Dokument & lagar (67 träffar)

Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat system som fortfarande till 88 procent är ett fördelningssystem


Utskottsberedning: -----------1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf55 av Claus Zaar (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf55 av Claus Zaar nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Sverige är i en akut kris med finansiell obalans och hög arbetslöshet. Det är anmärkningsvärt att regeringen med stöd från socialdemokraterna lägger fram ett pensionsförslag som baserar


Utskottsberedning: --------1993/94:SfU24
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf50 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att studiestödssystemet


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf46 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf46 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningsystemet för vuxentandvård Nyligen behandlade riksdagen socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av propositionen Förändrat ersättningssystem för vuxentandvården 1993/94:SfU10Utskottet påpekade att såväl


Utskottsberedning: -----------1993/94:SfU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf44 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf44 av Arne Jansson och Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Vi delar inte regeringens uppfattning beträffande föräldrapenning under arbetsfri dag, överlåtelse av rätt till tillfällig föräldrapenning, avgiftsfrihet för privatläkares


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU15 1993/94:SfU20 1993/94:SoU33
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf37 av Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf37 av Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott Allmänna utgångspunkter I propositionen föreslås att det för utvisning skall vara tillräckligt att brottet kan leda till fängelse. Detta är något som Ny demokrati ständigt framfört på olika sätt i


Utskottsberedning: --1993/94:SfU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub51 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:126 Svenskundervisning för invandrare sfi Ny demokrati har i flera tidigare motioner, mot bakgrund av Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kraftiga kritik, presenterat åtskilliga förslag till förbättrad svenskundervisning


Utskottsberedning: --------1993/94:SfU21 1993/94:UbU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf34 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf34 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer I propositionen föreslås att det kommunala bostadstillägget KBT ersätts med ett statligt bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägg föreslås utges med 85 procent av bostadskostnad mellan 100


Utskottsberedning: --1993/94:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken avsnitt 4.2Vi menar dock att delmålet lika villkor


Utskottsberedning: ------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att


Utskottsberedning: ---------1993/94:SfU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub365 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningspolitiken 1. Konkurrens och kvalitet i skolan I ett samhälle som utvecklas och förändras måste också skolan utvecklas och förändras. Skolan i ett samhälle där individer och grupper av individer är olika, har olika önskemål och förutsättningar


Utskottsberedning: -----------------1993/94:FiU19 1993/94:SfU25 1993/94:UbU10 1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU17 1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf621 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd Flyktingpolitiken Innehållsförteckning 1.1 En politik på tvärs 2 1.2 Ny inriktning nytt mål. Flyktingpolitiken i 28 punkter 2 2. Thorvald Stoltenbergs uttalande 4 3. Bidrag till UNHCR 4 4. Rogestam/Bernhardssons uttalande 5 5. Arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: ----------------------1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SfU21 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf526 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf526 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Vuxenstudiestödet Vuxenutbildningen och vuxenstudiestödet består idag av ett näst intill obegripligt lappverk vilket gör det omöjligt att överskåda. De som i sitt dagliga arbete sysslar med detta finner regelverken och förordningarna näst intill obegripbara.


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf525 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf525 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Återbetalning av studiemedel De generösa reglerna om studielån, som finns i Sverige, medför att många svenskar lånar pengar för sina studier. Totalt utestående skuld är 70,4 miljarder kronor. Genomsnittsskulden är ca 52 000 kronor för GAS, lån före 1989,


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf271 av Ian Wachtmeister och Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf271 av Ian Wachtmeister och Arne Jansson nyd Socialförsäkringsfrågor m.m. Sammanfattning I motionen föreslår vi en större förändring av flerbarnstilläggen än vad regeringen gjort. Vidare föreslås att taket sänks i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen från 5,5 basbelopp till 7,5


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1993/94:SfU12 1993/94:SfU15 1993/94:SfU23 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf269 c1av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd c0Basbeloppet och pensionsnivån Kompensation Under det att man nu i pensionsarbetsgruppen prövar frågan om att värdesäkra pensionsförmånerna, passar man under tiden på att successivt försämra villkoren för våra pensionärer och studerande.


Utskottsberedning: -1993/94:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Ju810 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Brottsbekämpning m.m. Innehåll 1. Lag och ordning4 2. Våra viktigaste förslag i sammandrag för att bekämpa brottsligheten6 3. Brottsoffer8 Brottsofferombudsman9 Brottsofferfond9 Ersättningsreglerna måste bli generösare10 Brottsoffrets rätt att processa10


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1993/94:AU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KU28 1993/94:LU20 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf16 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf16 av Ian Wachtmeister och Lars Moquist nyd med anledning av prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Propositionen Av propositionen framgår att regeringen föreslår ett antal ändringar som rör mottagandet av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i Sverige. Många förslag


Utskottsberedning: -------------1993/94:SfU11 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf9 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf9 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:37 Vissa pensionsfrågor Propositionen innehåller bl a ett förslag till ändring i basbeloppsregeln i 1 kap. 6 lagen om allmän försäkring. Basbeloppet infördes 1962. Syftet var helt enkelt att värdet på den allmänna försäkringen


Utskottsberedning: ----1993/94:SfU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf8 av Claus Zaar och Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf8 av Claus Zaar och Bert Karlsson nyd med anledning av prop. 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. Konsekvensanalys saknas Regeringens förslag saknar en utförlig konsekvensanalys. Det är av stor vikt att attityder och värderingar hos majoriteten


Utskottsberedning: --1993/94:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Paginering