Dokument & lagar (566 träffar)

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 25:2 Studiemedel 11 792 000 505 000 25:4 Rekryteringsbidrag 1 642 000 1 642 000 Summa för utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub512 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub510 av Maud Olofsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett ekonomiskt stöd till ett nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum vid Umeå universitet. Motivering En rad vetenskapliga studier visar att merparten av dödsfallen i västvärlden


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub510 av Maud Olofsson (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub509 av Åsa Domeij m.fl. (mp, s, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att perspektivet hållbar utveckling inom utbildningsväsendet förstärks i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förändring av skollagen så att perspektivet hållbar utveckling förstärks


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Ub509 av Åsa Domeij m.fl. (mp, s, fp, kd, c) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:Ub504 av Jarl Lander m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafiksäkerhet i läroplanen. Motivering För att uppnå riksdagens fastställda målsättning om att till 2007 minst halvera antalet dödade och svårt skadade i trafiken behövs ytterligare initiativ i trafiksäkerhetsarbetet.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub504 av Jarl Lander m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub502 av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompetensutveckling i hållbar utveckling i all pedagogisk verksamhet. Motivering Människors livsstil, levnadsvanor och konsumtionsmönster är en av hörnstenarna i Agenda 21. En av de största utmaningarna för i-länderna


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub502 av Sinikka Bohlin (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub500 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fördjupad kunskap om varför pojkar som grupp har mycket sämre resultat än flickor i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att förbättra


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub500 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Ub499 av Christer Skoog och Kerstin Andersson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förskjutning av det svenska sommarlovet. Motivering Alltfler svenskar anpassar sig till de kontinentala semestervanorna och lägger därför sin semester i slutet av sommaren med tyngdpunkt på augusti månad. En bidragande


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub499 av Christer Skoog och Kerstin Andersson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub496 av Per Landgren m.fl. (kd, fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nya fördelningsmodell som nu arbetas fram för det konstnärliga området ger strukturella stöd som är oberoende av var högskolorna finns och ger utbildningarna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva utbildning.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub496 av Per Landgren m.fl. (kd, fp) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:Ub495 av Per Landgren m.fl. (kd, m, fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de klassiska språkens ställning bör säkras vid Göteborgs, Lunds, Uppsala och Stockholms universitet i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Den klassiska kulturen med såväl de grekiska statsbildningarna som det romerska imperiet


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub495 av Per Landgren m.fl. (kd, m, fp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Ub486 av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Högskolan i Skövde examinationsrätt för master- och magisterutbildningar. Motivering Regeringen har i propositionen Ny värld Ny högskola föreslagit en stor reform för den svenska högskolan. Många av förslagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub486 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub475 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Motivering Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, TFHS, är Europas enda flygskola som är en del av ett universitet. TFHS verksamhet omfattar flygutbildning och annan utbildning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub475 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub474 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppföljning av hur de fristående skolorna påverkar segregationen i skolan. Motivering Ett av de viktigaste medlen för att nå målet om allas lika värde är att satsa på skolan. Utbildning ger frihet, utbildning ger


Utskottsberedning: 2005/06:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub474 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub473 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lyfta fram fokus på kvinnor i bland annat historieundervisningen, och se till att alla skolor faktiskt utvärderar sina läroböcker ur jämställdhetssynpunkt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub473 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Ub472 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att problematisera könsroller i sexualundervisningen. Motivering Den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska skolan fyller 50 år i år. Sverige har ett gott rykte internationellt och ses av många


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub472 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub471 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning i läsinlärning i lärarutbildningen. Motivering Lärarutbildningen har genomgått flera nödvändiga reformer. Läraryrket behärskar många kompetensområden. Utbildning i läsinlärning utgör givetvis en del av


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub471 av Barbro Hietala Nordlund och Kurt Kvarnström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ub462 av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka och anpassa lärarutbildningen. Motivering Utvecklingen av antalet lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning har under senare år varit i fokus för skoldebatten. Det finns en samstämmighet bland bedömarna


Utskottsberedning: 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub462 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:Ub458 av Marina Pettersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i kursplanen för grundskolans lågstadium bör införas krav på obligatorisk simundervisning från det barnet börjat första klass. Motivering Den mest onödiga dödsorsaken bland barn och unga i vårt samhälle är


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub458 av Marina Pettersson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Ub452 av Gunnar Sandberg och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan. Motivering Vår människokropp har under många år av utveckling anpassats för rörelse. Vår genetiska uppsättning är till 100 lik en stenåldersmänniska och vår kropp är helt


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub452 av Gunnar Sandberg och Lars U Granberg (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub451 av Birgitta Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsning på fler skolsköterskor och kuratorer. Motivering De saker som barn tar upp som de allra jobbigaste i livet är när mamma och pappa skiljer sig och relationen dem emellan efteråt. Många barn far illa idag när


Utskottsberedning: 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub451 av Birgitta Ahlqvist och Kristina Zakrisson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub447 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande över skolmiljön. Motivering Skolan är för de allra flesta en trevlig plats att vara på. Men många tycker ändå att arbetsmiljön i skolan inte är den bästa och minst nöjda är eleverna med skolmaten


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub447 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 57 kB)