Dokument & lagar (152 träffar)

Betänkande 2005/06:FiU23

Riksdagen gav Riksbankens direktion och Riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för förra årets förvaltning. Riksdagen godkände även Riksbanksfullmäktiges förslag till fördelning av 2005 års resultat, vilket innebär att Riksbanken ska leverera 5,3 miljarder kronor till staten. Finansutskottet redovisade också sin återkommande utvärdering av penningpolitiken, som denna gång omfattar perioden 2003 till 2005. Utskottet konstaterar bland annat att inflationen under perioden legat under inflationsmålet och att Riksbanken under 2004 och 2005 överskattat inflationstrycket och underskattat tillväxttakten i den svenska ekonomin.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 6
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:FiU23 (pdf, 678 kB)

Betänkande 2005/06:KU22

Riksdagen beslutade att återställa en ändring i sekretesslagen som av förbiseende kommit att upphävas i samband med en senare ändring i lagen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-01-17 Debatt: 2006-01-19 Beslut: 2006-01-19

Betänkande 2005/06:FiU18

Riksdagen sade nej till motioner om statens arbetsgivarpolitik från allmänna motionstiden 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar främst om etnisk och kulturell mångfald i statsförvaltningen, jämställdhetsaspekter på den statliga arbetsgivarpolitiken och arbetsmiljö och sjukfrånvaro i staten. Motionerna tar också upp statliga löne- och pensionsförmåner och vissa former för myndighetsledning respektive anställning i staten.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU18 (pdf, 263 kB)

Betänkande 2005/06:FiU17

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU17 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2005/06:FiU16

Riksdagen sade nej till motioner om förvaltningspolitik från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU16 (pdf, 221 kB)

Betänkande 2005/06:FiU14

Riksdagen sade nej till motioner om bank- och försäkringsfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2006-02-16 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:FiU14 (pdf, 219 kB)

Betänkande 2005/06:FiU10

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens olika beslut om statsbudgeten för år 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-12-13 Justering: 2005-12-16 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU10 (doc, 2707 kB)

Betänkande 2005/06:KU31

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till en motion.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2006-03-21 Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:KU31 (pdf, 31 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommittéberättelsen 2006

Betänkande 2005/06:KU36

Anställda och uppdragstagare i kommunala företag får ett starkare och tydligare meddelarskydd från den 1 juli 2006. Det innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, får meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter. Meddelarskyddet innebär att företagen inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet. Meddelarfriheten innebär att det i viss utsträckning är möjligt att utan straff lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-04-20 Justering: 2006-05-04 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:KU36 (pdf, 97 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

Betänkande 2005/06:KU35

Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter. De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är utsatta för personförföljelse och deras närstående. Vidare får hälso- och sjukvården och socialtjänsten ökade möjligheter att lämna annars sekretessbelagda uppgifter till främst polisen vid bland annat misstanke om brott. När det gäller brott mot underåriga ska uppgifter som gäller misstanke om könsstympningsbrott kunna lämnas till de brottsutredande myndigheterna oavsett brottets svårhetsgrad. Dessutom blir sekretesskyddet tydligare för uppgifter i det donationsregister som Socialstyrelsen för.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2006-04-20 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:KU35 (pdf, 2945 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sekretessfrågor

Betänkande 2005/06:KU21

Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kräver ändringar i riksdagsordningen vilket innebär att ett nytt riksdagsbeslut måste tas efter riksdagsvalet 2006 för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2007, som det är tänkt. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 8
Beredning: 2006-03-21 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Webb-tv debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid

Betänkande 2005/06:KU34

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-04-04 Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-15

Betänkande 2005/06:KU34 (pdf, 2532 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Betänkande 2005/06:KU27

Ansvarsprövningen i kommunfullmäktige blir starkare genom att fullmäktige blir skyldig att motivera sitt ställningstagande till revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet, det vill säga om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. De förtroendevalda revisorernas oberoende blir tydligare genom att valbarheten till revisorsuppdrag begränsas. Revisorernas rätt till sakkunnigt biträde förtydligas. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en ny utredning om en oberoende kommunal revision. Riksdagen menar att det kan behövas ytterligare åtgärder för att stärka oberoendet och att den utredning som regeringen planerar att tillsätta är alltför snäv. Det var en reservation av fem partier i konstitutionsutskottet (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-03-28 Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:KU27 (pdf, 109 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Betänkande 2005/06:KU8

Konstitutionsutskottet (KU) har granskat regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen. Katastrofen ställde på ett allvarligt sätt den svenska statsorganisationens handlingsförmåga på prov. Granskningen handlar i första hand om att kontrollera om regeringen har levt upp till de krav som är berättigade att ställa på regeringsmakten enligt grundlagen. KU konstaterar att flera brister har förekommit och att statsminister Göran Persson, utrikesminister Laila Freivalds, försvarsminister Leni Björklund, vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, biståndsminister Carin Jämtin och finansminister Pär Nuder är ansvariga för dessa brister. •  Läs mer om KU:s granskning


Beredning: 2005-09-08 Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-07 Beslut: 2006-04-07

Betänkande 2005/06:KU8 (doc, 1407 kB) Betänkande 2005/06:KU8 (pdf, 956 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004

Betänkande 2005/06:KU28

Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 4
Beredning: 2006-02-21 Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KU28 (pdf, 108 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

Betänkande 2005/06:KU18

Riksdagen sade nej till motioner om begravningsverksamheten och trossamfunden från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU18 (pdf, 145 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund m.m.

Betänkande 2005/06:KU7

Riksdagen sade nej till motioner om bland annat statlig förvaltning från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 15
Beredning: 2006-01-31 Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-10 Beslut: 2006-03-15

Betänkande 2005/06:KU7 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statlig förvaltning, m.m.

Betänkande 2005/06:KU25

Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om regional demokrati med hänvisning till Ansvarskommitténs arbete. Ansvarskommittén har till uppgift att se över strukturen och fördelningen av uppgifter inom samhällsorganisationen. Kommitténs arbete ska vara klart den 28 februari 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-01-31 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:KU25 (pdf, 136 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regional demokrati

Betänkande 2005/06:KU14

Riksdagen avslog motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Beredning: 2006-01-17 Justering: 2006-02-08 Debatt: 2006-02-23 Beslut: 2006-02-23

Betänkande 2005/06:KU14 (pdf, 248 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

Betänkande 2005/06:FiU5

Avgiften till EU uppgår till drygt 28 miljarder kronor 2006. Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2005-11-29 Debatt: 2005-12-16 Beslut: 2005-12-16

Betänkande 2005/06:FiU5 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1)