Dokument & lagar (1 000 träffar)

Motion 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med berörda parter bör verka för skapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete


Utskottsberedning: 2005/06:KrU15 2005/06:KrU20 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:K473 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av utökad och förbättrad utbildning om mänskliga rättigheter inom utbildningsväsendet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utbildning om mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19 2005/06:KU7 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:K473 av Mona Jönsson m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:KU26 2005/06:SoU17 2005/06:SoU21 2005/06:UbU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:A416 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge bemanningsföretagen möjlighet att konkurrera om förmedlingsuppdrag för ungdomar upp till 24 år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kravet i skollagen om att skolorna


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU7 2005/06:UbU10 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:A416 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 75 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning För Kristdemokraterna är barnomsorgen en hjärtefråga. Utan en väl fungerande barnomsorg som kan erbjuda trygghet och omsorg för barnen ökar risken för otrygga barn och därmed ett otryggt samhälle. Vi ser med stor oro på den likriktning och kvalitetsförsämring som har skett inom barnomsorgen det senaste


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 27 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:Ub585 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 2, 3, 15, 17 och 22 lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2005:614 om ändring i lagen 2002:624 om rekryteringsbidrag


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub585 av Sten Tolgfors m.fl. (m) (doc, 194 kB)

Motion 2005/06:Ub573 av Gustav Fridolin m.fl. (mp, m, fp, kd, v, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra sex- och samlevnadsundervisningen obligatorisk i socionomutbildningen. Motivering I allt socialt arbete är det viktigt att möta hela människan. Ett bortglömt och ofta osynliggjort område är sexualiteten.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub573 av Gustav Fridolin m.fl. (mp, m, fp, kd, v, c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub571 av Siw Wittgren-Ahl och Ulla Wester (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att göra yrkesinriktade utbildningar mer tillgängliga för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Motivering Trots hög tillväxt under många år har behovet av arbetskraft inte ökat i den omfattning


Utskottsberedning: 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub571 av Siw Wittgren-Ahl och Ulla Wester (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:Ub563 av Carina Moberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörns högskola som nätverksuniversitet som ett steg till att bli universitet. Motivering Södertörns högskola inrättades efter ett beslut i riksdagen 1995. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub563 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Ub552 av Margareta Sandgren m.fl. (s, m, fp, kd, v, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Högskolan i Jönköping bör prövas för att på sikt tilldelas vetenskapsområdet teknik. Motivering Den fortgående tekniska utvecklingen samt de kraftigt ökande möjligheterna att sprida och tillgå information leder


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub552 av Margareta Sandgren m.fl. (s, m, fp, kd, v, c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna. Motivering Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i skymundan.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Ub542 av Karin Åström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas ökade inflytande över beslut om en fristående skola skall etableras. Motivering Alltfler fristående skolor startar på olika håll i landet, ibland med ett mycket litet elevunderlag. Många fristående skolor


Utskottsberedning: 2005/06:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub542 av Karin Åström m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Ub533 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vuxnas rätt till utbildning på motsvarande gymnasienivå. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionshindrades möjligheter till vuxenutbildning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub533 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Ub531 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad forskning inom vård och omsorg. Motivering Sverige har internationellt sett en mycket god omsorg för människor som trots stort vård- och omsorgsbehov har eget boende utanför institutioner. Mycket tyder på att


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub531 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub530 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning inom företagshälsovården. Motivering För att nå de av regering och riksdag uppsatta målen om en halvering av antalet sjukskrivningsdagar till år 2008 har ett stort antal åtgärder aktualiserats. På en rad


Utskottsberedning: 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub530 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ub529 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa läxor i skolan. Motivering Läxor är i dag en del av skolplanen. Sett ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv bör en översyn göras om barn och ungdomar med olika bakgrund och hemförhållanden har


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub529 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Ub528 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall följa frågan om konsekvenserna av att studiebidraget inte utgår under årets samtliga månader. Motivering I Sverige har utbildningen förändrats så att alla ungdomar i dag läser tre år på gymnasiet.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub528 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Ub514 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett program för kultur i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av skolbiblioteken. Motivering De borgerliga partierna vill prioritera barn- och ungdomskulturen.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ub514 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för läs- och skrivutveckling. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett nationellt kvalitetsinstitut. Riksdagen beslutar att uppta nytt anslag för ett lärlingsprogram på gymnasiet. Riksdagen beslutar att uppta ett nytt anslag för grundläggande


Utskottsberedning: 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ub513 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 79 kB)