Dokument & lagar (333 träffar)

Betänkande 2011/12:FiU10

Riksdagen överlämnade till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2012.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2011-12-20 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU10 (pdf, 281 kB)

Betänkande 2011/12:FiU35

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters tjänsteexport och om regeringens styrning ger ett tillräckligt underlag för att riksdagen ska kunna få rättvisande information. Granskningen ger enligt Riksrevisionen en komplex bild av en otydligt definierad verksamhet under en dåligt sammanhållen styrning från regeringen.

Finansutskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns problem som måste lösas genom en förstärkt och tydligare styrning från regeringens sida. Utskottet välkomnar därför regeringens avsikt att fortsätta att utveckla styrningen.

Utskottet konstaterar att regeringen har ansvaret för att säkerställa en tillfredsställande styrning av den avgiftsfinansierade verksamheten i staten. Utskottet ser inte något behov av att ge Ekonomistyrningsverket utökade befogenheter för kontroll av statliga myndigheters tjänsteexport, bland annat mot bakgrund av gällande regelverk.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:FiU35 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2011/12:FiU38

EU har skapat en ny struktur för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att främja den finansiella stabiliteten inom EU och bättre kunna följa upp och vidta åtgärder. Tre europeiska tillsynsmyndigheter har skapats: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten. Strukturen omfattar också en europeisk systemrisknämnd.

Riksdagen beslutade att genomföra det så kallade omnibusdirektivet som innebär en rad ändringar i de olika direktiven på finansmarknadsområdet. Ändringarna syftar till att förtydliga de befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har enligt EU-förordningarna. EU-förordningarna syftar till att skapa ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Lagändringarna innebär i huvudsak att Finansinspektionen ska underrätta någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna om olika förhållanden och om olika beslut. Finansinspektionen ska också få överföra frågor som rör ett förfarande av en annan myndighet inom EES till någon av de europeiska tillsynsmyndigheterna för tvistlösning.

Lagändringarna börjar gälla den 15 maj 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:FiU38 (pdf, 3037 kB)

Betänkande 2011/12:FiU23

Finansutskottet har granskat Riksbankens verksamhet för 2011. Årsredovisningen visar att de extraordinära åtgärder som Riksbanken gjorde under den akuta finanskrisen 2008 och 2009 avvecklades i början av 2011. Utskottet konstaterar att Riksbankens situation skiljer sig väsentligt från situationen för exempelvis Europeiska centralbanken och andra större centralbanker som under 2011 fick öka antalet krisåtgärder för att säkerställa bankernas kreditförsörjning.

Riksdagen godkände Riksbankens resultat och balansräkning för 2011 liksom fullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst. Beslutet innebär att Riksbanken levererar in 7,5 miljarder kronor till statsbudgeten. Riksdagen sa också nej till en motion från allmänna motionstiden om att införa en nordisk valutaunion.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-11

Betänkande 2011/12:FiU23 (pdf, 2009 kB)

Betänkande 2011/12:FiU43

Riksdagen uttalade förra riksmötet 2010/11 att regeringen behövde redovisa vad som görs för att förbättra säkerheten i statens betalningar. Bakgrunden var att Riksrevisionen påpekat att det fanns allvarliga risker med säkerheten i den statliga betalningsmodellen, till exempel var ansvarsfördelningen oklar. Den statliga betalningsmodellen omfattar bland annat de regelverk och system som stöder myndigheternas betalningar.

Regeringen har nu lämnat en redovisning till riksdagen som finansutskottet har granskat. Utskottet konstaterar att regeringen har satt in flera åtgärder för att förbättra säkerheten. En åtgärd är att Riksgäldskontoret ska göra en sammanställning av alla risker. Regeringen kommer att redovisa ytterligare åtgärder i kommande budgetpropositioner. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-31 Beslut: 2012-06-07

Betänkande 2011/12:FiU43 (pdf, 39 kB)

Betänkande 2011/12:FiU27

Regeringen har lämnat en redovisning för staten 2011 till riksdagen. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och lämnat en redogörelse för granskningen till riksdagen. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de budgetpolitiska målen, det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, statsskuldens utveckling, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter, avgifter till och bidrag från EU samt regeringens intygande över EU-medel. Eftersom budgetlagen har ändrats innehåller årsredovisningen vissa förändringar. Bland annat har innehållet strukturerats så att det tydligare knyter an till riksdagens beslut och utskottens ansvarsområden. En annan nyhet är att regeringen gör en bedömning av om årsredovisningen ger en rättvisande bild.

