Dokument & lagar (139 träffar)

Motion 1996/97:K508 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K508 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. m Kommunala bolag Kommunala bolag Staten har det övergripande ansvaret för näringslivspolitiken i Sverige. Enligt 2 kap. 7 kommunallagen får kommuner och landsting driva näringsverksamhet endast om den drivs utan vinstsyfte och går ut på


Utskottsberedning: --1996/97:KU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K505 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K505 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Laglighetsprövning av verksamhet som bedrivs av kommun, landsting eller kommunalt företag Privata företag blir idag utkonkurrerade av kommunal verksamhet som ligger utanför kommunallagens regler men som inte kan överklagas med dagens regler.


Utskottsberedning: --1996/97:KU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K405 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K405 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Val av jurymedlemmar Ett utslag i Europadomstolen innebär att vi måste ändra i det svenska jurysystemet i tryckfrihetsmål. Förhållandet att svenska jurymedlemmar utses av en politisk sammansatt valkorporation gör att den av Europadomstolen


Utskottsberedning: -1996/97:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K315 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K315 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Minskat antal ledamöter i riksdagens utskott Enligt 4 kap. 3 riksdagsordningen skall varje utskott i riksdagen bestå av udda antal ledamöter, dock lägst 15. Antalet ledamöter i utskotten fastställs av riksdagen på förslag av valberedningen.


Utskottsberedning: -1996/97:KU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K313 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K313 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Riksdagsledamöternas arbetsförhållanden Assistent/utredarstödet Den 20 april 1995 beslutade riksdagen om en uppräkning av det s.k. ledamotsbidraget för assistent/utredarstöd från beräkningsgrunden 1 assistent per 3 ledamöter till 1 assistent


Utskottsberedning: --1996/97:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K309 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K309 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Riksdagens arbetsformer Riksdagens arbetsformer har förändrats under de senaste åren. Övergången till kalenderårsbudget med åtföljande budgetbehandling på hösten liksom förlängningen av riksdagsåret är de största förändringarna. Det finns


Utskottsberedning: -1996/97:KU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K303 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:K303 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Riksdagsledamöternas arvoden Få ärenden har under senare år behandlats så ofta och gett upphov till så många och långa diskussioner som riksdagsledamöternas arvoden. Principen för hur arvodena skall beräknas har från 1962 till 1990 varit


Utskottsberedning: -1997/98:KU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Kr6 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Kr6 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:3 Kulturpolitik I regeringens proposition om kulturpolitik föreslås att en ändring införs i presstödsförordningen fr.o.m. den 1 januari 1997 om att tidningar som utkommer under olika namn olika veckodagar,


Utskottsberedning: -1996/97:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K33 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K33 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m. Den kommunala kompetensen bestäms dels av s.k. speciallagar, dels av kommunallagen. Speciallagarna ger kommunerna ett särskilt ansvar för områden som vård, utbildning


Utskottsberedning: -1995/96:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K31 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K31 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Inledningsvis bör framhållas att vi inte har några invändningar mot regeringens förslag att samla de nuvarande lagarna på radio- och TV-området till en gemensam radio- och TV-lag. Med hänsyn till vad som


Utskottsberedning: --------1995/96:KU29
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K27 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K27 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:133 Några frågor om rättsprövning m.m. Lagen 1988:205 om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut rättsprövningslagen trädde i kraft den 1 juli 1988 och tillkom som ett resultat av att Sverige vid upprepade tillfällen av Europadomstolen


Utskottsberedning: ---1995/96:KU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K24 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K24 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 I proposition 1995/96:105 föreslår regeringen en höjning av driftsstödet till dagspressen presstödet med 53 miljoner kronor från och


Utskottsberedning: -1995/96:KU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K21 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K21 av Anders Björck m.fl. m med anledning av förs. 1995/96:RFK4 Nya bestämmelser för traktaments- och reseersättning m.m. till riksdagens ledamöter Från moderat håll välkomnar vi förvaltningsstyrelsens initiativ till att skapa ett nytt ersättningssystem för riksdagsledamöternas traktamenten


Utskottsberedning: ---1995/96:KU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K27 av Nils Fredrik Aurelius (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K27 av Nils Fredrik Aurelius m med anledning av prop. 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan I arbetet med kyrkotillhörighetsbestämmelserna har stor kyrklig och politisk samstämmighet eftersträvats och uppnåtts. I huvudsak följer nu regeringen upp kyrkomötets och kyrkoberedningens


Utskottsberedning: -1995/96:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K23 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K23 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. Kompletteringsproposition Valet till Europaparlamentet innebär för Sveriges del ytterligare ett steg in i den pågående europeiska


Utskottsberedning: -1994/95:KU50
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K21 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K21 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:170 Digitala ljudradiosändningar 1. Inledning Sverige har under de senaste åren fått en fri radio. Det gamla radiomonopolet har brutits upp. Detta är främst ett resultat av den avregleringspolitik som den förra


Utskottsberedning: -1994/95:KU47
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K806 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K806 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Presstödet De förhoppningar som ställdes på det statliga presstödet vid dess införande kan inte sägas ha infriats. Ett stort antal tidningar har, trots omfattande stöd med åtföljande kostnader för skattebetalarna, tvingats till nedläggning.


Utskottsberedning: ----1994/95:KU38
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K313 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K313 av första vice talman Anders Björck m.fl. m Begränsningar i partistödet Riksdagens förvaltningsstyrelse har den 7 december 1994 beslutat höja det statliga bidraget till partigrupperna partistödet i riksdagen. Totalkostnaden för den beslutade höjningen blir 10 800 000 kronor, varav


Utskottsberedning: -1994/95:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:K206 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1994/95:K206 av förste vice talman Anders Björck m.fl. m Vissa grundlagsfrågor Sammanfattning Som ett resultat av ett flerårigt parlamentariskt utredningsarbete och av direkta överläggningar mellan företrädare för riksdagspartierna kunde ett flertal betydelsefulla ändringar i grundlagen träda


Utskottsberedning: ---1995/96:KU6 1995/96:KU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation