om grupptalan Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021

2021-01-14

Kommittédirektiv 2021:1

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik N 2018:04 Innehåll Ändring i och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021 Ändring i och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om att identifiera policyutmaningar och

2021-01-07

Kommittédirektiv 2020:143

Återstart för kulturen återhämtning och utveckling efter coronapandemin Innehåll Sammanfattning Pandemins effekter på kulturlivet i Sverige Utredaren ska därför Uppdraget att återstarta och utveckla kulturlivet under och efter pandemin Utredaren ska därför Nya sätt att tillgängliggöra kultur Utredaren ska därför

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:142

En äldreomsorgslag Innehåll Sammanfattning Bakgrund Hälso- och sjukvård Behov av utvecklingsarbete Coronakommissionen Uppdraget att förslå en äldreomsorgslag Uppdraget att lämna förslag om en nationell omsorgsplan Uppdraget att stärka tillgången till medicinsk kompetens Behovet av att stärka äldreomsorgen handlar

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:141

Direktiv till parlamentarisk beredning för underlag om hur miljömålen kan uppnås Miljömålsberedningen Innehåll Sammanfattning Syftet Uppdraget att bidra med underlag för att nå de nationella miljömålen Beredningen ska därför Innehållet i strategierna Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:140

Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan Innehåll Sammanfattning Ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap Kommunaliseringen skulle bidra till en bättre anpassning till lokala behov och ökat inflytande från elever och medborgarna Kommunaliseringen följdes av

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:139

Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen Ju 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommittédirektiv om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare dir. 2020:7Uppdraget

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:138

Sfi-peng till utbildningsanordnare Innehåll Sammanfattning Sfi är en del av den kommunala vuxenutbildningen Eleverna inom sfi Finansiering av sfi-utbildningen Uppdraget att föreslå hur en ersättning för sfi som baseras på uppnådda språkresultat kan utformas Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå en standardiserad

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:137

Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Fi 2020:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 februari 2020 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:135

Tilläggsdirektiv till Utredningen om betrodda tjänster I 2020:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 mars 2020 kommittédirektiv till en särskild utredare att utreda förutsättningarna

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:134

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer Ju 2019:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 juli 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att bl.a.

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:133

Statens roll på betalningsmarknaden Innehåll Sammanfattning En betalningsmarknad i förändring Uppdraget att kartlägga betalningsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget att ta ställning till statens framtida roll på betalningsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget att utreda innebörden och behovet av lagliga betalningsmedel

2020-12-10

Kommittédirektiv 2020:132

En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning En könsneutral föräldrabalk Reglerna om föräldraskap behöver ses över Utredaren ska därför Hävande av föräldraskap Utrymmet att häva föräldraskap behöver ses över Utredaren ska därför Utökade möjligheter till adoption

2020-12-10

Kommittédirektiv 2020:131

Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen M 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 december 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag om utfasning av fossila

2020-12-10

Kommittédirektiv 2020:130

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap Ju 2019:08 Innehåll Förlängd tid för delar av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2020 Förlängd tid för delar av uppdraget Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv

2020-12-10

Kommittédirektiv 2020:129

Tilläggsdirektiv till Ställföreträdarutredningen Ju 2019:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare dir. 2019:44Utredningen har antagit

2020-12-03

Kommittédirektiv 2020:126

Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning Fi 2020:06 Innehåll Ändring i uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2020 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning dir. 2020:53Enligt

2020-12-03

Kommittédirektiv 2020:125

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden Innehåll Sammanfattning Bakgrund Hushållens skuldsättning Uppdraget att lämna förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget att kartlägga kreditgivares villkor för förstagångsköpare

2020-12-03

Kommittédirektiv 2020:124

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur N 2019:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för

2020-12-03