Regeringen anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Riksrevisionen anser att årsredovisningen är gjord på ett sätt som följer bestämmelserna i budgetlagen och att regeringen har begärt in tillräckliga revisionsbevis. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-06-12 Debatt: 2012-06-20 Beslut: 2012-06-20

Betänkande 2011/12:FiU27 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2011/12:FiU46

Samordningsförbund ska få rätt till ersättning för viss moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ett samordningsförbund samarbetar kring rehabiliteringsinsatser för individer. Det är en juridisk person och har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ett eller flera landsting och en eller flera kommuner som medlemmar. Förbunden finns över hela Sverige.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:FiU46 (pdf, 528 kB)

Betänkande 2011/12:FiU49

Nya regler om prospekt börjar gälla den 1 juli 2012. Prospekt innehåller den information som lämnas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. De nya reglerna är en anpassning till EU-direktiv och syftet är bland annat att säkerställa ett gott investerarskydd och att underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EU. Reglerna innebär bland annat följande:

 • Bolag är skyldiga att offentliggöra prospekt vid erbjudanden till allmänheten. Det finns vissa undantag från denna skyldighet, och dessa undantag utvidgas nu genom att vissa gränsvärden höjs.
 • Definitionen av kvalificerade investerare ändras så att den omfattar även de juridiska eller fysiska personer som bedöms vara professionella kunder eller godtagbara motparter enligt EU-direktivet om marknader för finansiella instrument.
 • Det införs krav på att prospektets sammanfattning ska innehålla så kallad nyckelinformation och att prospektets utformning ska standardiseras.
 • Tidsfristen för återkallelse av köp eller teckning, vid tillägg, minskas från fem till två dagar i enlighet med harmoniserade EU-regler.
 • Lägre krav på information ska gälla för företag med begränsat börsvärde, mindre kreditinstitut och i samband med företrädesemissioner.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:FiU49 (pdf, 2018 kB)

Betänkande 2011/12:FiU31

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2011 till riksdagen. Externrevisorn kom fram till att årsredovisningen är rättvisande, men det finns vissa oklarheter kring redovisningen av riksrevisorernas chefspensioner. Riksdagens finansutskott kommer därför att följa frågan.

Vidare uppmanar finansutskottet Riksrevisionen att arbeta utifrån en tydlig strategi för hur extern kompetens ska användas i myndighetens granskningar. Utskottet vill att Riksrevisionen redovisar användningen av extern kompetens i årsredovisningen.

Riksrevisionen har gjort en egen uppföljning av resultatet av sina granskningar, som svarar väl mot finansutskottets önskemå. Riksdagen lade årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-10 Debatt: 2012-05-31 Beslut: 2012-06-07

Betänkande 2011/12:FiU31 (pdf, 935 kB)

Betänkande 2011/12:FiU15

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet - Lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum 2005-2007. Finansinspektionen och Riksbanken har också lämnat synpunkter på rapporten. Finansutskottet konstaterar att regeringen, Finansinspektionen och Riksbanken i huvudsak delar Riksrevisionens bedömningar och slutsatser.

Utskottet konstaterar att merparten av Riksrevisionens rekommendationer kommer att hanteras av Finanskriskommittén, som tillsattes av regeringen i början av 2011. Kommitténs arbete är extremt viktigt och kommer att få stor betydelse för den framtida institutionella organiseringen och regleringen av den svenska finansmarknaden, menar utskottet. Utskottet kommer därför att löpande följa kommitténs arbete.

Utskottet höll i december 2011 en offentlig utfrågning med anledning Riksbankens och Finansinspektionens stabilitetsrapporter. Utskottet kommer framöver att ta ställning till om det finns anledning att hålla fler offentliga utfrågningar när myndigheterna publicerar sina rapporter. Utskottet anser att det finns anledning att utöka rapporteringen till riksdagen om myndigheternas samarbete inom området finansiell stabilitet. Utskottet anser att även Riksgäldskontoret bör delta i en sådan rapportering.

Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-12-13 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-01-25

Betänkande 2011/12:FiU15 (pdf, 119 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet

Betänkande 2011/12:FiU13

Tillsynen över kreditvärderingsinstitut flyttades den 1 juli 2011 över till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, genom en förordning från Europaparlamentet och rådet. Genom en centraliserad tillsyn vill man garantera en effektiv tillsyn, rationalisera tillsynsstrukturen och garantera rättssäkerheten. Den svenska lagstiftningen anpassas den 1 mars 2012 till förordningen. Lagändringen innebär också att Kronofogdemyndigheten ska kunna lämna handräckning vid platsundersökningar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Beredning: 2011-12-13 Justering: 2011-12-20 Debatt: 2012-01-25 Beslut: 2012-01-25

Betänkande 2011/12:FiU13 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

Betänkande 2011/12:KU7

Gotlands kommun ska få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-11-08 Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-23 Beslut: 2011-11-23

Betänkande 2011/12:KU7 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Betänkande 2011/12:KU3

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om bland annat rösträtt och valsystem. Skälen är tidigare riksdagsbeslut, Grundlagsutredningens arbete eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rösträtt, valsystemets proportionalitet, personval, begränsad möjlighet till återval som riksdagsledamot, fritidspolitikernas roll, skilda valdagar och avpolitisering av Valprövningsnämnden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2012-01-19 Justering: 2012-01-31 Debatt: 2012-02-15 Beslut: 2012-02-15

Betänkande 2011/12:KU3 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Betänkande 2011/12:KU2

Vissa delar av de verksamheter som länsstyrelserna har hand om ska kunna koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Syftet är att nå en högre effektivitet och en mer rationell användning av resurserna. Ett syfte är också att stärka rättssäkerheten.

De verksamheter som regeringen föreslår ska bli koncentrerade finns inom följande ärendegrupper: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn. Regeringen menar att dessa verksamheter ska koncentreras till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Regeringen kommer att besluta om vilka länsstyrelser som är behöriga. Riksdagen beslutade nu om vissa lagändringar, som ska börja gälla den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-01-31 Debatt: 2012-02-15 Beslut: 2012-02-15

Betänkande 2011/12:KU2 (pdf, 697 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring av viss länsstyrelseverksamhet

Betänkande 2011/12:FiU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor med mera för 2012. När det gäller fördelningen till Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning förutsätter riksdagen att regeringen lämnar tydligare motiv till den föreslagna anslagsnivån i budgetpropositionen kommande år.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU4 (pdf, 40 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Betänkande 2011/12:FiU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 13 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2012. I den summan ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europarådets utvecklingsbank. Syftet med banken är att finansiera projekt som främjar den sociala sammanhållningen i Europa.

Riksdagen godkände också:

 • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
 • kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
 • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldkontoret.

Riksdagen uppmanar också regeringen att under 2014 lämna en särskild resultatskrivelse för 2012 och 2013 om målet för det finansiella systemet när det gäller effektivitet, stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn.

Riksdagen godkände regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 3
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU2 (pdf, 328 kB)

Betänkande 2011/12:FiU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 31,3 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2012.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2011-12-08 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU5 (pdf, 46 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Betänkande 2011/12:FiU3

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 85 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2012. Det största anslaget är på 82 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området. Kostnaderna för dessa två anslag uppgår till 3 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2011-12-08 Debatt: 2011-12-20 Beslut: 2011-12-20

Betänkande 2011/12:FiU3 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2011/12:FiU9

Riksrevisorernas årliga rapport 2011 fokuserar på de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets revisionsverksamhet. Riksrevisionen har dels fokuserat på strategin om hållbara transfereringar och på strategin om en effektiv förvaltning. Många tidigare brister har rättats till medan andra kvarstår. Rikrevisionen menar bland annat att:

 • processerna inom sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen behöver utvecklas. De försäkrade måste få rätt typ av stöd vid rätt tillfälle för att deras möjligheter att komma tillbaka till arbete ska öka.
 • myndigheterna måste bli bättre på på att identifiera osakliga skillnader mellan olika befolkningsgrupper kopplat till olika åtgärder.
 • Regeringen bör också vidta åtgärder för att underlätta utbyte av information mellan olika myndigheter.
Då det gäller regeringens satsning på övergången till elektronisk förvaltning menar Riksrevisionen att regeringen har haft högt ställda mål vad gäller högre effektivitet och bättre service. Riksrevisionen menar dock att regeringen bör leda detta arbete på ett tydligare sätt och ta ett större helhetsgrepp. Detta är extra viktigt då fler delar av verksamheten överlåts till privata aktörer. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-11-08 Debatt: 2011-11-17 Beslut: 2011-11-17

Betänkande 2011/12:FiU9 (pdf, 39 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisorernas årliga rapport

Betänkande 2011/12:KU8

Försvarsexportmyndigheten har tagit över uppgifter från framför allt Försvarets materielverk. För att Försvarsexportmyndighetens ska kunna fullgöra sin uppgift beslutade riksdagen att sekretesstiden för villkor i avtal som sluts av myndigheten ska förlängas från två till fem år. Det är samma sekretesstid som bland annat Försvarets materielverk och statliga affärsverk har för motsvarande uppgifter. Anledningen till den förlängda sekretesstiden är att två år har ansetts ge alltför kortvarigt skydd, bland annat när det gäller utvecklings- och optionsavtal på mer än två år.

Med anledning av att ett antal internationella samarbetsavtal som innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier har upphört att gälla beslutade riksdagen också om några ändringar i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringarna gäller från och med den 1 maj 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-15 Beslut: 2011-12-15

Betänkande 2011/12:KU8 (pdf, 281 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier